veciz sözler

Hakikat Damlaları (1-50) fgülen (herkül.org)

Bizim Allah’la irtibattan daha öte herhangi bir güç kaynağımız yoktur.
* * *
Büyük ya da küçük kendini bir şey zannedenler kaybetmeye namzettirler.
* * *
Kulluk, niyet ve davranış bütünlüğüne ulaşmanın unvanından ibarettir.
* * *
Ahireti hesabına endişesiz yaşayanın akıbetinden korkulur.
* * *
Sadece O’na kul olmak lazım. Bir köleniz olsaydı siz onun başkası için de köle olmasına razı olur muydunuz!?
* * *
Sağlam bir itikatla Allah’a sığınınca hallolmayacak hiçbir mesele yoktur.
* * *
Laubali arkadaşlar ve gayr-i ciddi ortamlar insan için en büyük tehlike sayılmalıdır.
* * *
İstiğna kadar insanı güçlü hale getiren ve güven vaad eden başka bir zenginlik kaynağı gösterilemez.
* * *
Nefsin nefesini kesmezseniz nefis ve şeytan bir gün keser sizin nefesinizi!
* * *
Kendi iyiliklerinin hafızı olmak marifet değildir.
* * *
Her günah başka bir günah için bir referanstır.
* * *
Ahiretle dünyayı avlamaya çalışmak dine karşı ihanet, Allah’a karşı da saygısızlıktır.
* * *
‘Estağfirullah’a yatırım yapmak için söylenen tevazu ifadeleri birer zımnî yalandan ibarettir.
* * *
Bazı meselelerde aldanmayı, başkalarını zulme uğratmaya tercih etmelisiniz.
* * *
Münafıkların bahşişi sönük bir gülücüktür.
* * *
Mü’min övülmeyi sövülme gibi görmelidir.
* * *
Sabr-ı cemil, sıkıştığın zaman içini Allah’a dökmendir.
* * *
İnsanları sırat-ı müstakime çağırmada hal önemlidir.
* * *
Kimde olursa olsun, azıcık samimiyet bir başarı vesilesi olabilir.
* * *
Tefsir ve te’vile en kapalı beyan sükûttur.
* * *
Az yemek, az uyumak insan-ı kâmil olmanın vazgeçilmez yoludur.
* * *
Bir defa yalan söyleyen her zaman söyleyebilir. Bir kere iftira eden de…
* * *
Esas hürriyet Allah’a kul olmaktır.
* * *
Allah’ın rızasını istemede ve O’nun adını dünyanın her yerine duyurmada hırslı
olmak gerekir.
* * *
Allah’ı bilmemek demek, hiçbir şey bilmemek demektir.
* * *
Bilerek bir karıncayı ezen, başına bir şey geleceğinden korkmalıdır.
* * *
Kendi eksiklerini göremeyenler, kusurlarını asla telafi edemezler.
* * *
Her hangi bir beklentiye bağlanmış işler, çok kahramanca bile gerçekleştirilmiş olsalar hiçbir gelecek vâdetmezler.
***
Sadakatla emniyet birbirine o kadar yakındır ki, ikiz olarak doğmuşlardır dense sezadır. Mü’minin doğru söylememesi yadırganmış, şeytanın doğru söylemesi ise taaccüble karşılanmıştır.
***
Kaba söz ve davranışlar ruhunda kabalık olanların dışa akseden hırıltılarından başka bir şey değildir.
***
Derinleşme azminde olmayanlar hiç farkına varmadan zamanla sığlaşırlar.
***
Bütün mesâvi-i ahlakın kaynağı yerinde saymaktır.
***
Yeryüzünde Efendimiz’i (aleyhissalatü vesselam) tartacak baskülü Allah yaratmamıştır.
***
Kudsî demek dava adamı demektir. Dava adamı da iddia adamı değil, hareket ve aksiyon adamıdır.
***
Allah’ın bir kuluna lütfettiği en büyük nimet ihlastır.
***
İşlenen günahlar ne kadar büyük olursa olsun, Allah’ın rahmeti her zaman daha büyüktür.
***
Azığı irfan olanlar hiçbir zaman ihlas ve mücahede bezginliğine düşmezler.
***
Cenab-ı Hak’la sağlam bir irtibat tesis edemeyenler, insanlarla da iyi bir münasebet ortaya koyamazlar.
***
Allah’a yakın olmayanların ufuklarında her zaman bu’d (uzaklık) rüzgarları eser.
***
Yaptıkları işlere “ben” mülahazasını katanlar onları kirletiyorlar demektir.
***
Beyan, kalbin sesi soluğu olabildiği ölçüde kıymet kazanır.
***
Kulluğunun idrakinde bulunan bir iman erine düşen vazife Sonsuz karşısında sıfır olmaktır. Kendini
sıfırlamayanlar Sonsuz’a kat’iyen ulaşamazlar.
***
İnsanı, Allah’ın rızasına i’lâ-yı kelimetullahtan daha hızlı ulaştıracak bir vesile bilmiyorum.
***
İbadetler, sadece bilmesi bir kıymet ifade eden Zât’ın bilmesine bağlanmalıdır.
***
Sebeplere riayetsizlik de Allah’a karşı bir nevî saygısızlıktır.
***
Hiç kimseye köle olmamanın tek yolu Allah’a halis-muhlis kul olmaktır.
***
Laubalîlik Allah’tan uzakta olmanın, ciddiyet ise Allah’a yakın bulunmanın en açık alametidir.
***
Allah’ım, bize, neyi, nerede ve nasıl konuşacağımızı öğret!
***
Allah’ım! Göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsa, hoşnut olmayacağın şeylerle bizi baş başa bırakma!
***
Bir insan için en büyük bir talihsizlik, akıbeti adına hiçbir endişe taşımaması ve beklemediği bir anda görülmedik hesaplarla öbür tarafa göçüvermesidir.
***
Özümüze erme, kendi değerlerimizle bir kere daha dirilmemiz demektir.
***
Yalanın hiçbir türlüsüyle dine hizmet edilmez. İnsanlarda aşk u şevk uyandırmak için yalan söylenmek bile hizmet düşüncesine ihanet sayılmalıdır.
***
Allah’a talip olanlar, O’nun bilmesini ve takdirini yeterli bulmalı; başkaları tarafından bilinme ve takdir edilme beklentilerinden azade kalmalıdırlar.
***
Bir sarraf hassasiyeti içinde her şeyin O’nun muradına uygunluğu aranmalı!
***
İman yolunun yolcuları hakkında en çok endişe ettiğim hususlardan biri de, sebepler ile netice arasındaki dengeyi koruyamamaları ve Allah’a güvenme yerine esbaba itimat etmeleridir.
***
Herkese şirin görünmek, ulaşılamayan bir zirvedir ve bu zirveye çıkmak nebilere de müyesser olmamıştır.
***
İnsan, bir şey avlamak istiyorsa ağlarını ızdırap yamaçlarına germeli ve oralarda avlanmalıdır.
***
Kendimizi görme açımızı genişlettikçe Allah’ı görme ufkumuzu daraltmış oluruz.
***
İ’lâ-yı kelimetullah yolunda rıza-yı İlâhîye yürüyenler, gaye-i hayallerini mantığın eline, mantıklarını da kalbin emrine vermelidirler.
***
Zihni kirleten sebeplerden biri de hep başkalarının tavır ve davranışlarıyla meşgul olmaktır.
***
Allah’ın rızasını elde etmekle hiçbir gaye tartılamayacağı gibi onu kazanma vesilesi olarak da i’lâ-yı kelimetullahla hiçbir amel tartılamaz.
***
Davranışların tabiata mal olması çok önemlidir. Sahabe çok tabiî bir topluluk idi.
***
Yazmasına, okumasına, konuşmasına… aşık olanlar ruhen hasta insanlardır ve onların, muhataplarına müessir olmaları da kat’iyen söz konusu değildir.
***
Yanlışları asgariye çekmenin en önemli yolu meseleleri, ehil olanlarla meşveret etmektir.
***
İşe derinlik katan ve onu kabul ufkuna götüren iksir niyettir.
***
İnsan kalbi gözlerle ve kulaklarla sürekli beslenmiyorsa iman havzına bir şey akmıyor demektir.
***
Kur’an’ı Efendimiz’de, Efendimiz’i de Kur’an-ı Kerim’de aramak lazım.
***
Şeâire riâyet etmenin, Allah’la irtibata delalet eden emarelerin en önemlilerinden biri olduğunda asla şüphe edilmemelidir.
***
Kur’an’sız ümmet de, ümmetsiz Kur’an da gariptir.
***
İrşad eksenini bulmak ancak gerçek mürşidlere nasip olur.
***
Gecelerin sürpriz meyvelerini tatmayanlar başkalarını uzun süreli besleyemezler.
***
Cennet, Allah’ın insanlara sevgisinin tezahürüdür.
***
Cenab-ı Hakk’a ulaşmanın “burak”ı ihlastır.
***
Gülde bile diken vardır. İnsanın, gülün kokusunu duymayıp dikenine takılması biraz da kendi ruhundaki dikenlerden kaynaklanır.
***
Izdırap bir taraftan çok önemli bir dua, diğer yandan da insanı harekete geçiren çok güçlü bir dinamodur.
***
Marifete giden yol nazarî planda ilimden amelî planda da ibadetten geçer.
***
Kur’an’ı sadece Arapça’yı iyi bilenler değil aynı zamanda Allah’la münasebeti kavî olanlar anlar.
***
Niyeti büyük olanların davranışlarındaki darlığı anlamak mümkün değildir.
***
Öyle payeler vardır ki oraya sadece güzel ahlakla ulaşılabilir.
***
Satırlarda kalıp sadırlara nüfuz edemeyen bilgi kırıntılarının hiçbir faydası yoktur.
***
Hakiki mü’min aynı zamanda bir afv ü safh insanıdır.
***
Hüznün son haddine vardığı nokta, sürura kapının aralandığı aynı noktadır. Onun içindir ki, Mirac senesi, “Senetü’l-hüzün” iken “Senetü’s-sürûr” olmuştur.
***
Başkalarının hata ve günahlarını serrişte etmenin bir sorumluluk olduğuna dair hiçbir dinî mesned göstermek mümkün değildir.
***
Başkalarının günahlarına takılıp kalma bir kalb marazıdır.
***
İnsan, benliğine takıldığı ölçüde şeytana yakın, Allah’tan da uzaktır. “Ben” diyene kapılar açılmaz.
***
Başarıları kendinden bilme bir mağlubiyettir. Gerçek başarı her muvaffakiyeti Allah’tan bilmekle kazanılır.
***
Çilesizlik ve ızdırapsızlık, insana musallat olmuş çok büyük bir beladır.
***
Yollar varıp dayandıkları hedeflerin kıymeti ölçüsünde kıymet kazanırlar.
***
Kalb-i selim, içinde gıll u gış olmayan kalb demektir.
***
Islaha kilitlenmiş bir toplumu Cenab-ı Allah helâk etmez.
***
Maddî-manevî bir çok muvaffakiyet, maddî-manevî bir çok zorlukları aşmaya bağlıdır.
***
Allah’la irtibatı olmayan her sohbet ebterdir.
***
Herkesin değeri niyetinin enginliği kadardır.
***
Ciddiyet, marifetle mebsuten mütenasiptir (doğru orantılıdır).
***
İnsan, kendini okuyabildiği ölçüde içe doğru derinleşebilir.
***
Yapılan her iş, Allah’ın, Rasûlü’nün ve inananların teftişine arz edilebilecek şekilde yapılmalıdır.
***
Yazdıklarını, okuduklarını ve konuştuklarını nefse mal edenler, yaptıklarının hiçbir tesiri olmayacağını baştan kabullenmelidirler.
***
Allah’ı unutturan nimet, nimet görünümlü nikmettir.
***
Maruf adına da münker adına da küçük diye bir şey yoktur.
***
Her şey Allah katında ne ifade ediyorsa o kadar kıymete sahip demektir. Önemli olan Allah’ın değer vermesidir.
***
Korku ölçüsünde reca, reca ölçüsünde de korku olmalıdır.
***
Ne olur Allah’ım! Nezd-i uluhiyetinde makbul insan nasıl oluyorsa bana da o şekilde olmayı lutfet!
***
İnsan kayıp gitmekten korkarak bir ipin üzerinde yürüyor gibi hareket etmeli, düşmemek için de Allah’a çok sığınmalıdır.
***
Rabbim! Bilinen bir insan olmayı değil, bilinmesem de Sen’i çok iyi bilen bir insan olmayı arzu ediyorum.
***
İnsanların kitaplara olan ihtiyacı kadar, kitapların da onları iyi temsil edebilecek insanlara ihtiyacı vardır.
***
Vesileler, kendileriyle hedeflenen gayenin kıymeti ölçüsünde değer kazanırlar.
***
Yapılan hiçbir işin içine zerre kadar dahi olsa sun’îlik girmesine müsaade edilmemelidir.
***
Bizim farklılığımız, farklılık mülahazasına girmememizdir.
***
Şeytanın insana karşı en büyük oyunu, kendi mevcudiyetini unutturmasıdır.
***
Muhataplar üzerinde, çok şey anlatanlardan daha ziyade dosdoğru yaşayanlar müessir olurlar.
***
Egoizmin babası şeytandır. İnsan, egoizmasının büyüklüğü ölçüsünde şeytana yakın, Allah’tan da uzaktır.
***
Yalanın zerresiyle bile dine hizmet edilmez.
***
İnsan nefsiyle hesaplaşırken –ye’se düşmemek şartıyla– kendini yerden yere vurmalı fakat başkaları hakkında hep hüsn-ü zanda bulunmalıdır.
***
İnsan her zaman ibadet ü taatında canlı olamayabilir; aslolan her zaman canlı olmaya ve onu ter ü taze duymaya çalışmaktır.
***
İçimizden kopup gelmeyen emanet ifadelerle kendimizi anlatmaya çalışmamız beyhude bir çabadır. Her söylediğimiz ve her yaptığımız içimizin sesi olmalı.
***
İnsanlara Allah’ı anlatmak için meşru her enstrümanı kullanmak bir peygamber ahlakıdır.
***
“Din bilinmez, yaşanmaz, anlatılmaz ve hayata hayat kılınmazsa yaşamanın hiçbir manası yoktur” mülahazası zihinlerde her zaman tazeliğini korumalıdır.
***
Milletimizin istikbali parlasın da varsın takdir ve teşekkürden bize birşey kalmasın.
***
Kur’an’ı canlı gibi düşünmek lazım. Siz ona teveccüh gösterirseniz o da size teveccühte bulunur ve böylece arada manevî bir bağ olur.
***
Keşke işlerimizi namaz vakitlerine göre ayarlayabilsek!
***
İnadın güzel olduğu bir yer vardır; o da hakta sebattır.
***
Küçük şeylere takılmak küçük insanların işidir.
***
Günahlar karşısında iradeli olup direnç gösterme bazen yüzlerce rekat namaz kılmaktan daha fazla sevap kazandırabilir.
***
Hemen herkes için en dokunaklı ses insanın kendi sesidir. Dileyenler, gecelerin ıssız koylarında, ahengini bulmuş bir sesle Allah’ı zikrederek bunu deneyebilirler.
***
Kur’an’ın muhtevaya göre kelime seçme bakımından da eşi ve benzeri yoktur.
* * *
Kulluk, idrak ve marifet ufkuna göre bir çizginin adıdır.
* * *
‘Ne yaptım da başıma bunlar geldi?’ çok çirkin bir sorudur. Başına gökten taş yağmadığına şükretmelisin!
* * *
Teessür ve ızdırabın zatı itibariyle bir kıymeti yoktur; önemli olan onların bir aksiyona dönüşmesidir.
* * *
Nezd-i uluhiyette sarj olmayan kalbler asla zan ve tahminden kurtulamazlar.
* * *
Tebliğin metodu her zaman değişebilir; değişmeyen tek şey onun temsil yanıdır.
* * *
Kelimelerin yanıltıcı tarafları olabilir, fakat tavır ve davranışlar kolay kolay yanıltmazlar; hele basiret ehlini asla!
* * *
Hasende (güzelde) ittifak olmuşsa ahsenin (daha güzelin) kavgasını yapmamak gerekir.
* * *
Sen kulluğunu derince yap, sonra da karşılığını Allah’ın rahmetinin enginliğine bırak!
* * *
İslam, Allah ahlakının yeryüzündeki tecellisi demektir.
* * *
Meşveret olan yerde –Allah’ın izniyle– haybet olmaz.
***
Kalb kirliliği çoğu zaman göz kirliliğinden kaynaklanır.
* * *
En iyi kime bildirmişsen Kendini, o ölçüde Sen’i bilmek istiyorum Allahım!
* * *
Kayıp gitmeyle yerinde kalma arasında çok ince bir perde var. Bu zaviyeden herkes kendini bir ipin üzerinde yürüyor kabul etmeli, düşmemek için de Allah’a çok sığınıp istiğfar ve duaya sarılmalıdır.
* * *
Talebin kıymeti sahibinin de kıymetini yükseltir.
* * *
Kur’an kendine saygılı olanlara içini açar; gönlünde Kur’an’a karşı saygı ve hürmet hissi olmayanların ondan alabilecekleri hiçbir şey yoktur.
* * *
İbadet-ü tâatla elde edilmeyen öyle şeyler vardır ki, onlar sadece edeple elde edilebilirler.
* * *
Sen tohum saç git; varsın onun hasat mevsimi başkalarına nasip olsun!
* * *
Kur’an’ı Allah’ın huzurunda okuyor gibi -ki öyledir- okumalı. “Allah’ım bu kelimeleri Sen’den aldık yine Sana sunuyoruz” demeli.
* * *
Aramadan bulanların sayısı yok denecek kadar az olduğu gibi arayıp da bulamayanların sayısı da yok denecek kadar azdır.
* * *
Tebliğ, def-i bela kabilinden anlatmakla olmaz; yüreğini ortaya koymakla olur.
***
Şirkten daha fazla gayretullaha dokunan bir cürüm yoktur.
***
Allah var ve bir de O’nun sanatı var. Sanatı Sanatkar’la karıştırmamak lazım.
***
Temiz bir zihin ve selim bir kalb isteyenler, her türlü düşünceye vize uygulamalı ve yabancı mülahazalara geçiş hakkı tanımamalıdırlar.
***
Dinî ilimleri bilen çok insan var, fakat Allah’ı bilen, Efendimiz’i bilen çok az.
***
Ne yapıp edip taklide takılı mülahazalardan sıyrılmak lazım!.
***
İmam Rabbani, İmam Gazali, Üstad Bediüzzaman gibi kimseler Zat-ı Uluhiyeti çok iyi anlamışlar. Zannediyorum kalb O’na teveccüh edip ısrarla “Bildir bana Kendini!” deyince, O da bu yakarışa marifet şualarıyla cevap veriyor ve talep edenin samimiyeti ölçüsünde Kendini ona tanıtıyor.
***
Başkalarının marifete yürüdüğü yolu takip ederek Allah’ı bilme ufkuna ulaşmak mümkün değildir. Diğer insanların tecrübeleri sadece bir fikir verir; onlar adeta yol haritasını belirler. Ne var ki, o haritayı eline alsan ve yolu öğrensen de, mesafeleri bizzat sen katedecek ve varılacak yere sen varacaksın!..
***
Allah’ım! Bana, yaptığım en küçük kötülüğü dahi asla unutmayacak kadar güçlü, Senin inayetinle benden sadır olmuş bazı iyilikler varsa onları da hemen unutacak kadar dağınık bir hafıza ver!.
***
En küçük günahlardan dolayı bile kayıp düşme endişesi olmalı! Kayma endişesi olmalı ki, Allah kaydırmasın!
***
Allah’tan (celle celâlühû) isterken, Allah’ı (azze ve celle) istemeli!
***
Tabiî olmayan davranışlarda inkıtaların olması pek tabiîdir.
***
Ruhunu yonta yonta onu Cuma Yamaçları’na ehil hale getirememiş insanların hayatı bir yalandan ibarettir.
***
Kur’an kendisine açılanlara açılır. O’nun fiyatı kalbinizdir. Kalbinizi verirseniz O’nu alırsınız. Evet, Allah’ın yarattığı kalbinizi verin, Kelam sıfat-ı sübhaniyesinden gelen Ezelî Kelâm’ını alın!
* * *
‘Deha için intihap yoktur’ derler. Peygamber fetaneti için de bir ân-ı seyyale teemmüle ihtiyaç yoktur.
* * *
En büyük hüsran duaya devam etmekten vazgeçip onu terketme düşüncesidir.
* * *
Mü’minin sükûtu tefekkür, konuşması da hikmet olmalıdır.
* * *
Namazda esneme namaza konsantre olamamanın ifadesidir ve huzurunda durulan Zat’a karşı bir ayıptır. Namaz ibadetini eda eden kimse namaz esnasında esnemekten haya etmelidir.
* * *
Savaşların en zoru basiretsizliğe ve anlayışsızlığa karşı verilen savaştır.
* * *
Dua ederken elleri açıp yukarıda tutmada gevşeklik gösterme bir çeşit ruh miskinliğidir ve onda –haşa– Allah’tan istiğna gibi bir anlam vardır.
* * *
Güzel şeylerin güzelliklerindeki ayrı bir derinlik de onlardaki temadîdir.
* * *
Yapılan iyilikler sünbüllenmek için toprağa atılmış tohumlar gibidir.
* * *
Dünyada savaş isteyenlerin alternatif savaş sebepleri ortaya koyduğu günümüzde bize düşen vazife alternatif sulh sebepleri ortaya koymak olmalıdır.
* * *
Hep sırt üstü yatanların Allah’ın lütfuna mazhar olmaları zor hatta imkansızdır.
***
Din, yaşana yaşana insanın tabiatı haline gelebilir; insan onun peşinde olmalı!.
* * *
Gözyaşları, kalbde duyulan hislerin bestesidir.
* * *
Kâmil manada dua, onu yürekten ortaya koymaya bağlıdır.
* * *
Allah’ım, beni kendi isteklerim yönünde değil Sen’in muradın doğrultusunda yönlendir!
* * *
Davranışlardaki boşluklar ancak niyetle doldurabilir.
* * *
Allah güzeli güzellerden ayırmaz.
* * *
Bazı dönemlerde bazı vazifeler öne çıkar. İçinde bulunduğumuz dönemde en öndeki vazife Hakk’ı ve hakîkati anlatma vazifesidir.
* * *
Kur’an’ın gurbetini izale etmeye niyet etmiş insanlar evvela kendi gurbetlerini giderip kurbet ufkuna ulaşmalıdırlar ki, Kur’an’ın gurbetini giderebilsinler.
* * *
Izdırap bir taraftan insanı Allah’a yaklaştıran en önemli bir dua, diğer taraftan da aksiyona sevkeden çok önemli bir dinamodur.
* * *
Günah işlememe bir fazilet olduğu gibi başkalarının günaha girmesine sebep olmama da ayrı bir fazilet hatta bir vazifedir.
* * *
Allah’tan gelen nimetlerin kesilmemesinin yegane vesilesi, her zaman onları Gerçek Sahibi’ne verip, nefsimiz başta başkalarına izafe etmekten sakınmaktır.
***
Geçmiş, hal ve gelecek bir vahidin üç yüzüdür ve aralarında gizli bir sır vardır.
* * *
Günümüzde ancak, sağlam, konumunun hakkını verebilen, ismet ve iffet sahibi, prensip insanları tesirli olabilirler.
* * *
Her müslüman bir deniz feneri olmaya kendini adamalı ve hep yerinde sabit kalmalıdır. Vakt-i merhunu gelince Cenab-ı Hak onu mutlaka değerlendirecektir.
* * *
Güzel söz salih amelle gerçek değerini bulur.
* * *
Cenab-ı Hakk’ın geniş tuttuklarını daraltmayalım; O’nun merhamet buyurduklarını da mahrum etmeyelim.
* * *
Yaşamanın ancak dine hizmetle bir anlam ifade ettiğini hep hatırda tutmak gerekir.
* * *
Dava-yı nübüvvetin varisleri, Allah rızasından başka bir şey düşünmeyi kendileri için günah saymalıdırlar.
* * *
Gönüllere girerseniz etrafınızda bir sürü gönüllü olur.
* * *
Dini ekmeliyeti içerisinde yaşıyorsanız, evrensel insanî değerleri yaşıyorsunuz demektir.
* * *
İyiliklerde esas olan gizli tutulmalarıdır; belki başkalarını teşvik amacıyla izhar edilebilirler.
* * *
Bir gece maruz kaldığı bir rüya kirliliği bile iffetli insanın gönlünde ürperti meydana getirir.
***
Şer’î şehadetleri kabul olmayan çocuklar bir yönüyle dünyanın en sadık şahitleridirler.
* * *
Basiret, Efendimiz’in mesajının genel çerçevesidir.
* * *
İlim gerçek kıymet ve derinliğe ibadetle ulaşır.
* * *
Ümit, Cenâb-ı Hakk’ın sonsuz kudretine dayanıp tevekkül etmenin unvanıdır.
* * *
Allah’a doğru yürünen yolda iştiyak nisbetinde kapıların aralanması müyesser olur.
* * *
Dua, sebepler ötesi bir yöneliştir ve onda hâlis tevhid nümâyandır.
* * *
Biz Rabbimizle münasebette tam olursak, O, küçük şeylerle bizi muvaffak eder.
* * *
İstiaze ve Besmele, namazın atkıları gibi olmalı, sonra da namaz o atkılara göre işlenmelidir.
* * *
Dünyanın bütün bağ ve bahçelerine sahip olmanın üç tane insanla ilgilenmek kadar ehemmiyeti yoktur.
* * *
Senin onurun Ka’be değil ki yıkılınca kıyamet kopsun!
* * *
Allah’ın lütufları ölçüsünde O’na sadık olmak lazım.
***
Kendi şahsımızla ilgili bir kısım meselelerden dolayı üzüldüğümüz kadar, İslam’ın izzeti ile alakalı hususlarda sıkıntı çekmiyorsak daha alacağımız çok yol var demektir.
***
Bugün bizim Kaf Dağı’nın arkasındaki anka kuşunun düşen bir tüyünden bile kendisini mesul tutacak kadar sorumluluk duygusuyla meşbu yüreklere ihtiyacımız var.
***
Derdi şerhetme yeis sebebi yapılmamalı, bilakis metafizik gerilimi ve çalışma azmini artırmaya matuf olmalıdır.
***
“Ben yaptım!” diyenler, kurtuluş aradıkları bir yolda kayıpların en büyüğü olan şirke düşmüş olurlar.
***
Şeytan boş insanlarla uğraşmaz; gayretli kimselerle uğraşır. Binaenaleyh, hizmet alanı artanlar şeytandan Allah’a daha çok sığınmalıdırlar.
***
Hiçbir meslek sadece meslek olduğu için yapılmaya değmez. Onunla hedeflenen gaye önemlidir.
***
Hizmet erlerinin en önemli dinamiği adanmışlık ruhu ve beklentisizliktir.
***
Hâl ile hallolmayacak mesele yoktur.
***
Küçükleri büyük yapan en önemli sıfatlardan birisi hiç şüphesiz büyüklere gösterdikleri hürmet ve saygıdır.
***
Düzen hızı yavaşlatmamalı, hız da düzeni bozmamalıdır.
***
Övülünce sevinme, Kur’an’da münafıkların bir vasfı olarak anlatılmaktadır.
***
Yörüngesini tutturamayanlar ömürlerini gel-gitlerin ağında harcamaktan asla kurtulamazlar .
***
Bir topluluğun izzet ve haysiyeti o topluluğu meydana getiren her ferde bir emanettir.
***
Ölüm kendisini hissettirmeye başladığı zaman infakta bulunmanın da bir kıymeti olsa bile, aslolan hiç şüphesiz hayatta ve sıhhatli iken vermektir.
***
İnsan kaynaklı bütün problemlerin altında nefsin kendine bir pay çıkarma arzusu vardır.
***
Allah’a ait şeyleri kendilerine izafe etmeye çalışanlar en büyük gâsıptırlar. Gasbedenlerin cezasız kalmayacağı ise âşikardır.
***
Nefyin en zoru kendini nefiydir.
***
Hazımsızlık ve çekememe bazen düşmanlardan daha fazla zarar verebilir; pek çok düşmanlığın altında da bu duygu yatmakta değil midir?!.
***
Strateji karşısında tepkinin yapabileceği hiçbir şey yoktur.
***
İrade, Allah’ın insana en büyük ihsanlarındandır.
***
Ömrünüz bin sene olsa ve siz bir gün vefasızlık gösterseniz, onun tokadını mutlaka yersiniz. İnsan bir vefa âbidesi olmalı…
***
Günahlar küçük görülürse büyür ve sahibini yutacak hale gelirler; aksine, küçükleri bile büyük görülür, onlardan endişe edilirse o zaman da küçülür ve kaybolurlar.
***
Medhedilince sevinmek nifak alametidir; hakiki mü’min “koynumdaki akrebi gösteriyorlar” diye düşünüp zemmedilince sevinmeli!
* * *
Siz Allah’ı seviyorsanız bilmelisiniz ki O da sizi seviyor; kalbinizde aşk yoksa O’nun nezdinde bir kıymetiniz olduğu da söylenemez.
* * *
Bir iş temelde hayra bina edilmiş ve aynı zamanda makûliyeti de gözetilmiş değilse niyetin onu güzelleştiremeyeceği açıktır.
* * *
Allah’a yakın olmanın en sarîh emarelerinden biri de kibirden uzak yaşamaktır.
* * *
“Allah’ım, yaptığım işlerde, konuştuğum sözlerde azıcık bile olsa kendimi ifade etme gibi bir inhiraf varsa ne olur bana hiçbir şey söyletme!” irşad erlerinin daimî duası olmalıdır.
* * *
Dünyanın en talihsiz insanları başkalarının fikrini almadan, onlara danışmadan iş yapanlardır.
* * *
İnsanın doyuncaya kadar tıka-basa yemesi yediği şeylere karşı içinde bir istikrah uyarır ve hamd duygusunu öldürür. İnsan, gözü sofradakilerdeyken yemeyi bırakmalıdır.
* * *
Kendini yerden yere vur ama başkalarını hep başının üstüne koy!
* * *
Günah işledikten sonra mazeret beyan etmek ayrı bir günahtır. Yapılması gerekli olan şey tevbe, inabe ve evbedir.
***
Hedef ile o hedefe giden yol arasında her zaman ciddi bir irtibat sözkonusudur. Dolayısıyla hedefleri ciddi olanlar o hedefe doğru yürüdükleri yolda ciddi olmalıdırlar.
***
En küçük nimetlere bile şükretmeyenler, pek büyük ihsanları dahi zayi ederler.
***
Allah’ım! Bana vereceğin nimetler beni yoldan çıkaracak ya da çizgimi değiştirtecekse ben onları istemiyorum. Ne olur, beni altından kalkamayacağım imtihanlara tabî tutma!.
* * *
Allah’ım! Hayrât ve hasenâta Senin ihtiyacın yok; ama ilâhî lütfuna benim ihtiyacım çok!
* * *
Kâmil imana ulaşmak, Allah’a hep yakın durma ve her zaman O’na yakın olma yollarını araştırmaktan geçer.
* * *
Mü’minler kendilerine değil Allah’a güvenirler; “özgüven” dedikleri şey en hafif ifadesiyle bir aldanmışlıktır.
* * *
Hiç katkıda bulunmadığı bir işten dolayı methedilmekten hoşlanmak –Kur’an’ın açık ifadesiyle– büyük bir nifak alametidir.
* * *
Kâmil mü’min olmaya azmedenler kusurlarını duymaktan dolayı rahatsız olmamayı kendilerine bir şiar edinmelidirler.
* * *
Mü’minin namazdan daha önemli işi olamaz; o, namazı kendine takvim yapmalı ve işlerini elden geldiğince ona göre ayarlamalıdır.
* * *
Hayatınızda bir iğne ucu kadar günahınız varsa onu gözünüzde çok büyük görmeli ve “Her şeyi görüp bilen Müheymin bunu bana sorduğunda ne yaparım?” diye düşünmelisiniz. İşte gerçek iman budur.
* * *
“Lime tekûlûne mâ lâ tef’alûn/Niçin yapmadığınız şeyleri başkalarına söylüyorsunuz?” demek, “Madem yapmıyorsunuz, o halde söylemeyin” demek değildir. O, “Madem söylüyorsunuz o halde söylediklerinizi evvela siz yapın” demektir. Onun için insan yapmasa da söylemeli, fakat dediklerini de yapmaya çalışmalıdır.
* * *
Bir çeşit başkalaşan her çeşit başkalaşabilir.
* * *
Yüreklerinde hayatı istihkar duygusunu geliştiremeyenler hep dünyanın kulu kölesi olarak kalır giderler.
***
Zulmetmek ne kadar çirkinse zulmedilebilirlik de o kadar çirkindir.
***
Cenâb-ı Hakk’ın lütufları sebebler planında illa bir şeye verilecekse mutlaka vifak ve ittifaka verilmelidir.
***
Müslümanlıkta kendine güven yoktur; Allah’a güvenme ve Allah’ın verdiği iradeyi iyi kullanma vardır.
***
“ İyi şeyler yapıyor ve sevap kazanıyoruz” mülahazaları benlik hesabına sizi sardığı aynı anda bir kaybetme sürecine girmişsiniz demektir.
***
Dinimiz gerçek kıymetini tavırlarımızda bulur.
***
Tavır ve davranışların iman olup içe akması sözkonusu değilse yapılan şeylerin folklordan bir farkı kalmaz.
***
İnsan, Allah’a nisbet edilen her şeye karşı saygılı olmalıdır.
***
Sürçerek bir kere büyük günah işleyen ve o günahından dolayı tir tir titreyen insan, küçük günah işleyip umursamadan o günahlarında ısrar eden insandan daha hayırlıdır.
***
Şikayetle hizmet aynı anda aynı kimsede bulunmaz.
***
Kur’an, “…namazlarını kılarlar” demiyor, “…namazlarını ikame ediyorlar” diyor.
***
Muhtemel maslahatlar için muhakkak mefsedetlere girilmemelidir.
***
İslam dünyasının boşluğu bir hâl boşluğudur. Günümüzde, simalara akseden bir inanmışlık tavrı görmek oldukça zor!..
***
Din insanı şekillendirsin, bir kalıba soksun, ona çeki düzen versin diye gelmiştir; insan dini keyfince şekillendirsin diye değil.
***
Lafla meseleler halledilseydi, münafıkların en baş döndürücü beyanlarıyla şimdiye kadar çözülmemiş hiçbir problem kalmazdı.
***
Müslümanlığı arızasız, noksansız ve Kur’an’a göre yaşamak en büyük keramettir.
***
Zirveleşme mahrumiyetlerin arkasındadır. İnsan katlandığı sıkıntı nispetinde terakkiye mazhar olur.
***
Büyük şeylerin kıymeti bilinmezse zamanla hiçbir kıymeti olmayan küçük şeyler onların yerini alır.
***
Müzalahazalarını İslam’ın varlığına bağlayan ruh, kâmil ruhtur.
***
Bir meselenin içindeki en âmî adam, o meseleyi alakadar eden hususlarda, dıştaki filozoftan daha bilgilidir.
***
Meseleler hâl ile hallolur, hâlin müphem bıraktığı yerde ise kitaba ve söze başvurulur; yoksa, sadece kitap okuyarak ve konuşarak meseleler anlatılamaz.
***
Doğru, bir tanedir; insanları o doğrudan uzaklaştırırsanız rengarenk eğriler içine girerler.
***
İman toprak gibidir; tohumun atılmasından hasad zamanına kadar her seviyede toprak ile sıkı irtibat lazımdır.
* * *
Gırtlağına kadar kesrete boğulmuş bir insanın, başkalarını vahdete ulaştırması mümkün değildir.
* * *
İmanın hazzına ulaşanlar içlerinden geçen düşüncelerden dolayı bile kendilerini sorgular ve kat’iyen tavır yalanına girmezler.
* * *
Yaptığımız şeyleri monotonluğa kurban etmemeli, her zaman onları içimizde yeniden bir kere daha duymaya çalışmalıyız.
* * *
Nefsi itibarıyla ölmeyenler hakiki hayata eremezler.
* * *
“Neredesin?”e cevap verip “Buradayım!” diyebilecek yiğitlere ihtiyaç var.
* * *
İdare eden kaba kuvvet değil, hakkaniyet ve adalettir.
* * *
Faydasız ve lüzumsuz şeyler, faydalı olanları da faydasız hale getirirler.
* * *
Zaaflar, insan tabiatının açık olduğu boşluklardır; şeytan da işte o boşlukları kullanır.
* * *
Sözümüzün aks-i sadâ uyarmasını bekliyorsak her zaman kendi değerlerimizle hareket etme hususunda çok dikkatli olmalıyız.
* * *
Gerçek sahibine bağlanmayan şeyler sahipsiz demektir.
* * *
“Ben” diyenler, diskalifiye edilmelerinin dilekçesini kendi elleriyle vermiş sayılırlar.
* * *
Birisine, ‘seni seviyorum’ demek başka, ‘eşin-menendin yok’ demek başkadır. Birincisi makbul olsa da, ikincisinin mahzurlu olduğunda şüphe yoktur.
***
Medeniyetlere kastedenlerin, kültürleri ortadan kaldırmaya yeltenenlerin vebalini dünyada tartacak bir baskül olmadığı gibi ahirette de o büyüklükte bir kantar yaratılmamıştır.
***
Allah’a dilbeste olmuş gönüller, işlerini planlarken O’nunla alakalı mülahazaları bir ana nakış gibi işin merkezine oturtmalıdırlar.
***
Günahın Allah tarafından affedilmesi başka mesele, kulun o günahtan dolayı sorguya çekileceğini düşünerek hep ızdırap duyması daha başka bir meseledir.
***
Şuursuz taklid makbul değildir.
***
İnsanlara karşı hakiki şefkat, onlara ebedî saadeti kazandırma yolunda ortaya konan cehd ü gayretle olur.
***
Bediüzzaman, gerçek Mukteda Bih’e (sallallahü aleyhi vesellem) basiretle iktida etmiş bir basiret muktedisidir.
***
İnsanın inandığı meseleye kilitlenmesi o hususta yapacağı en büyük duadır.
***
Allah’ı (celle celalühü) vicdanda derinlemesine duymanın en önemli şartı bir an evvel nazarîden sıyrılıp meseleleri amelînin enginliğiyle hissetmeye bakmaktır.
***
Eski-yeni bütün tiranlar, şefkatten mahrum bir kısım insan bozmalarıdır.
***
Kalb ve ruhta şefkat eksikliği bir tabiat deformasyonunun neticesidir. Bunun içindir ki, hakiki bir insanın şefkatten mahrum olması düşünülemez.
***
İnanmış bir insan kendisini sorgularken imansız olarak devrilip gitmekten dolayı tir tir titreyebilir; fakat asla, “Ben münafığım” diyemez. Nifak alameti taşımak başka münafık olmaksa bambaşkadır.
***
Efendimiz başta bütün enbiyâyı tanıyıp anlayabilmenin ilk şartı, onları kendimiz gibi, davranışlarını da bizim davranışlarımız gibi değerlendirmemektir. Unutulmamalıdır ki, onlar ısmarlama insanlardır.
***
Dinim birinci sırada gelir; dilimsiz de edemem.
***
“Ene”yi toprağa gömmek.. var olunacaksa “nahnü” ile var olmak.. “Hüve”yi bulduktan sonra “nahnü”den de kurtulmak… işte mesleğimizin esası.
***
Cenâb-ı Allah’ın kıymet atfettiği şeylere değer vermek, sevmediği hususlara da sırtını dönmek takvalı olmanın en önemli şartlarından biridir.
***
Şefkat en paslı kilitleri açan bir anahtar ve ölmüş ruhları bile diriltebilecek bir yed-i Mesîh’tir.
***
Kâdir biz değiliz ki, kader bize bağlı olarak cereyan etsin…
***
Allah’ın nimetlerini hatırlatma bakımından oruçtan daha güzel bir hatırlatıcı yoktur.
***
En büyük muvaffakiyetleri bile kendinden bilmeme içe dönük en büyük muvaffakiyettir.
***
“Ehad”, ikincisi olmayan tek demektir ve insanlarda isim olarak kullanılması uygun değildir. Bu husus esmâ-i hüsnâdan başkaları için de düşünülebilir.
***
Halk, yani yaratma fiili sadece Cenâb-ı Hakk’a mahsustur ve kanaatimce Allah’tan başkası için kullanmak da doğru değildir.
***
Ekmeli ancak ekmel olanlar elde edebilirler.
* * *
Kalbî ve ruhî hayatı itibarıyla kaybeden, cismanî ve dünyevî olarak kazanıyor görünse de aslında ziyandadır.
* * *
Yüce bir mefkûreye dilbeste olmuş dava adamının sadece yaptıkları değil mülahazalarının bütünü de o mefkûreye endeksli olur; olmalıdır da!..
* * *
İnsan ameliyle dolduramayacağı koca koca boşlukları niyetinin enginliğiyle doldurabilir.
* * *
Yuva bir toplumun molekülü gibidir. Yuvası yıkılmış bir toplumun ayakta durması söz konusu değildir.
* * *
Büyük bir hedefi gerçekleştirmek için ortaya konan vesileler gerçekleşmesi beklenen hedef kadar büyüktürler.
* * *
Siz, Allah’ın size verdiği imkanları sonuna kadar kullanın, sonra da işi Sahibi’ne bırakın. Hiç şüpheniz olmasın ki, O, hiç kimsenin sa’yini zayi etmez.
* * *
Allah rızasının orta direği ilâ-yı kelimetullahtır.
* * *
Başın büyüklüğüne göre dert de büyük olur.
* * *
Bütün bir tarih boyunca mansıp ve şöhretle beraber saffeti muhafaza edebilmiş insan sayısı iki elin parmaklarını geçmez, desek, mübalağa etmiş olmayız.
***
Öç alma duygusu mü’mine yakışmaz; bir kimsenin Cehennem’e gitmesini dileyerek ondan intikam almaksa insanlığa hiç sığmaz.
***
Din kendisiyle insanlar şekillensin diye gelmiştir; insanlar dini kendilerine göre şekillendirsinler diye değil.
* * *
Efendimizin dualarında seçtiği kelimeler şu cihan saltanatının Sahibi’nin kapısının tokmağını vururken mırıldanacağımız en isabetli söz cevherleridir ve o dualardaki nuraniyeti başkalarında görmek asla mümkün değildir.
* * *
Zat-ı Uluhiyet’i iyi tanıyıp gönülden sevmemiz O’nun hakkı bizim de en önemli vazifemizdir.
* * *
Müslüman olmak güzel, güzel müslüman olmak daha güzel ve güzel müslümanlıkta mütemadi olmak ondan da güzeldir.
* * *
Cenâb-ı Hak’ta mütekabiliyet ahlakı var. O (celle celâlühû), “Siz Beni anın, Ben de sizi anayım; Siz dua edin, Ben icabette bulunayım!” buyuruyor. İnanan gönüllere düşen böyle bir tenezzül-ü ilahînin hakkını vermeye çalışmaktır.
* * *
Osmanlılar tarihe Allah’ın bir lütfudur. Onların kıymetini anlamak için şimdilerde kan gölüne dönen coğrafyalara bakmak yeterli olsa gerektir.
* * *
Aklı, dehayı ve karizmayı bütün bütün nefyetmeyelim ama şunu da unutmayalım ki; aslolan meşîet-i ilahiyedir ve neticede hep Allah’ın murad buyurduğu olur. İşte bunun içindir ki, hep O Kudreti Sonsuz’a sığınmak iktiza eder.
* * *
İnsan işlediği günahın affedileceğini bilse bile o günahından dolayı hep Allah’tan haya etmelidir.
* * *
Amele güven ve itimat, insanda Allah’a güven ve itimat hissini azaltır.
* * *
Haybet yaşamak istemeyenler her işlerini bir bilene yahut bilenlere danışarak yaparlar.
* * *
Duymadan ve hissetmeden bin sene yaşamaktansa, duyarak, hissederek, şuurluca bir dakika yaşamak daha evlâdır.
* * *
Bir inançsıza iman hesabına tereddüt kazandırmak bile kâr sayılmalıdır.
***
Cenâb-ı Allah emanetinini ancak emanette emin olanlara verir. Ehil insanlar çıkana kadar emanet, hep nâehil oldukları zâhir kimselerin elinde dolaşıp duracaktır.
***
Diliyle ‘Allah’ deyip de yâd ellerde dolaşan bir sürü insan var. Dil ‘Allah’ diyorsa, vücudun her bir zerresi de O’nu söylemelidir.
***
Günahlara karşı oruçlu olunmalı ve küçücük bir günahla bile oruç bozulmamalıdır.
***
Terbiyeden nasipsiz insanlara daha fazla ilim tavsiye etmeyin! Aksi takdirde hem ona hem de başkalarına zarar verebilecek bir yolu açmış olursunuz.
***
Dert, hadiseleri insana çok farklı okutturur.
***
Allah’ın nimetlerini hatırlamak zımnî bir şükürdür.
***
“Ölüme hazır değilim” demek, genellikle tûl-i emelin sevkettiği bir yalandır. Bugüne kadar hazır olmayan bundan sonra olabileceğini nasıl teminat altına alabilir ki!
***
Ne kadar çok uyursanız, hafızanız o kadar çok kapanır.
***
Bir tek tâlibi bile olsa hak haktır.
***
Müslümanlığın itibarını korumak dini korumak kadar önemlidir.
***
Hak ve hakikat yolundaki başarıları ödüllendirmek, iyiliğe, dolayısıyla da dine ve Allah’a saygının gereğidir.
***
Bizim en büyük zaaflarımızdan biri de, akıl, mantık ve muhakemeyle davranılması gerekli yerlerde de hislerimizle hareket etmemizdir.
***
Hakikî bir müslüman hiç kimseyi aldatmayacağı gibi aldatmayı da düşünmez.
***
Hınç ve kine, hınç ve kinle mukabelede bulunmama bizim yüce ve yüksek ahlakımızın gereğidir.
***
Bizim mücazaatımız mükafaattan mahrum bırakmaktır.
***
Gönül bir taht ise şayet, bu tahtın Süleyman’ı Hazreti Muhammed (sallallahü aleyhi vesellem)’dir
* * *
Mücerred ilim bir şey ifade etmediği gibi mücerred gençlik de bir şey ifade etmez. Talim ve terbiye görmüş gençliktir ki, kendi milletini devletler muvazenesinde önemli bir konuma yükseltebilir.
* * *
Efendimiz (aleyhissalatü vesselam) doğru tilavet edilse varlık doğru okunmuş ve hakkıyla anlaşılmış olur.
* * *
Nârı nur söndürür.
* * *
Diyalektik bize küfür dünyasının armağanıdır.
* * *
İnsan günaha bir dakika bile hakk-ı hayat tanımamalı, kaydığı noktadan, düştüğü çukurdan bir an evvel kurtulmaya bakmalıdır.
* * *
Allah sizi sevmeyince siz de O’nu sevemezsiniz; ama şart-ı âdî planında siz O’nu sevmeyince O da (celle celâlühû) sizi sevmez.
* * *
Sizi hıfzeden melekler sayısınca şeytanların, imanınızı kapmak için fırsat kolladığını asla hatırdan çıkarmamalısınız!
* * *
Cenâb-ı Hak büyük mükafâtlar lutfedeceği insanları elli defa feleğin çemberinden geçirir. Önemli olan şartlar ne olursa olsun tavır değiştirmemek ve sâbit kadem olmaktır.
* * *
Hizmet-i imaniye ve Kur’aniyeye gönül vermiş insanların bütün tavır ve davranışlarından hasbîlik dökülmelidir. Hasbîlik, beklentisizlik demektir.
* * *
Bizim sokaktaki tavır ve davranışlarımız bile camideki, Kabe’deki tavır ve davranışlarımız gibi olmalıdır; çünkü, bir mü’min hiçbir yerde ulu-orta davranamaz.
* * *
Kendine güvenen insan Allah’a güvenme hissini yanlış yerde kullanıyor demektir. Mümin Allah’a güvenir, Allah’a dayanır.
* * *
Allah’ın rızasını kazanmak için, emredilen şeyleri yapma, nehyedilen şeylerden kaçınma ne kadar önemli ise, bunları niyaz ve tazarru ile desteklemek de o kadar önemlidir.
* * *
Samimiyetin önemli bir derinliği makul ve mantıklı davranmaktır.
* * *
‘Çare’ deyip kıvranan insanlar Allah’ın izniyle bir gün çareyi mutlaka bulurlar.
***
İ’lâ-yı kelimetullah bizim için gaye ölçüsünde bir vesiledir.
***
İnsan kendisiyle sık sık hesaplaşmazsa çok hesap yanlışlıklarına düşebilir; oysa hayat çok hesaplı götürülmesi gereken kıymetli bir sermayedir.
***
Dua, Cenâb-ı Allah’tan bir takım ekstra lütuflar istemek demektir; keyfiyeti de ısrarla devam etmeye vâbestedir.
***
Dua, iradeye fer veren bir iksirdir.
***
“Rabbimiz! İçine düştüğümüz sıkıntılardan bizleri kurtar; fereç ve mahreçler göster!”
***
Ekmek ve su beden için ne kadar zarurî ise, dua da ruh için o ölçüde zarurîdir.
***
Dua, Rabbimizle aramızda has, hususî ve halisane bir münasebetin ifadesidir. Onun için de, asla ihmal edilmemeli ve kat’iyen hafife alınmamalıdır.
***
Sebepperestliğin başını alıp gittiği bir dönemde çokça tahşidat yapıp insanları duaya yönlendirmek hepimiz için çok önemli bir vazifedir.
***
Duaya önem vermek, Zât-ı Uluhiyet’e önem vermek demektir. Çünkü O (celle celâlühû) “Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var!?” diyor.
***
İnanmadan dua etmek, Allah’a karşı düpedüz bir riyakarlıktır.
***
Kendini salarak, gaflet içinde yapılan dua, Rabbe karşı yapılan bir saygısızlıktır. Dua eden insan ciddi olmalı, elleriyle beraber kalbini de açmalı ve ağzından çıkan her kelimeyi gönlüne vize ettirmelidir.
***
Ümmet-i Muhammed var olduğundan bu yana, değişik şiddetler görmüş, hiddetler yaşamış fakat çağımızda maruz kaldığı ölçüde belaya, musibete, kafirce tavır ve davranışlara hiçbir zaman maruz kalmamıştır.
***
Allah Rasûlü’nün fem-i güherinden sâdır olan, “İnananların dertleriyle hem-dert olmayan, kâmil bir mü’min değildir” şeklindeki ikaz ambalajlı ifade bizim için de ne güzel bir hatırlatmadır!
***
Kendi özünde yokluğa ulaşmış bir insanı bütün dünya bir araya gelse yine de yok edemez.
***
Üç-beş insanın imanına ya da imanlarının inkişafına vesile olabilecek bir ocak yakma çok önemli bir vazifedir. Zaten hizmet-i imaniyenin temel esprisi de kalbleri imardan başka bir şey değildir.
***
Hiçbir tepki hareketi istikamet çizgisini tutturamaz; ya gider ifrata saplanır ya da tefrite mahkum olur.
***
Hakikî mü’min tavrını yakalayamayan insanların, ondan kaynaklanan boşluğu bağırıp çağırma ile doldurma gibi zaaflardan kurtulması pek zordur.
***
Hizmet-i imaniye ve Kur’aniye’de iddianın yeri yoktur. İddiacının da bu dairede yeri yoktur. Bu gönüllüler hareketi aynı zamanda mahviyet, tevazu ve hacâlet hareketidir.
***
Teşriî emirlerle tekvinî emirler bir bütündür. Bunları birbirinden ayrı görme, kalb ve kafa izdivacından habersiz insanların çelişkisidir. Bu çelişkiden kurtulmanın yolu ise, aklın vahiyle bütünleşmesinden geçer.
***
Allah (celle celâlühû) kimseyi terketmez ama sırtını dönüp gidenin de bir çukura yuvarlanması mukadderdir.
***
“İşimiz Allah’a kalmış” gibi ifadeler bir bakıma yeis bir bakıma da hakaret gibi geliyor bana. Keşke işlerimizi bütünüyle O Kudreti Sonsuz’a bırakabilsek.
***
Büyük işlerde yapılan çok küçük ihmaller de pek büyük fiyaskolara sebebiyet verir.
***
Kuvvet, hakkı ve hakikatı muhafaza istikametinde gösterdiği performans ölçüsünde kıymet kazanır. Hakkı ikameye destek olmayan kuvvet yere batmaya müstehaktır.
***
Hız ölçüsünde dengeli olmak gerekir. Mantık ve muhakeme asla hıza feda edilmemelidir.
***
“Ne günahım(ız) var ki” diyen kimselere bu düşünceleri günah olarak yeter.
***
İbadete tutkun kullar namazı bekletmezler, vaktin bir an önce girmesini ve yeni bir niyaz anının gelmesini beklerler.
***
Kendisini olmazsa olmaz gören kimse, olmazsa olmaz meselelere karşı en büyük küstahlığı yapmış olur.
***
Kendisini olmazsa olmaz görenler hasta tiplerdir. Ölçü şudur: “Olsam da olur, olmasam da olur; olmasam herhalde daha iyi olur.”
***
Burada vazifelerini aksatanlar berzahta ve sıratta aksayarak, seke seke yürürler.
***
Bir Kur’an talebesinin asıl vazifesi, insanlarda Allah’a kulluk duygusunu güçlendirmektir.
***
Din hiçbir karşılığa kurban edilemeyecek fakat uğrunda her şey kurban edilebilecek bir müessesedir.
***
Kaderi tenkit etmemenin yolu insanın kendini sorgulamasından geçer.
***
Dinî müeyyideleri fertler uygulayamazlar.
***
Yiyecek ve içecekler maddî gıdalar olsa da, onların rûhî beslenmeyle ciddi alakaları bulunduğu da muhakkaktır.
***
Kayıp gidenleri gördükçe daha çok ürpermeli, hatta tir tir titremeli ve Allah’a sığınma hissimizi hep canlı tutmalıyız.
***
Yeryüzünde işlenen vahşet bir zıpkın gibi sineme saplanıyor. Teknolojinin, canavar ruhluların elinde ne hâle geldiğini gördükçe ürperiyor ve dünyanın pırıl pırıl altın bir nesle ihtiyacını iliklerime kadar hissediyorum.
***
Hicret ettikten sonra o işten vazgeçmiş gibi geriye dönenler kendilerini helâke sürüklemiş sayılırlar. Hicret gibi bütün peygamberân-ı izâmın kaderi olmuş yüksek bir pâyenin hakkını vermeye bakmak lazım!
* * *
İnsan bütün güzel amellerini engin mülahazalarıyla daha derin hale getirebilir.
* * *
Ah Rab! Seni bilmek Cennet; bilmemek ne büyük nikmet!
* * *
Allah (celle celâlühû) müessiriyetteki temadîyi, aşk ve heyecanın sürekli dorukta olmasına bağlamıştır ki, bu bir âdet-i ilâhiyedir.
* * *
Sadık kullara göre insanın iradesiyle önleyebileceği gözyaşını önlemeyip izhar etmesi bir çeşit riyadır ve insana kazanma kuşağında kaybettirebilir.
* * *
“Adam sen de; dünyayı sen mi ıslah edeceksin!?” düşüncesi kendini rehavete salmış insanların nâhoş hırıltısından başka bir şey değildir.
* * *
İman aksiyonu lüzumlu hale getirir. Dolayısıyla inanan bir insanın âtıl olması düşünülemez.
* * *
Konumu ve kıvamı koruma ancak sürekli derinleşme peşinde bulunmakla mümkün olabilir.
* * *
Bazı yakışıksız ifadeleri dilimize bilerek yerleştirmişler. “Arap saçı”, onlardan sadece birisi. Efendimiz’in (sallallahü aleyhi ve sellem) içinde neş’et buyurduğu milleti bu kadarcık olsun saygısızca zikretmeyi hakaret saymalı ve ondan uzak durmalı.
***
Bütün tiranlar herkesi kendilerine benzetmek isterler; benzemeyenleri de fişlerler.
***
Dünya imtihanının sonunda kazanılacak veya kaybedilecek şeyler o kadar büyüktür ki; böyle ciddi bir akıbetle karşı karşıya bulunan akıllı kimselerin lâubâlîce yaşamaları düşünülemez.
***
Tarihte yapılmış yanlışları tashih etmek mümkün değildir; fakat, Allah’ın izniyle aynı hataları yapmamak mümkündür.
***
“Bizden olmayan kim olursa olsun öteki sayılır” düşüncesi tiranca ve tabiî mel’unca bir düşüncedir.
***
Herkes imanı ölçüsünde Allah karşısında ciddi durur, dolayısıyla hakiki bir mü’minin gülüşleri bile damla damladır; dahası o, kalbinden süzülen ciddiyet boyasını çevresine de çalar.
***
Allahım! Beni kendi sığ ve boş isteklerimin peşinde yıpratma! Senin muradının mürîdi olmayı nasip buyur!.
***
Değil mi ki Allah’a inanıyoruz, günahkar da olsak bahtiyarız!.
***
Haklı olmak sert olmayı gerektirmez; yumuşak bir üslup haklılığa ayrı bir güzellik ve derinlik katar.
***
Dişini kırana ve başını yarana karşı dahi “Allahım, bunları affet ve hidayete erdir, beni bilmiyorlar; bilselerdi böyle yapmazlardı!” diyen Rasûl-ü Ekrem’in ümmeti olduğumuzu unutmamalı ve o En Ciddi İnsan’ın meselelerini taşkınlıklarla sokağa döküp ayak altına aldırmamalıyız.
***
Mü’minlerin tepkileri de Kabe’yi tavaf ediyormuşçasına ya da Arafat’ta vakfeye durmuşçasına derin bir ibadet ciddiyeti içinde olmalıdır.
***
Allahım! Beni bana unuttur ve kendimden bahsetmeyi ruhuma kerîh göster!.
***
Olana teslim olunur, olacağa değil.. zira, geçmişe kader, geleceğe ise irade açısından bakılır.
***
Küfrün asıl vehameti hiçbir sonuç va’d etmemesidir.
***
Arkadaşlarımın maneviyata çok iyi inanmasını çok arzu ediyorum. Hayatımızın her saniyesini bir şuur kordonuyla hep Cenab-ı Allah’a bağlı götürmemiz bizim şiarımız olmalıdır.
***
Âlem-i İslam’ın meselelerini bir problem olarak içinde duymaması inanan bir kimse için çok ciddi bir boşluktur.
***
Hizmet edebilecek bir insanın önünü almak, yolunu kesmek dinin önünü alma gibi bir gulyabaniliktir.
***
Kendini yeterli görmeme bir fazilet ifadesidir.
***
Kendisini çevresinden müstağni gören insan bir boşlukta yürüyor demektir.
***
Yatak kıyafetimle namaz kıldığımı hiç hatırlamıyorum. Rabbin huzuruna çıkarken hiç olmazsa çok saygı duyduğumuz bir büyüğümüzün huzuruna çıkıyor gibi dikkatli olmalıyız.
***
Hayatımın belli dönemlerinde belki üç gün yiyecek bir şey bulamadığım olmuştur; fakat, hiçbir zaman giyeceğim elbiselerimden taviz vermedim. Çoğu zaman sadece bir kat elbisem olmuştur ama hep ütülü, hep temiz giyinmişimdir. Derbeder giyinerek başkalarını kendine acındırmak asla hoş görülemez. Odanızda yalnız oturuyorken dizlerinizi ellerinizle örtecek şekilde yamalı elbiseler giyebilirsiniz; o başka mesele.
***
Müslümanlara ‘irtica’ isnadı küfrün takıyyesidir.
***
Namaz öyle önemli bir vazifedir ki, savaş meydanında bulunmak bile onun terkine ruhsat olmamıştır.
***
Müslümanlık maneviyata açılma zaviyesinden ne kadar derin ve engin ise, esasatı açısından da o kadar muhkemdir.
***
Kur’an-ı Kerim’i iyi anlamak, O’nu iyi ‘okuma’nın yanısıra aynı zamanda dünyayı ve içinde yaşanılan çağı iyi tanımaya bağlıdır.
***
Bir insana bir şey okumadan evvel yapılması gerekli olan iş o insanı iyi okumaktır.
***
Bir ‘hel min mezîd/dahası yok mu’ kahramanının şiarı Rabbe bakan menfezlerin her geçen gün biraz daha açılmasına çalışmak olmalıdır.
***
Kaba kuvvet kin ve nefreti körüklemeden başka hiçbir işe yaramaz. Bu apaçık hakikat bir ülke için de geçerlidir, milletlerarası arena için de.
***
Hak bir yolda yapılan plan ve projeler o hususta Cenab-ı Hakk’ın inayetine en açık davetiye sayılırlar.
***
Izdırar lisanıyla kim Allah’tan (celle celâlühû) bir şey dilerse, Allah mutlaka o dileği gerçekleştirir.
***
Kur’an-ı Kerim’de olduğu gibi Efendimiz’in hadis-i şeriflerinde de şartlara ve konjonktüre göre vücûh ve tasrîf (aynı manayı faklı şekillerle ifade etme) vardır.
***
Allah yolunda hizmette kim fâikse o fâiktir.
***
Evrâd ü ezkârı duymak lazım; duyma olmayınca itmi’nan/doyma da olmaz.
***
Allah’la münasebetin hakkını veremiyoruz. Bu da bana çok dokunuyor, pek ağır geliyor. Çok defa, “O meselenin hakkı verilemedikten sonra yaşamanın bir anlamı yok” diye düşünüyorum.
***
Allah (celle celâlühû) sevmiş, yaratmıştır; onun için de varlığın mayesi sevgidir.
***
Bir kimse sadece hilâf-ı vâkî bir beyanda bulunuyorsa o basit bir yalan; söylediği yalana kendisi de inanıyorsa o mürekkep bir yalan, başkalarını da inandırmak için propaganda yapıyorsa o da mük’ap (katlamalı) bir yalandır.
***
Allah’la irtibatı olmayan bir kimsenin doğru-dürüst bir çizgi takip edebileceğine ihtimal verilemez.
***
Önümüze bir dağ çıkmışsa bir tünel kazmalı, derin sularla karşılaşmışsak köprüler kurmalı, tüp geçitler yapmalı, bunları yapamazsak iki kanat takmalı ama mutlaka ruhumuzun ilhamlarını boşaltacağımız insanlara ulaşmalıyız. Unutmayalım ki, koskoca bir dünya hak ve hakîkatin soluklarına muhtaç.
***
Allah (celle celâlühû) hiç kimseyi sermayesiz bırakmamış, herkesi mutlaka bir hususiyetle donatmıştır. Önemli olan, en mühim iş ne ise herkesin kendi istidat ve sermayesine göre onu yapmanın peşinde olmasıdır.
***
“Yarattım”, “yarattı” gibi laflar birer küfür lafıdır.
***
Kulluk Şâh-ı Geylânî olmaya bile bağlanmaz; sırf Allah rızası için yapılır.
***
Hekimler, “Hastalık yoktur, hasta vardır” derler ki pek yerinde bir sözdür; çünkü, her insan ayrı bir âlemdir.
***
Amele güvenmek gururdur ve öyleleri Allah’ın sevgisine mazhar olamazlar.
***
Türkçemiz için bir şey yapmak istiyorsak elden geldiğince yabancı kelimeleri kullanmamaya özen göstermeliyiz.
***
Günümüze, günümüzün şartlarına göre dirilmeyi Yüce Mevlâmız bize nasip etsin!
***
Küçük bir şey başarınca her şeyi başaracağını zannetmek şeytanî bir vehimdir.
***
Lanet lanet, kin kin, gayz da gayz doğurur; bunların hiçbirinin sevgiyi netice vermeyeceği ise açıktır.
***
Cenâb-ı Hakk’a sunacağımız ameller arasında duadan daha güçlüsü ve tesirlisi yoktur.
***
İradesini ortaya koyma gibi bir cehdi olmayanın mevcûdiyetinden söz edilemez.
***
Bir mü’minin başkalarının hidayeti hususundaki ızdırabı, onun Allah’a imanı ve ötelere olan inancı ölçüsündedir. Kimin ne kadar inancı varsa o ölçüde ızdırabı vardır.
***
Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) karşılaştığı herkese sunduğu ilk armağan bir demet tebessümdü. İçi kan ağlarken bile bu böyleydi.
***
“Allah özenerek yaratmış” tabiri bana çok yakışıksız geliyor ve öyle demeyi tasvip etmiyorum; Cenâb-ı Hak, en mükemmel şeylere dahi “Ol” der, o da olur.
***
Temsil önemli, temsilde temâdî daha önemlidir. O da temsil edilecek hususları fıtrata mâletmeye bağlıdır.
***
Farklı bir Peygamberin ümmeti olma farklılığını sergilemek gerekir.
***
Makam-mansıba kat’iyen tâlip olmayın! Size bir vazife verilirse, ‘Ben buna lâyık değilim’ deyin ve sizden alınana kadar o işin hakkını vermeye çalışın!
***
Kendi arzusu üzerine bir yere baş olanlardan huzur bulan hiç görülmemiştir; bu hakikatin aksine misal teşkil edebilecek tek bir kişi bile gösterilemez.
***
Temsilde inkıtânın muhataplarda ve arkadan gelenlerde teşettüt-ü ârâya (fikir dağınıklığına) sebebiyet vereceği unutulmamalıdır.
***
Dünyadan kopmuş bir Türkiye’nin ayakta kalması mümkün değildir. Onu çevresinden tecrît etmeye çalışanlar ne kadar büyük bir ihanet içinde bulunduklarını keşke anlayabilseler!
***
Anadolu insanının karakteri sağlamdır; toplumun içine sızmış bir kaç çürüğe bakıp halkın geneli hakkında yanlış bir düşünceye kapılmak doğru değildir.
***
İmanlı bir insanın ümitsizliğe düşmesi söz konusu olamaz.
***
Peygamber Efendimiz’in (aleyhissalâtü vesselâm) hiçbir beyanında en büyük hasımları olan Ebû Cehil’den, Utbe’den vs. şikayet ettiğini göremezsiniz. Biz de Efendimiz’in ahlâkıyla ahlaklanmalı; bize saldıranlarla uğraşma yerine yapmamız gerekli olan işlerle meşgul olmalıyız. Zaten Kur’an da, ‘Aleyküm enfüseküm-Siz kendinize bakın’ demiyor mu!?
***
Akıl ile kalbi birbirinden ayırmamalısınız; onların izdivacına her zaman ihtiyaç vardır. Aklın muhakemesi, kalbin de semavîliği ve ledünnîliği omuz omuza olursa, işte o zaman hiç aşılamaz gibi görünen problemler bile kolayca aşılabilir.
***
Izdırar, profesyonel bir muallimdir.
***
Kendi çizginizi korurken başkalarıyla münasebetlerinizi bozmamanız da firasetinizin ayrı bir yanı olmalıdır.
***
İnsan, Allah’a yürekten ihtiyaç hissetmeli, acz u fakrıyla Allah’a yönelmeli ki, Cenâb-ı Hak da ona icabet etsin. Cenâb-ı Allah, Zâtına karşı müstağni davrananlara teveccühte bulunmaz.
***
Üstad Bediüzzaman eserleriyle taklide bir neşter vurmuştur.
***
Allah için olamayacaksak olmanın hiçbir anlamı yoktur; öylesi anlamsız bir mevcûdiyettir.
***
Yapılması gerekli olan bütün işler tamamlanmış gibi rahat ve rehavete düşmek ne kadar tehlikeli ise, ye’se düşmek ve kuvve-i maneviyeyi kırmak da o kadar tehlikelidir.

* * *
Bir mefkûreye sevdalı olma, o mefkûreyi gerçekleştirme istikametinde çok önemli bir donanımdır.
* * *
Bir hususta iddiada bulunup sonra da ayak diretenlerden uzak durmak gerekir. Bir kimse onlardan ne kadar uzak durursa o ölçüde Hakk’a yakın olur.
* * *
Bizler hayatımızı gelecek nesle ipotek etmiş insanlarız. Kendimiz için yaşama istikametinde bir planımız olamaz/olmamalıdır.
* * *
İlminin gereğiyle amel etmeyen ne kadar bilirse bilsin cahildir.
* * *
Solmamaya, pörsümemeye bakmak lazım. Canlılığını kaybedip pörsüyen insanlar ne gökler ötesinde iltifat görürler ne de yeryüzünde.
* * *
Namazı hakkıyla duyabilme istikametinde ciddi bir gayretiniz yoksa onu hiçbir zaman duyamayacağınız muhakkaktır.
***
Sağlam duruş önemlidir fakat duruşta temadî (devamlılık) ondan daha önemlidir.
* * *
Mevlâ’nın verdiği şeyleri yine Mevlâ’nın rızası istikametinde kullanmaktan daha güzel ne olabilir ki! Ne güzel söylemişler: “Mevlâ’dan al; Mevlâ’ya ver!”
* * *
Kendimizi başkalarına sevdirme gayreti şeytanın bir oyunudur. Önemli olan Hakk’ın sevmesi ve hoşnut olmasıdır.
* * *
Tevazu, Cenab-ı Allah karşısında hacâletin, yüzü yerde olmanın ifadesidir. İradîlik işin içine girince onu bulandırmış olur. İşte onun içindir ki, tevazua niyet tevazuu izâle eder.
* * *
Vicdanlara baskının olduğu yerde Demokrasi’den söz edilemez; halkın hissiyatının nazara alınmadığı bir yerde de Cumhuriyet’ten bahsedilemez.
***
Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) için –hâşâ– ‘öldü’ gibi tabirler kullanmak doğru olmaz. Dünya terakkîsine yetmez hâle gelince, O En Büyük Fanî de, ötelere yürümüştür.
***
Yapılan hizmetler ölçüsünde bir iç derinliği ve kıvam yoksa, yapılan o iş bir gösterişten ibarettir ve Allah o işe bereket lutfetmez.
***
Yaptığı hizmetlerin çokluğuna muhazî (paralel) olarak Rabb’le münasebetini derinleştirme azminde olmayanlar, kendilerini peylemekten başka bir şey yapmıyorlar demektir. Hatta bir manada kendilerini –hâşâ– Allah’ın yerine koyuyorlar demektir.
***
Emanet emîn olana verilir; Allah’ın emaneti de öyledir.
***
İnsan karakterini delmeme hususunda iffetini koruma ölçüsünde titiz olmalıdır.
***
İnanan insanlar Allah’ın inayetine ve sıyanetine tam teveccüh etmezlerse Allah onun hesabını sorar; “siz de mi!” der.
***
Allah’a inanmış, Rasûlüllah’a inanmış, Kur’an’a inanmış ve inandığı değerleri dünyaya anlatmaya adanmış… Bizim ihtiyacımız olan insan tipi işte budur.
***
Ye’s yok; olamayız mülahazalarına kapılıp ümitsizliğe düşme de yok; mükemmelliği yakalama cehd ü gayreti var.
***
Kendini ifade etme, Allah’ı ifade etmenin önünde gidiyor. Bir zaman insanlar Lat’a, Menat’a tapıyorlardı. Şimdi bazıları kendilerine tapıyorlar.
***
Hizmet davası para kazanma davası değildir; gönül kazanma davasıdır. Evet, bu hareket sadece hasbîler ve beklentisizler tarafından götürülebilecek bir harekettir. Dünyevî bir kısım beklentileri olanlar kendiliklerinden elenir giderler.
***
Adanmış bir insanın mefkûresiyle alâkalı olmayan konularda şahsî bir kısım hedefler peşine düşmesi asla düşünülemez.
* * *
İstikbal vaad etmeyenlere istikbal emanet edilmez.
* * *
Dirilmenin yolu nazarîyi amelîye çevirme, sonra da amelde temâdî ile olur
* * *
Yıkma düşüncesiyle harabeler, yapma mülâhazasıyla da ümranlar meydana gelir.
***
Allah’tan yine Allah istenmeli; O’nun rızası talep edilmelidir. Bu itibarla da, hakiki bir mü’min, yürekten “Allah’ım, Sen benden razı ol, yeter!” diyebilendir.
***
Namaz bir manada Allah’la irtibata geçmek demektir. Onun için de, namazın başında ve içerisinde, içinizi de, dışınızı da bilip gören bir Zat’ın huzurunda bulunduğunuzu hatırlayacak ve mülahazalarınızı ‘mâsiva’dan arı-duru hale getireceksiniz.
***
Aramadın ki, bulasın!
***
Bir hizmet erinin hedefi kendini aşmak, kendi rekorunu kırmak olmalıdır.
***
İslam’a, maalesef en büyük zararı onu doğru-dürüst yaşamayan müslümanlar veriyorlar. Keşke önce kendimizi bir düzeltebilsek!.
***
Efendimiz’e (aleyhi efdalüssalavât ve ekmelüttahiyyât) inanma Din(in bir rüknü) olduğu gibi, O’nu sevme de Din’dir.
***
Kur’an-ı Kerim, “Ey iman edenler, iman edin!” demek suretiyle bizi her zaman imanımızı gözden geçirmeye, tazelemeye davet ediyor.
***
Akıbetimizden eminmişiz gibi bir halimiz var; hiç eksiğimiz, kusurumuz yokmuş gibi davranıyoruz.
* * *
Saygısızlığın ve edepsizliğin başını alıp yürüdüğü bir dönemde hiç olmazsa Peygamber vârisi olan hizmet erleri, insanî değerlerin yeryüzünden bütün bütün kaybolmadığını ortaya koymalı değiller mi?!
* * *
Sefâhet, ruh sefâletinin neticesidir.
* * *
Biraz dişimizi sıkıp hakikî müslüman olsak hiç çözülmeyecek gibi görünen pek çok mesele kendiliğinden hallolacaktır.
* * *
Allah (celle celâlühû) iddiayı hiç sevmez. Onun için konuştuklarını iddialı sözlerle te’yîd etmeye çalışanlar, Allah nezdinde hiç de hoş olmayan bir davranış içinde olduklarını iyi hesap etmelidirler.
* * *
Sevgi, bilip tanıma üzerine bina edilirse kalıcı olur.
* * *
Kendi yaptığı işi beğenme bir münafıklık alâmetidir.
* * *
Hüzün Peygamberi (aleyhi efdalüssalavât ve ekmelüttahiyyât) nice meseleyi hüznüyle, ızdırabıyla ve gözyaşıyla çözmüştü. Ümmetinin de karşılaştığı meseleleri bir defa olsun o yolla aşmayı denemesi gerekmez mi?!
* * *
“Neticesinde Sen’i kaybedeceğim bir muvaffakiyeti bana verme Allahım!”
* * *
Bilme sığlaşmaya sebep olmamalı; derinleşmenin yolunu açmalıdır.
* * *
Siz ismet yörüngeli hareket eder, kasden günaha girmez, iradenizle hep masum kalmaya çalışırsanız, Allah da sizi sıyanetine alır ve masûn kimseler arasına dahil eder.
? * ?? * ?? * ?
Münafıklar yapıp ettikleri şeylerle inananları aldatma peşinde olduklarından dolayı onların küfrü, muzaaf (iki buudlu) küfür sayılır.
? ? * ? ? ? * ?? * ?
Bir işin daha iyi olmasını arzu etme adına ‘keşke’ denebilir. Kaderi tenkid etme ve ona taş atma manasında ‘keşke’ demekse doğru değildir. İşte bu itibarla Efendimiz, “Lev (keşke) helaktir” buyurmuştur.
? * ?? * ?? * ?
İşkolik olmak başka, işinin aşığı olmak başkadır.
? * ?? * ?? * ?
Gönlünü Cenâb-ı Hakk’a vermiş mü’minler duaya doyma bilmezler.
? * ?? * ?? * ?
Allah’ım! Ben şimdi vuslat arzusunda da değilim. Ocaklar gibi yolunda yanmaya bayılıyorum ve gam izhar etmemeye çalışıyorum.
? * ?? * ?? * ?
Kendi durumunu hakikî mü’minlerin halleriyle kıyaslamak suretiyle kimse ye’se düşmemeli fakat dûnhimmetlik de yapmamalıdır. Dûnhimmet olma, Allah’a karşı ayıp, nimetlerine karşı da saygısızlık sayılır.
? * ?? * ?? * ?
Bilgi bazen saygıyı götürüyor. Halbuki bilmeye gerçek kıymetini kazandıran insanın içindeki saygı hislerini artırıyor olmasıdır.
? * ?? * ?? * ?
Gafilâne bakanlar “Ben yaptım!” diyebilirler. Ârifane bakanlara gelince onların vird-i zebanı, “Yapan O’dur.” şeklindedir.
? * ?? * ?? * ?
Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin! O’nun inayeti olmadan hiçbir işi gerçekleştiremez, hiçbir hususta muvaffak olamayız. O (azze ve celle), “Ol!” demeden hiçbir şey olmaz.
? * ?? * ?? * ?
İnsanlara karşı edep çerçevesinde hareket etmeyenlerin, Allah’a karşı edepli olmaları da beklenemez.
* ?? * ?? * ?
Ötede sıratı rahat geçecek olanlar burada sırat-ı müstakîm üzere yaşayan insanlardır.
* ?? * ?? * ?
Akıllı ve zekî olmak başka, meselelere enine-boyuna bakabilmek başkadır.
***
İlahî atâyı engellerse, bizim vefasızlığımız, durduğumuz yerin hakkını veremeyişimiz engeller. Bazen de Cenab-ı Allah, gelecekte hizmet edecek insanların hatırına bizim kusurlarımızı da görmezden gelir, affeder ve atâsını bozmayabilir.
***
Bir kimse din adına bilmesi gerekenleri öğrenmeden cahillikten kurtulmuş sayılmaz.
***
Cennet dahil herhangi bir beklenti içinde bulunmamak asıl şefkat kahramanlığıdır.
***
“İğneyle bir dağı yerinden sökmek, bir kalbden kibri çıkarmaktan daha kolaydır” sözü hakikatin tam ortasından altın gibi bir sözdür.
***
İnanmış bir gönülde stres olmaz; olsa olsa hafakan olur. Siz ona, “mukaddes hafakan” da diyebilirsiniz.
***
Bazılarının dillerinde öteden beri “aşırı müslümanlık” diye bir şey dolaşıyor. Eğer kasden söylemiyorlarsa, ne kadar büyük bir yanlış! Bilmiyorlar mı ki, İslam, zâtında her türlü aşırılığa karşı olan bir sistemin adıdır.
***
Yapılan planlar ekstradan gelebilecek sürpriz inayetlere bağlanmamalıdır. Realiteleri nazara almadan muvaffak olmak çok defa bir hayalden öte geçmez.
***
Etrafımızdaki en az melek sayısı kadar şeytan var. Bir boşluğumuzu görüp bizi tepe taklak getirmek için fırsat kolluyorlar.
***
Vücudumuzun bir yerinde ağrı, sızı olunca, ‘of, puf’ diyeceğimize, ‘elhamdülillah’ demeliyiz. Nasıl olsa ikisinde de ses çıkıyor. Fakat, birincisinde Rabb’in rubûbiyetine itirazın vebali, ikincisinde ise O’ndan gelene razı olmanın ecri var.
***
Dünyaya zalimane hükmedenler, bulundukları mevki ve makamları, hep inananların gafletinden istifade ile elde etmişlerdir. Dinin ve gelecek nesillerin hatırına, hiç olmasa bundan sonra bu gafletten sıyrılmamız gerekmez mi!?
Hüzün umumîleştiği ölçüde Allah nezdinde değer kazanır ve gökler ötesinden teveccüh görür.
***
Gönülden “âh!” edenin her ‘âh’ına icabet edilmiştir. O’na doğru içten yükselen hiçbir ses cevapsız kalmamıştır. Elverir ki, biz sesimizi gönlümüzün sesi haline getirelim.
***
Göz ibret için, ağız Hakk’a tercüman olmak için, kulak O’ndan gelenleri duymak için ve beden O’nun karşısında kemerbeste-i ubûdiyet içinde durmak içindir. Bunlara dikkat etmeyenler hayatlarını israf etmiş olurlar. Çünkü, yaratılış gayesi istikametinde kullanılmayan her şey boşa harcanmış sayılır.
***
Mübarek bir gayeden ve onun yolundaki mukaddes hafakandan mahrum bir neslin önce içten içe yanarak karbonlaşması, sonra da bir alev topuna dönüşerek, etrafındaki her şeyi yakıp kül etmesi kaçınılmazdır.
***
İmanın, insanın sinesine tastamam yerleşmesi ancak amelle mümkün olur. Salih amelle beslenmeyen imanın solması hatta sönmesi her zaman muhtemeldir.
*Tefekkür, zatında çok kıymetli bir ibadet olmakla beraber, ona asıl derinliğini kazandıran, tefekkürde bulunulan mevzuun ehemmiyeti ve kıymetidir.
*İnsanlığın geleceği hesabına bir kısım güzel şeyler gerçekleştirmeyi planlayanlar topyekün zevkleri ayakları altına alıp ezmesini bilmelidirler. Bizim, günümüzde başka değil bu tip insanlara ihtiyacımız var.
*Doğrular yalanlarla temsil edilemez. Onun için ne kadar yüce hakikatleri temsil ettiğimizin ve davranışlarımızın da ne ölçüde müstakim olduğunun farkında olmalıyız.
*Kuvvet, hikmetin insanlığın hizmetinde kullanılması istikametinde ne kadar yardımcı oluyorsa o ölçüde kıymet kazanır. Kuvveti birilerinin üzerinde baskı kurmak ve tahakkümde bulunmak için istemek –en hafif ifadesiyle– bir zorbalıktır.

Hayata ölçü sözler-Terapi yöntem ve teknikleri (drmavi)

“Cennet terapisi”, “Hastaya Pasta”, “Geçmişe tevekkül, geleceğe tevessül”, “Geçmişe gelecek alternatifi”, “Alternatif anı oluşturma”, “Geçmişi ve geleceği taşıma”, “Geçmişi gelecekle geleceği geçmişle nötürleştirme”, “Olaylar zincirine yoğunlaşma”, “Alternatif duygu ve düşünce oluşturma”, “Kendini kopyalama” “Embriyo taraması”…

xxx”Cennet Terapisi motifleri”

Geçmiş bazı olaylar Psikolojik rahatsızlıklara sebep olabiliyor. Bunlar, gelecek positif alternatif olaylarla nötrleştirilebilir ve izole edilebilir. İbrahimvari insan, ateşler içinde bile güllük gülistanlık bir vasat ve dağdan bağ oluşturabilir. Aslında Psikiyatristler, Psikologlar ve İlahiyatçılar, bütün psikolojik rahatsızlık çekenlere bir çeşit cennet projesi sunmuyorlar mı? Bir Ufka Yolculuk yapılamaz mı? Bir Cennet Psikolojisi oluşturulamaz mı?

***”Geçmişi ve geleceği taşıma” tekniği

Cinayet, içki, kumar, uyuşturucu, fuhuş vs… Herhangi bir günahı işleme düşüncesi insanın zihnine bulaştığında, bu yönde duyguları aktif hale gelmeye başladığında; o halden sıyrılabilmek için önce bir saat (gün, ay…) öncesine gitmeli.

Söz gelimi çok güzel arkadaşlar arasında bir toplu namaz kılmış kitap okumuşsunuz yüreğinize sıcaklık ve huzur bastığını hissetmişinizdir. O hissi hatırlayıp iyice sindire sindire yaşamalısınız hayalinizde.

İnanç ve insanlık değerleri açısından, olumlu olan anlarınızı belirleyip o sahneleri tekrar derinlemesine yaşamaya çalışmalısınız.

Bu işlem ciddi yapılırsa içinde blunduğumuz olumsuz atmosfer dağılacaktır.

Yine devam ediyorsa bu sefer geleceğe uzanıp, o günah eylemi işlemiş olduğumuz hal içinde kendimizi tasavvur etmeye çalışırız.

O günahı işlediğimizde, geçmişteki örneklerde de görülebileceği gibi vicdan sızılarının olacağını yakinen fark ederiz.

Geçmişte hatırladığımız güzel anılarımıza tebessüm eder kalbimizi çoştururuz, gelecekte işlediğimizde elde edeceğimiz olumsuzluk durumuyla vicdanımızı konuştururuz ve bu anda bizi sıkıştıran nefsimizi susturmuş oluruz…

Bizde tazyik meydana getiren bir düşünce bir dürtü karşısında, “Farzet ki yaptım, yaptım say, sanki yaptım! Ne kadar uzun sürse de, nasılsa öncekiler gibi bu haz da yok olup dert bırakıp gidecek! Hani şimdiye kadar yaptım da ne oldu?” gibi bir düşünce de geliştirilebilir.

Ve bunun ruh, kalp, zihin, beden, aile ve toplum hayatında ne gibi olumsuz sonuçlar getireceği hususu içten içe tartışılabilir.

Bu iç duruşmada zaten o heves ve arzu kaybolacak en azından zayıflayacaktır.

Nefis ve beden hayatı yaşayanlar zevklerin parıltılı ama geçici ve zehirli bal gibi olan başlangıçlarına takılır kalırlar, kalp ve akıl hayatı yaşayanlar ise onların perde arkasına ve sonuçlarına bakarlar, peşin kısa lezzetler için ebedi hayatlarını tehlikeye atmazlar. Ve insan düşünen bir varlıktır.

Düşünerek, günahların, insanı bu vasfından soyutlamasına izin verilmemelidir.

***”Geçmişe alternatif gelecek” tekniği
Geçmişin sıkıntıları hangi şekliyle olursa olsun, sizi rahatsız etmeye başladığı anda, zihninizi geleceğe yönelik düşünmeye alıştırın. Ve bunda israrcı olun.

Yani kendisini bir çeşit şartlandırın. Biz buna nefsi kelam ve telkin diyebiliriz. Çünkü bilinçaltı sizin her telkininize açık bir kayıt cihazı gibidir ve papağan gibi sizden gelenleri tekrarlar durur. Kendinizi kendiniz hakkında geleceğe yönelik düşünmeniz için Rabbimizin lutfettiği bir potansiyel arşivdir bilinçaltı, onu kendi hayrımıza kullanabiliriz. Birkaç gün bir hafta böyle gelecekle ilgili renkli ışıklı aydınlık, güzel emellere ve hizmetlere yönelik kayıt yaparsanız, hayretle göreceksiniz ki geçmişle ilgili bir görüntü hayal dünyanızı bilincinizi zorlamaya başladığı anda, sınırdan sızmak isteyen yabancıya karşı parola sorma gibi bilinçaltınız anında gelecekle ilgili görüntülerinizi onun karşısına çıkaracaktır.

Mesela size “Mirac” olayını sık sık hatırlamanızı okumanızı, tefekkürünüzü onunla ve getirdiği manalarla süslemenizi tavsiye edebilirim. Olumsuz bir düşünce takıldığında sırlı bir iksir gibi Mirac olayının onu nasıl silip attığını müşahede edeceksiniz…

Ayetlerde sıkca görülen gelecekle yani cennet cehennemle ilgili tasvirlerin zihnimize sunulmasında bu inceliği de görebiliriz zannediyorum. Hem tergib hem de terhib, müjdeleme ve korkutma yoluyla bilinçaltımız programlanmaktadır adeta… Ve beş vakit namaz kılarken, Kur’an okurken insanın, bir ayette olmazsa başka bir ayette benzeri düşünceleri geliştirdiğini ve bilincini olumluya motive ettiğini bile söyleyebiliriz.

***Geçmişe tevekkül geleceğe tevessül” bakış açıbı tekniği

Geçmişin olumsuzluklarını şu düşünceyle de izole edebilirsiniz.

Geçmişe daha çok kader açısından bakmalı, tevekkül etmeli
Geleceğe daha çok irade açısından bakmalı tevessül etmeli

Sanki insan zihni kontrolden bakışta muvazene bozulunca çıkınca bunun tam tersini yapmakta.

Geçmişe tevessül eder gibi takılıp kalmakta, kimi renkli anılarıyla hayal aleminde boş boş yaşamakta avunmakta, kimisi geçmişteki olumsuz anılarının zincirlerine vurulmuş gibi kendinden ve hayattan vazgeçerek bir nevi kaderin mahkumu durumuna düştüğü inancıyla İlahi Rahmeti itham etmekte geleceğini dondurmakta, kimi de hayırlarının iyiliklerinin üzerine yatıp, imanıyla ve hizmetleriyle adeta kurtulduğunu düşünerek ayrı bir saplantıya girmekte…

Geçmiş geçmiştir demeli, “ah!” ları gitmiş, “oh!” ları kalmış, hayır ve sevap bırakmış diye düşünmeli. Hakka tevekkül ve havale ederim, Rabbim hatalarımı affetmiş, çektiklerimi affıma vesile yapmış demeli. Ama geleceğimde irademi hayır yolunda kullanmamı istemekte demeli varsa günah takıntısı, çektiklerime sabırla ve gelecek güzel çalışmalarımla bunlara kefaret aramalıyım deyip irademizle geleceğimiz adına mücadele etmeliyim diye düşünmeli.

***”Alternatif anılar oluşturma” tekniği

Geçmişin rahatsız eden takıntılar listesine karşı alternatif geçmiş güzel anılar listesi de oluşturabilirsiniz düşüncenizde.

Ve oluşan listenizi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Sizi mutlu eden anıları listenin üst sıralarına taşıyabilir, rahatsız edenleri de alt sıralara indirebilirsiniz.

***”Hastaya pasta” tekniği

İnsanların ruhsal hastalık olarak nitelendirdiği, yarendi psikoloji ilminin bir rahatsızlık ismi verdiği olumsuz duygu ve düşüncelerinizi pastalayabilirsiniz.

İsterseniz buna bir espri yükleyerek “Hastaya Pasta modeli” diyebilirsiniz!

Hangi olumsuz anı, olay, davranış, görüntü sizi rahatsız ediyorsa, onu kopyalayarak ve kopyasını kendi istediğiniz tarzda biçimlendirip, renklendirerek, büyütüp ışıklandırarak, karşıdaki insanın yüzüne pasta kek yapıştırma yarışmalarında veya atışmalarında olduğu gibi, o olumsuz anının suratına o yeni oluşturduğunuz olumlu kopyayı “şaaaaap!” diye yapıştırınız…

E ayet bu tarz bir yaklaşımla şöyle demiyor mu: “Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, şeytan tarafından bir vesveseye uğrayınca, Allah’ı anarlar ve hemen gerçeği görürler..” (7/201)

Şeytan bir korsan gibidir. Korsanın hazine olan gemilere, hırsızın mücevher olan dükkanlara saldırması gibi, imanı ve güzellikler potansiyeli olan insanlara her türlü taktik ve metodla saldırılar gerçekleştirir.

Fakat başka bir ayette belirtildiği gibi: “…Şeytanın dostlarıyla savaşın, esasen şeytanın hilesi zayıftır.” (4/76)

Yani bilinçaltımıza ve hayal dünyamıza, psikoloji etki alanımıza şeytan hangi silahlarıyla saldırmış olursa olsun, şeytanın bir “şaaaaap!” lık canı vardır… Köpük gibidir onun düşündürdükleri, hayal aynamıza yansıttığı görüntülerden ibarettir… Köpüklere üfleyiverirsiniz, aynaya başka görüntü yapıştırıverirsiniz inşallah olur biter!…

***”Kendini kopyalama” tekniği

Gen kopyalamsı olayı malumunuz. Evliyaullahın bir kaç yerde göründükleri bilinir. İnsanların perispirisinin, dedubleman, astral vücud denilen ikinci enerji bedenlerle yolculuk yapılması olayı da bilinen bir olgudur. En basitinden, biz rüyada bizi görürüz. Bizden iki kişi olur. Kendimizi seyrederiz. Aynada zaten yansımamızı görüp durmaktayız…

Bu uygulamayı bizi rahatsız eden duygu ve düşüncelere uyguluyoruz. Sözgelimi üzüntülü veya öfkeli bir halimizi anında kopyalayıp karşımıza geçiriyoruz (insanların yanlış anlamasına imkan veremmek için yanlız yapılması tavsiye edilir, ya da yanlız bir köşeye çekilerek yapılması).

Sonra zihnimizde hayal dünyamızda o kopyaya istediğimiz şekli biçimi, ruh halini, yüz hatlarını ve ifadelerini veriyoruz. Fırçayla resim yapar gibi kendimizi resmediyoruz. Olmak istediğimiz kendimizi… En mutlu halini veriyoruz..

Elimizi uzatıp o modeli alıyoruz ve bir tulum gibi içine giriyoruz veya üstümze geçiriveriyoruz.. İlk planda yapay da görünse, resmettiğimiz o modeldeki mutluluğu ruhumuzda yaşadığımızı hissetmeye çalışıyoruz…

Bu arada kopyamızdan arta kalan eski püskü elbise yığıntısını veya kabuk değiştiren hayvanların arkalarında bıraktıkları cilt parçalarını kaldırıp çöpe atıyoruz..

Rabbimize hamd ediyoruz…

İnşirah süresinde dendiği gibi kendimizdeki ağırlık veren ruh halini atıyoruz ruhumuza inşirah huzur iç ferahlığı yüklemiş oluyoruz.

Özellikle takıntı rahatsızlığı çekenler bu uygulamayla inşallah takıntılarını kopyalarında bırakıp, deri değiştirir gibi o duygularını da kaldırıp atmış olacaklardır.

***”Embriyo taraması” yöntemi

“Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Dökülüp atılan-atılgan bir su damlacığından yaratıldı.” (86/5-6) Geçmiş hayatını düşünmesi insanın psikolojik tavrını nasıl etkiler? Neler düşünülmeli ve nasıl?

***”Cennet Terapisi” motifleri

Geçmiş bazı olaylar Psikolojik rahatsızlıklara sebep olabiliyor. Bunlar, gelecek positif alternatif olaylarla nötrleştirilebilir ve izole edilebilir. İbrahimvari insan, ateşler içinde bile güllük gülistanlık bir vasat ve dağdan bağ oluşturabilir. Aslında Psikiyatristler, Psikologlar ve İlahiyatçılar, bütün psikolojik rahatsızlık çekenlere bir çeşit cennet projesi sunmuyorlar mı? Bir Ufka Yolculuk yapılamaz mı? Bir Cennet Psikolojisi oluşturulamaz mı?

***”Zaman Aşkı” ile Psikolojik Terapi

Zaman maddenin infilakından geliyor. Madde, madde ötesinden akıp süzülüp hamurlaşıyor. Madde ötesinde ruhumuza, dantel gibi zamanın ışıktan simleriyle işlenmiş libas giydirilmiş. Biz bir Sultanın Zaman isimli aynasını, madalyalanmış üniformasını taşıyoruz. İmbatta denize karşı durup derin nefes alarak şöyle deyin: Zaman! Beni bana, O’nu ruhuma nasıl da hissettiriyorsun! Seni çok seviyorum!… Çünkü sen! Beni O’na, O’nu bana gösteren ruhumun tek aynasısın!… Sahibi adına zamanı sevmek, onun getireceği her engeli aşma, zamanla coşma ve topyekün hayata sabırla yaklaşma şevki getirecektir ruhumuza… Zaman, bizi O’na dolayısıyla huzura ulaştıracak aşk kanadımız olsun!…

zamanın önemi değeri için dinleyiniz!..
http://www.gonuldunyamiz.com/sohbetdinle.php?adres=49
——————————————————–

Hayata insana bakış değer ve ölçüleri (drmavi)

1-Hayat güzel çünkü hayat veren güzel, hayat esas onunla güzel

Hayata, hayatı veren Güzel Yaratıcının O güzel ölçüleriyle bakılırsa, en karanlık varlık ve olaylar bile birden aydınlanıverir güzelleşiverir. Ve insan baktığı her şeye “Madem O Güzel! Her şey Güzel!” deyiverir. Kendi sorumluluğunun ve iradesinin güzel kullanılması gerektiğinin bilincine varıverir. Ve insan, ancak O Güzel hatırına bütün çirkinliklerinden vazgeçiverir…

2-Hayatın aşkları ve lezzetleri ruh ve kalbin malı olmalıdır

Aşk ve lezzetin beş etki alanı: ruh, kalp, akıl, nefis, beden… En kolay ve ucuz aşka ve zevke ulaşma yolu hayal, nefis ve organlarla bedenimiz… Ve bunlar hep duvar olurlar… Okumalarla, araştırmalarla ve tefekkürlerle fikri aşka ve zihin lezzetlerine alışmak acı verir, sabır ister…

İnanç ve ibadetlerle manevi boyutlu aşk ve tadlar için çoğu nefis ve beden lezzetlerinden vazgeçmek gerekir, çaplı bir irade savaşı ister… Ruhta bir hakiki aşk ve zevk yaşamak için ise nefsi ve bedeni aşmak, bilinçle şevkle adanmışlıkla insanlığa hizmetlerde koşmak, kalpte müebbed bir hayata ulaşmak ister…

3-Hayatı üzüntüsüz yaşamak değil üzüntüyle yaşamasını bilmek esas sanattır

Sinirlenmemek için ya sinirlerimizi çektirelim ya da bizi sinirlendiren her şeyi yok edelim?… Ne garip ne tuhaf bir teklif?… Üzülmek istemiyorum! Bütün hastalıklar kalksın! Herkes zengin olsun! Doyasıya eğlence, her yer çılgınca zevklerle dolsun! Ölüm ölümlere olsun!…

Memleketimde insan manzaraları, Afrika’da siyah açlık, göçük altında çığlıklar, gençliğimin imanı alevler içinde, deniz aşırı ülkeler faraklitler bekliyor; Allah aşkına!… Ben nasıl üzülmem!…

varlık inanç benlik değer ve ölçüleri

1-Kendinizi kendinize bırakmayın (Kendinizi kendinizden koruyun)

Ben!.. Kendim!.. Ben kendime yetebilir miyim?.. Ya da kendimle gerçekten baş edebilir miyim?.. Geçmişle geleceğe, Samanyolundan ötelere uzanabilir mi iki elim şu nahif bedenim?.. Ya nefsim ya nefsim!.. Nefsime nasıl yeter şu bir alımlık nefesim!..

2-Kendinizi kendinizden koparmayın (kendinizi kendinizden mahrum bırakmayın)

Ben!.. Kendim!.. Ben kendimde miyim?.. Her gün aynalarda gördüğüm o ben ben miyim?.. Ben kendimin farkında değil miyim?.. Kendimden öte içimdeki benin derdinde miyim? Ben kendimin yabancı bendesi yoksa ecnebi efendisi miyim?.. Kendim deyip duruyorum, yoksa ben, nefsin ta kendisi miyim?..

[b:a1f5c560d9][i:a1f5c560d9]3-Kendinizi kendinizin ötesine anahtar yapın (Benliği O’na abd, Kalbi Sultangah, aklı vezir, nefsi hizmetkar yapınız) [/b:a1f5c560d9][/i:a1f5c560d9]

Ben!… Kendim!… Ben kendi ötemin tek mekiğiyim!… Çiçeklerde özüm ben özler peteğiyim… Kainatta ve ötesinde olan her şeyin fihristiyim… Sonsuz Nur’un bir cilvesi, Esma’ya uzanan penceresi, sırlara açılan kapıların bin bir şifresiyim. Bu öz ben halimle O’nun en güzide gözdesi ve Sultanlığının en şerefli bendesiyim…

Moral motivasyon terapi değer ve ölçüleri

1-Magrem nisbetinde magnem

Meşakkat ve zorluk nisbetinde başarı, mükâfat ve sevap vardır. Bütün büyük sonuçlar, başarı ve mutluluklar insanın katlandığı sıkıntılara göre biçimlenir ve süreklilik kazanır.

2-Atiyyeler matiyyelere göredir

Hakkın lutuf ve ihsanlarını, rıza ve yardımını, insanların sahip oldukları inanç ve ibadetleri, yüksek vasıf ve meziyetleri ve hak yolunda yaptıkları hizmetleri çeker ve celbeder. İnsan iç değişikliğe uğrarsa atiyye ve ihsanlar da kesilir.

3-Her zorlukla mutlaka bir kolaylık vardır

Her zorluk bir başarının mukaddimesidir. Ya bizzat ya da neticesi itibariyle güzeldir.
Toprağın bağrındaki çekirdek gibi, her zorluk muhakkak bir kolaylık doğurur. Zorluklar başarılara ulaşma yolunda bilgilenme, deneyim kazanma, moral ve motivasyon anlamına gelir.
Zorluklar, hayatın güzelliklerinin ortaya çıkmasına yardımcı olduğu, anlam ve değerini daha iyi anlamamıza ve sevmemize sebep olduğu, çoğu zaman pek çok güzelliklere başlangıç ve nüve olarak fonksiyon gördüğü için, aslında hayatın güzellikleri kadar onlar da güzeldir.

Duygu düşünce davranış değer ve ölçüleri

1-Vakur ol kibirli olma!.. Mütevazı ol zelil olma!..

İnancınızla, insanlık kimliğinizle, aidiyetinizle, Hakka ve insana hizmet etme konumunuzla, bu yolda ama sadece Hakka mal edeceğiniz başarılarınızla ve her çeşidiyle haksızlıklar karşısındaki mutedil direncinizle onur duyun!… Secde ile toprak kadar yerde, aslında başınız göklerde, insanlara insanca davranışlara karşı her yerde alçakgönüllü olun!… İnsan kibirlendikçe aslında küçülür… Esas büyüklük!… İşte o baş yerdeyken ölçülür…

2-Cesur ol zalim olma!.. Tedbirli ol korkak olma!..

Cesaret yerinde güzel haslet, savaşta, haksızlık karşısında… Fakat hak bir gerekçe olmadan bu, kabadayılık ve despotluk olarak tezahür ederek zulme dönüşebilir ve plansızca ortaya çıkıp hak adına olsa da bilinçsizce hareket etmek cesaret değil ham ruhluluk ve cahillik olur. Aynı şekilde sakin görünme ama gelecek olumlu planları içinde sessiz ve hesaplı planlı strateji belirleme mükemmel bir tutumdur. Başıma iş açılmasın diye çekingfenlik göstermek, tedbir anlayışını yanlış uygulamaktır ve başına daha büyük dertler açılmasına davetiye çıkarmaktır. Korku ile hiç bir zulüm engellenemez ve problemlere çözüm bulunamaz başarıya da koşulamaz,

3-Cömert ol müsrif olma!.. Tutumlu ol cimri olma!..

Cömertlik israfa benzer verme açısından. Tutumlu olma da cimriliğe… Bu benzerlik niyet amaç ve davranışlardaki değerlendirmeler sonucu gerçek anlamını bulur. Allah rızası ve insanlık yararı için bolca verme ile günahlar içinde nefsani arzular içinde bolca harcama arasında muhakkak fark vardır. Aynı şekilde, ailesi ve gelecek ihtiyaçları için bir kısım varlığını tutma ile, sadece kendi egosu adına varyemez gibi pintilik ve nekeslik adına servet biriktirme farklı tutum ve davranışlar…

4-Ciddi ol katı olma!.. Güleryüzlü ol sulu olma!..

Ciddiyet vakurluk ve güleryizli olma tebessüm etme uyumlu davranış güzel vasıflar… Bunların olumsuz alana taşması katılık kabalık sertlik bağırma çağırma hakaret gibi tutumlarla ve sululaşma laubalileşme basit hareketler sergileme gibi davranışlarla kendini gösterebilir…

İletişim diyalog ilişki değer ve ölçüleri

1-Olduğu gibi kabullenme ve değer verme

Her insanı, mizacı, karakteri ve kişiliğiyle, inançları ve meşrebiyle, duygu düşünce ve davranışlarıyla, ilk planda bulunduğu konumuyla, özellikle psikolojik durumu ve alışkanlıklarıyla olduğu gibi kabul etmeli, objektif yaklaşmalı, inanç, fikir ve yaşam tarzından dolayı, kimseye önyargıyla bakmamalı, dışlamamalı, hele asla bir baskı ve zorlama uygulamamalıdır. Duygusal, tatlı ve yumuşak nasihatlerle, anlamlı hikmetli ve mantıklı söylemlerle ve güzel ahlakın temsilcisi olarak olumlu davranışlarla o kimsenin ruh ve zihin dünyasına ulaşmaya çalışılmalıdır. Kabul, onay ve değer verme iletişim ve terapinin can damarıdır.

2-Objektif bakabilme çok yönlü tanıma

Bir tablonun bir köşesine takılıp kalan genelindeki güzellikleri göremez ve yararlanamaz. Ya da bir filmi bir iki karesiyle, bir kitabı üç beş sayfasıyla tanımaya anlamaya çalışan!… Haritanın belirli tek noktasına bakanlar hedeflerine asla ulaşamazlar. İnsanı da kalbi vicdanı, aklı bilgisi düşünceleri, yetenekleri, duyguları ve bütün çalışmalarıyla, mizac karakter ve kişiliğinin derinlikleriyle bir harita gibi okumaya çalışmalı, ön yargıdan kesinlikle uzak kalınmalıdır.

3-Olumlu yönleri ön plana çıkarma ve işleme

Her insan, olumlu ve güzel yönleriyle ön plana çıkarılmalı, bir olumsuz ve kötü yanı yüzünden, diğer bütün olumlu ve güzel yanlarını yok saymamalıdır.

Yaratılıştan gelen güzel haslet ve yeteneklerin sağlam birer karakter haline dönüşmesine ve kalıcı olmasına çalışılmalıdır. Psikolojik rahatsızlıkların oluşmasında ve gelişmesinde, insanlarda görülen olumsuz duygu, düşünce ve bozuk davranışlara karşı gösterilen olumsuz yaklaşımların etkisinin büyük olduğu unutulmamalıdır… Kapılarının dokuzu açık biri kapalı olan bir saraya girilemeyeceği söylenemez.

4-Ortak noktalara yoğunlaşma ve çoğaltma

Her insanla ortak noktalarda (asgari müşterekler) buluşmasını bilmelidir. Paylaşabileceğimiz pek çok konuyu bir tarafa itip, anlaşamadığımız mevzular üzerinde yoğunlaşarak mesafemizi iyice açmamalıyız. Her insanla mutlaka bir diyalog kapımız açık bulunmalıdır. Hem insanlar arasında hem de insanın kendi dünyasındaki olumlu vasıflar noktasında psikolojik konsönsüs sağlanabilmeli. Psikolojik bir rahatsızlığı olan bir insana, sağlıklı ve etkili olduğu duygu, düşünce ve davranış özellikleri kullanılarak terapi ve tedavi uygulamasında bulunulabilir. Tıpkı bypass için yedek damarların kullanılması gibi…

5-Sevgi, bilgi, ilgi bütünlüğü sağlama

Kalp, akıl ve beden… İnanç, bilinç ve eylem… Duygu, düşünce ve tutum-davranış…. hayatın vazgeçilmez üçlüleri… olmazsa olmazları… Kalbimiz sevgi dolu, ama bilgisiz kalıyoruz, ilgide tamlık olması zor… Bilgi yüklenmişiz ama sevgimiz eksik aynı olumsuz sonuç… İlgi o kadar çok ki.. fakat bilgisizce rastgele yapılıyor ya da sevgi, saf niyet ve ihlas yerine farklı amaçlar kalbi doldurmuş… hep olumsuz sonuçlar doğacaktır.

Sevgiyle bilerek ve ilgilenerek yapılan her eylem iki dünyada da başarı getirecek olumlu sonuçlar doğuracaktır…

6-Arzu, istek ve coşku uyandırma ve besleme

Bir şeye inanmak, ölesiye inanmak, kalbine tamamen yerleştirip beynine çakmak ve o oranda azimli ve kararlıolmak; bu konuda arzulu istekli coşkulu aşkı ve şevk yüklü olmak, her konuda başarıya ve hedefe giden yolun vazgeçilmez temel prensibi sayılabilir.

Bir o bu kadar önemli olan da bu duygu ve düşüncenin daima tazelenmesi, yenilenmesi, metafizik gerilimin canlı tutulması, ünsiyet ve tembellik ağına düşülmemesi çabalarıdır.

Çok kitap okuma çok eğitim faaliyetleri çok ödüller veya cezalar… gibi yerinde etkili ve faydalı yöntemlerin temelinde hep o gizli güç vardır: Şevk, coşku, iç canlılığı, heves arzu kabına sığamama….
———————————————————————

Geleceğin emniyet ve güven üzerine kurulması, geçmişin iyi bilinip tanınmasına, hissedilip ruhlarda korunmasına bağlıdır.

İnsan, düşünce dünyasına göre şekillenen bir varlıktır. O, nasıl düşünüyorsa, istidadı ölçüsünde, öyle olmaya namzettir. İnsan, belli bir düşünceye göre, eşya ve hadiselere bakışı devam ettiği sürece, karakter ve ruh yapısı itibariyle, yavaş yavaş giderek o düşünce çizgisinde bir hüviyet kazanır.

Yarla hemdem olmayan hicrandaki azabı bilemez.

İnsan bir şeye kendini kaptırdığı ölçüde, yavaş yavaş o şeyin tesirine girer ve onda fani olur.

Her türlü muvaffakiyetin ilk şartı iman ve mücadele gücüdür.

İnsan imtihanlarla saflaşır ve özüne erer. Hayat, imtihanlar sayesinde yeknesaklıktan kurtulur ve renklilik kazanır. Ruh imtihan gördüğü nisbette olgunlaşır ve büyük işleri göğüsleyebilecek hale gelir. Geçirilen imtihanın ağırlığı ve soruların terleticiliği nisbetinde, ferd, insanlık mektebinde sınıf geçmeye ve yükselmeye başlar.

Ruhunu inançla yükseltip, gönlünü faziletlerle donatanlara ne mutlu.

Çile, yüce hedeflere varmanın ve yüksek neticeler elde etmenin tek yoludur.

Her doğuş bir ölümün ve her ölüm de yeniden bir doğuşun habercisidir.

İnsan herhangi bir ideale, inandığı ölçüde gönül verir ve alâkadar olur.

Sebeplere riayet bir mükellefiyet ve vazife; neticenin, Allah’ın elinde olduğuna inanmak ise tevhiddir.

Hak yolunda, millet yolunda çekilen sıkıntılar kadar insanı günahlardan arındıran, ulvileştiren ikinci bir şey daha yok gibidir.

Hizmet ve himmetin en küçüğü dahi mübecceldir ama, büyük himmetlere ihtiyaç hissedildiği bir yerde mini gayretler gerçek hizmete ihanettir.

Ruhu kanatlandırıp pervâz ettirecek ve kalbi dâima canlı tutacak tek şey, Yaratıcı’nın hoşnutluğu düşüncesidir.

İman bir bütündür tecezzî ve inkısam kabul etmez.

Allah, kolu kanadı kırıkların melcei ve menceidir. O, ibadet edenlerin Ma’bududur. O, dertlilerin dermanı, yaralı gönüllerin derdinin şifasıdır. O, kâinatın nuru ve ziyasıdır. Her şey O’nunla hallolur. O’nu bulduğun zaman, hâdiselerin senin başına getirdiği dağdağalardan, sıkıntılardan, belâ ve musibetlerden kurtulursun.

İnsan, hür değilse insan da değildir. Esir insana insan denemez. zindandaki bir insana da insan denemez. Kefere ve fecerenin sultası altında, onların müsaade ettiği hayatı yaşama, onların müsaade etmediği hayatı yaşamama gibi bir zillet içinde bulunmak da insanlık demek değildir. Böyle insanlıktan Allah’a sığınırız. Böylesi bir hayata razı olanları da Allah ıslah eylesin.

İnsan, iradesiyle insandır.

Cihad, insanın kendi özüne ermesi veya insanların özlerine erdirilmesi ameliyesidir. Bir bakıma cihad insanın yaratılış gayesidir.

İnsanın kusurlarından sıyrılmasının ilk yolu, kusurun kusur olarak bilinmesidir. Bu bilmeyi bir ürperti takip etmilidir ki, insan kusurlarından kurtulmayı becerebilsin.

İki isbat edici, binlerce nefy ve inkâr ediciye tercih edilir.

Düşünce bir tohum, davranışlarımız onun tomurcukları, sevinç ve kederlerimiz de meyveleridir. “Güzel gören güzel düşünür;” güzel düşünen, ruhunda iyi şeylerin tohumlarını inkişaf ettirir ve sinesinde kurduğu cennetlerde yaşar gider. Herkesten ve her şeyden şikâyet eden, etrafına, ruhunda kurduğu karanlık dünyaların, ziftli menfezlerinden bakan karanlık ruhlar ise, hiçbir zaman iyiyi göremez, güzel düşünemez ve hayatlarından lezzet alamazlar.

Milleti kurtarma ve yüceltme gibi yüksek duygularla yola çıkanlar, her şeyden önce fıtrat kanunlarıyla zıtlaşmaya düşmekten tir tir titremelidirler. Tabiat kanunları, Yaratıcının nurlu ve hikmet dolu bir kitabı olarak, her zaman başvurulması iktiza eden bir ibret dershanesidir.

Gerçek saadet, insan zihninin dağınıklık ve perişaniyetten kurtarılması, insan kalbinin itminan ve istirahata ermesinden ibarettir.

Muhit ve zamanın getirdiği ihtiyaç ve zaruretlere karşı lâkayd kalan veya inat gösterenler, zamanın insafsız paletleri altında ezilip giderler de, feryatlarına kulak veren bile olmaz.

Her millet, kendi ruh ve kabiliyetine uygun, kendi düşünce ve inancı çizgisinde müessese ve teşkilât ister.

Bir insanın tavır ve davranışlarındaki intizam, onun ruh ve fikir intizamından meydana gelir. Hareketlerindeki ledünnîlik ise vicdanının ötelere açık olmasından.

Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf edebilir ve mülkünde yalnız mülk sahibi tasarrufta bulunabilir.

İnsan, sevdiğini onu tanıdığı nisbette sever.

Tenasüb-ü illiyet prensibine göre kuvvetler arasında dengenin bulunmadığı zamanlarda, teknik davranmakta zaruret vardır.

Fert, ümitle varlığa erer; toplum onunla dirilir ve gelişme seyrine girer. Bu itibarla, ümidini yitirmiş bir fert var sayılamayacağı gibi, ümitten mahrum bir toplum da felç olmuş demektir.

Kendini yenileme devamlı var olabilmenin ilk şartıdır.

Meşakkat mükâfata esastır.

Cumhuriyet geniş katılımlı ve herkesin memnun olacağı bir sistemdir.

Günlük meselelerle çok meşgul olan insan, başka meselelere karşı gabîleşir.

Ümit her şeyden evvel bir inanç işidir. İnanan insan ümitlidir ve ümidi de inancı nisbetindedir.

Ümit, insanın kendi ruhunu keşfetmesi ve ondaki iktidarı sezmesinden ibarettir. Bu sezişle insan, kâinatlar ötesi Kudret-i Sonsuz’la münasebete geçer ve onunla her şeye yetebilecek bir güç ve kuvvete ulaşır. Bu sayede, zerre güneş; damla derya; parça bütün ve ruh kâinatın bir soluğu haline gelir.

http://www.yuksekhedef.com/gsoz/index.html
——————————————————

ÖZLÜ VE GÜZEL SÖZLER (iyavaş’dan)

Dünya 3 günlüktür.dün, bugün ve yarın. dün geçti, yarının geleceği belli değil. Öyleyse bugünün kıymetini bil.

Gülmek için mutluluğu beklersen tebessüm bile edemeden ölürsün.

Özünde soyluluk yoksa İnsanin, taç da giyse soysuzdur !!!

Paylaşacak dostlarınız yoksa iyi şeylere sahip olmanın bir zevki de yoktur.

Rüzgara hakim olamıyorsan yelkenlerini ona göre ayarla. Ve unutma ki hayat karşılaştığın güçlüklerle değil gemiyi limana getirip getiremediğinle ilgilenir..

İnsanlar zamanla bir çok şeyi öğrenmişlerdir; kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi; fakat; çok basit bir şeyi öğrenememişler: insan gibi yaşamayı.

Yasam, yalnız geriye doğru anlaşılabilir; fakat ileriye doğru yaşanmaktır.

İnsanlar yanlış yapabilirler , yalnız büyük insanlar yanlışlarını anlarlar.

Zalim olanlar zayıf kişilerdir.Sevecenlik güçlülerden beklenir…

Cesaret , tehlike karsısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır.

Bir dostun üzüntüsüne herkes sempati duyabilir.Bu çok kolaydır.Bir dostun başarısına sempati duyabilmek ise çok sağlam bir karakter gerektirir…

İnsanları çılgına çeviren şey bu günün deneyimi değil, dün olan bir şey için pişmanlık duymak ve yarının getireceklerinden korku duymaktır.

Her zaman doğruyu söyle..Ne dediğini hatırlamak zorunda kalmazsın.

Kopan gülün dalında durması ne kadar zorsa

Kırılan kalbin de onarılması o kadar zordur.

Geldiğin zaman boşluk dolduran değil, gittiğin zaman yeri doldurulamayan ol.

Gülmek senin için bir tutku olsun,bir gün ağlarsan o da mutluluktan olsun.

1 – Çin Atasözü
Kopan bir ipe sımsıkı bir düğüm atarsanız, ipin en sağlam yeri artık bu düğümdür. Ama ipe her dokunuşunuzda canınızı acıtan tek nokta yine o düğümdür…
2 – (Söz Sahibi Bilinmiyor)
Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer… Nehir asla durmaz…
3 – Edward de Bono
Yarının bugünden daha iyi olacağı ümidiyle yetinmek yerine, hemen bugün yarın uyandığımızda kendimizi önceki günden biraz daha iyi hissetmemizi sağlayacak bir şeyler yapabiliriz.
4 – Voltaire
Uzun bir tartışma her iki tarafında haksız olduğunun delilidir.
5 – Epictetus
Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. Niye bu günden başlamıyorsun?
6 – Montaigne
İstediğiniz kadar yüksek sırıklar üzerine çıkın. Her koşulda kendi bacaklarınızla yürüyeceksiniz.
7 – Miguel de Cervantes
Kalem aklın dilidir.
8 – Jean Paul Sartre
İnsanın özgürlüğü, kendisine yapılanlara karşı takındığı tavırda gizlidir.
9 – Jean Baptiste Racine
Başa kakılan bir iyilik daima hakaret yerini tutar.
10 – Goethe
Çiçeğin dikeni var diye üzüleceğimize, dikenin çiçeği var diye sevinelim.
11 – Napoleon Bonaparte
Ayrılık, küçük ihtirasları unutturur, büyükleri kuvvetlendirir.
12 – Don Herold
Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızla çarpma, geri dönmek isteyebilirsin.
13 – Friedrich von Schiller
Sevgi birliğe, bencillik yalnızlığa götürür.
14 – Daniel Defoe
İnsanlar hatalarını mutluyken değil ancak mutsuzken anlar.
15 – Oscar Wilde
Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir.
16 – Goethe
Aşk, imkansız birçok şeyi mümkün kılar.
17 – Tolstoy
Güzel olan sevgili değildir, sevgili olan güzeldir.
18 – Honore de Balzac
Güzellik, çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür.
19 – George Jean Nuthar
Hiç kimse yumrukları sıkılıyken net düşünemez.
20 – Aristoteles
Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür.
21 – Leonardo da Vinci
Insan ne kadar büyük ruhlu olursa, aşkı o kadar derin bir şekilde duyar.
22 – Moliere
En çok hoşumuza giden insan kendimize benzettiğimiz insandır.
23 – Ö M A
Hayatta en anlamlı kelime “BİZ”, en anlamsız kelime ise “BEN” dir…
24 – Emile Chartien
Hiçbir şey bir fikirden daha tehlikeli değildir. Eğer o fikir sahip olduğunuz tek fikirse.
25 – Moliere
Yalnız yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz.
26 – Anonim
Size ne yapacağınızı söyleyebilirler ama ne düşüneceğinizi asla.
27 – Denis Diderot
Azla mutluluk çokla didişmekten iyidir.
28 – J.J. Ronsein
İnsan düşünmek, inanmak daha da önemlisi sevmek için dünyaya gelmiştir.
29 – Eskhylos
İyi yaşamak değil, yaşamayı iyi bitirmek. İşte gerçek mutluluk budur.
30 – Montaigne
Elin yaptığı herhangi bir şeyi bir başka el yıkabilir.
31 – Charles Buxton
Çok kere en kuvvetli tenkit ses çıkartmamaktır.
32 – William Shakespeare
Korkaklar ecelleri gelmeden birkaç kere ölürler. Cesurlar ölümü bir kere tadarlar.
33 – La Fontaine
Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez.
34 – Aristophanes
Ne yaparsan yap. Yengeç yengeçtir. Doğru yürümez…
35 – Marcus Porcius Cato
Aptallar akıllılardan pek az şey öğrenirler. Ama akıllılar aptallardan çok şey öğrenirler.
36 – Campbell
Alışkanlıklar bırakılmazsa zamanla ihtiyaç halini alırlar.
37 – Benjamin Franklin
Bir bugün iki yarına bedeldir…
38 – La Fontaine
Ölü bir imparator olmaktansa yaşayan bir dilenci olmak daha iyidir.
39 – Mary Shelley
Acaip şeyler, acaip düşüncelerden doğar…
40 – Eflatun (Plato)
Konuşma insanın aklını kullanma sanatıdır.
41 – Moliere
İnsan, güldüğü kadar insandır…
42 – Konfüçyüs
Gölgesiz mutluluk olmaz, bak güneşte bile leke var.
43 – Fatih Sultan Mehmet
Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz.
44 – Moliere
Beni isterseniz dövün, ama bırakın istediğim kadar güleyim.
45 – Victor Hugo
Gecenin en karanlık anı şafak sökmeden az öncedir.
46 – Bechstein
Dostu olmayan insan en yoksul insandır.
47 – Andre Gide
Anı yazmak, ölümün elinden bir şey kurtarmaktır.
48 – Epictetus
Sahip olmadığı şeylere üzülmeyen, sahip olduklarına sevinen insan, akıllı bir insandır.
49 – Albert Einstein
Düşlemek bilmekten daha önemlidir.
50 – William Shakespeare
İyi yada kötü bir şey yoktur. Biz düşüncemiz ile iyi ve kötüyü yaratırız.
51 – Abraham Harold Maslow
Elinde çekiç olan kişi herşeyi çivi olarak görür.
52 – James B. Conont
Kaplumbağaya dikkat et. Ancak kafasını çıkarıp risk aldığında ilerleyebiliyor.
53 – Anatole France
İnsan dünyada ancak dünyaya boş verdiği zaman mutlu olur.
54 – Ö M A
Ona sevdiğinizi söylemek ya da hissettirmek için yarını beklemeyin. Yarın olduğunda o ya da siz artık olmayabilirsiniz…
55 – Afrika Atasözü
Gözlerin rengi, biçimi ne kadar farklı olursa olsun gözyaşlarının rengi aynıdır.
56 – Oscar Wilde
Ne kadar çok kişi benimle ayni fikirdeyse, o kadar çok yanıldığımı düşünürüm.
57 – Albert Camus
Kendine bir anlam arayan tek varlık insandır.
58 – Andre Tardieu
Herkes dünyanın düzene girmesini ister. Fakat çabayı komşusundan bekler.
59 – Jean Jacques Rousseau
Zor iş, zamanında yapmamız gereken fakat yapmadığımız kolay işlerin birikmesiyle meydana gelir.
60 – Benjamin Franklin
Düşmanlarınızı sevin çünkü kusurlarınızı yalnız onlar açıkça söyleyebilir.
61 – Bertrand Russell
Kişinin duyguları bildikleriyle ters orantılıdır. Ne kadar az bilirsen, o kadar çok kızarsın.
62 – Cucong
Büyük adamların hataları güneş tutulmasına benzer, onları herkes görür.
63 – Demosthenes
En kolay şey insanın kendisini aldatmasıdır, çünkü bir insan genellikle istediği şeyin gerçek olduğuna inanır.
64 – Erich Fromm
Düşünmek günah işlemeye benzer, insan onun zevkini bir kez tattı mı artık ondan bir daha vazgeçemez.
65 – Etienne Gilson
Çocuğuna küçük şeylerden zevk almasını öğreten ona büyük bir servet bırakmış olur.
66 – Ezop
İyilik, ne kadar küçük de olsa hiçbir zaman boşa gitmez.
67 – Guy Hunter
Önemli olan, söylenenin ne olduğu ya da nasıl söylendiği değil, nasıl anlaşıldığıdır.
68 – Benjamin Franklin
Küçük harcamaları gözden kaçırmayın. Bazen küçük bir delik koca bir gemiyi batırır.
69 – Honore de Balzac
İyiliğinize inanılmasını istiyorsanız, ondan hiç bahsetmeyin.
70 – Descartes
Rastgele bir doğruya ulaşmaktansa, yöntemli bir çabayla yanlışa ulaşmayı yeğlerim.
71 – Frost
Ormanda iki ayrı patika vardı ve ben en az ayak izi olanını seçtim. İşte farklılık budur.
72 – Publis Syrevs
Herkes başka birinin beceremediği bir konuda ustadır.
73 – Voltaire
Çalışmak bizi şu üç şeyden kurtarır: Can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar, Yoksulluk.
74 – E. Raux
Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan da zevk almazlar.
75 – Montesquieu
Bazen susmak, söylenen bir sürü sözden çok daha fazlasını ifade eder.
76 – Honore de Balzac
Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir.
77 – Axel Munthe
Başarının dört şartı; bilmek, istemek, cesaret etmek ve susmaktır.
78 – Eflatun (Plato)
Saygı olan yerde korku olur ama, korku olan yerde her zaman saygı olmaz.
79 – Cicero
En haksız barışı, en adil savaşa tercih ederim.
80 – Friedrich Holderlin
Hiçbir şey insan kadar yükselemez ve onun kadar da alçalamaz.
81 – Dale Carnegie
Konuşma, bir bayanın etekliği gibi; ilgiyi sürdürecek kadar kısa, konuyu kapsayacak kadar uzun olmalıdır.
82 – Eflatun (Plato)
Cesaret, tehlike anında akıl ve zekanın kullanılmasıdır.
83 – Albert Einstein
Fantazi bilgiden daha önemlidir.
84 – İspanyol Atasözü
Yarın hayatının en dolu günüdür.
85 – Ö M A
Mutluluk ikiz olarak doğar. Onu tatmanın tek bir çaresi vardır o da paylaşmak.
86 – Jean Genet
Eğer dünya hakkında birazcık birşey anlamak istiyorsak hınçtan ve nefretden arınmamız gerekir.
87 – Necip Fazıl Kısakürek
Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım.
88 – Amie Suche
Yazı yazmayi öğrenmek, herşeyden önce düşünmeyi öğrenmektir.
89 – Phyllis Bottome
Zorlukları karşılamanın iki yolu vardır; ya zorlukları değistirirsiniz ya da zorlukları çözmek için kendinizi.
90 – Doris Lessing
İsterseniz yanlıs düşünün, ama her durumda kendi kafanızla düsünün.
91 – Honore de Balzac
Bugünkü kanunlar, büyük sineklerin delip geçtiği, küçüklerinde takılıp kaldığı bir örümcek ağı gibidir.
92 – Konfüçyüs
Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsın.
93 – Descartes
Akıllı olmak da bir şey degil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır.
94 – Oscar Wilde
Erkekler kadınların ilk aşkı, kadınlar erkeklerin son aşkı olmak ister.
95 – Napoleon Bonaparte
İnsanlar rakamlara benzer, durumlarına göre değer kazanırlar.
96 – Samuel Smiles
Kitaplardan elde edilen tecrübe, ekseriya kıymetli olmakla beraber, sadece bir öğrenmedir; asıl hayattan edinilen tecrübeler ki hikmet
mahiyetini taşır.
97 – Sofokles
Bizi yaşamın ağır yükünden ve ıstırabından kurtaran tek sözcük sevgidir.
98 – Wolfgang Amadeus Mozart
Ne üstün zeka, ne hayal gücü ne de her ikisi beraber, bir dahi yapmaya yeter. Sevgi, sevgi, sevgi… İşte bu dehanın ta kendisidir.
99 – Newton
Aşk köprü kurmaktır. İnsanlar köprü kuracakları yerde, duvar ördükleri için yalnız kalırlar.
100 – Sokrates
İyimser bir insan ayakkabıları çalınınca “ayaklarım var ya” diyebilen insandır.
101 – Goethe
Mal kaybeden, birşey kaybetmistir, onurunu kaybeden birçok şey kaybetmiştir. Fakat cesaretini kaybeden herşeyini kaybetmistir.
102 – Cenab Şahabettin
Hayat merdivenlerini çıkarken, insanlara iyi davranalım. Çünkü inerken gene aynı insanlara rastlayacağız.
103 – Graham Greene
Başkalarının ızdırabını unutmak kolaydır.
104 – La Martin
Vicdan kanunların kanunudur.
105 – A.W. Tazer
Olaylar karşısında gösterdiğimiz tutumlar, olayların kendisinden daha
106 – Dostoyevski
Sevgi her zaman karşılık görür, “kin”de…
107 – Bernard Shaw
Para açlığı giderir, mutsuzluğu değil, yemek mideyi doyurur, ruhu değil.
108 – La Rochefoucauld
Kıskançlıkda gururun payı aşktan fazladır.
109 – Konfüçyüs
Olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyendir.
110 – Sadi
Ne söyleyeyim diye baştan düşünmek, niçin söyledim diye sonunda pisman olmaktan iyidir.
111 – Goethe
Atalarından sana kalanı haketmeye bak! Yoksa senin olmazlar.
112 – Konfüçyüs
Karanlığı lanetlemektense, bir mum yakın.
113 – Ö M A
Sevgi sadece büyümesi durduğunda yok olur.
114 – Peter Ustinov
Sevgi sonsuz bir bağışlama oyunudur. Bir alışkanlık haline gelen şefkatli bir bakıştır.
115 – Elenor Glyn
Aşk, günlük yaşamın tozunu altın rengi bir sise çeviren göz kamaştırıcı bir cazibedir.
116 – Oscar Wilde
Şanssızlığa katlanabiliriz, çünkü dışarıdan gelir ve tümüyle rastlantısaldır. Oysa yaşamda bizi asıl yaralayan, yaptığımız hatalara hayıflanmaktır.
117 – La Bruyere
Dünyada başarı kazanmanın iki yolu vardır: Ya kendi aklından faydalanmak, yahut da başkalarının akılsızlığından faydalanmak.
118 – Jean Jacques Rousseau
Beraber ağlamaktaki tatlılık kadar hiçbirşey kalpleri birbirine bağlamaz.
119 – William Shakespeare
En tatlı balın bile fazlası bıkkınlık verir.
120 – Mustafa Kemal Atatürk
Şuna inanmak lazımdır ki, dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir.
121 – Chesterton
Tartışmasını bilmeyenler kavga ederler.
122 – Aristoteles
Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir.
123 – Victor Hugo
Çalışma uçup gidebilen bir alışkanlıktır; bırakması kolay, yeniden başlaması zor bir alışkanlık.
124 – Dale Carnegie
Yemine gerek görmeyecek kadar sözlerine sadık ol.
125 – Honore de Balzac
Bir anne yüreği, dibinde daima af bulunan bir uçurumdur.
126 – Hipokrat
Aşırı hastalıklar için aşırı tedaviye ihtiyaç olur.
127 – Nikolay Vasilyevich Gogol
Saadeti ifade edecek kelime yoktur.
128 – Napoleon Bonaparte
Zafer, ısrar eden ve dayananındır.
129 – Albert Camus
Bir insan söylediklerinden çok, söylemedikleri ile insanlaşır.
130 – Theodore Hesburgh
Bir babanın çocuklarına yapabileceği en büyük iyilik, onların annelerini sevmektir.
131 – Lord Byron
Ekmekten sonra eğitim, bir ulusun en büyük ihtiyacıdır.
132 – Aristoteles
Umut, uyanık adamın rüyasıdır.
133 – Robert Burton
Bütün yerler, gökten aynı uzaklıktadır.
134 – Alexandre Dumas
Bütün genellemeler tehlikelidir, bu bile…
135 – Dostoyevski
İnsanların saadet kadar felakete de ihtiyacı vardır.
136 – Stefan Zweig
Küçüklerin büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey yoktur.
137 – Denis Diderot
İnsan, hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeyleri istemekle geçirir.
138 – Charles Dickens
Sevgi ne birden var olur, ne birden yok olur.
139 – Graham Greene
Eğer sizde deha varsa, çalışkanlık bunu geliştirir. Eğer yoksa onun yerini çalışkanlık alır.
140 – Eflatun (Plato)
Kendini yenmek, zaferlerin en büyüğüdür.
141 – Albert Einstein
Bütün bilim, günlük düşüncelerimizin arıtılmış şekillerinden başka bir şey değildir.
142 – Thomas Mann
Hastalığa ve ölüme karşı insanların gösterdiği tüm ilgi, hayata karşı duyduğumuz ilginin başka bir şekilde ifadesidir.
143 – Aristoteles
Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanların hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer.
144 – Ö M A
Hayatım boyunca pek çok şey oldum ama aşık olmak olabildiğim en güzel şeydi…
145 – Erich Fromm
Sevgi, insanın valoruş sorununun yanıtıdır.
146 – William Shakespeare
Hiçbir şeye sahip değilseniz, hiçbir şey kaybedemezsiniz.
147 – Honore de Balzac
İnsanın en zor katlandığı duygu acımadır, hele hak edince.
148 – Samuel Smiles
Herkes akıntıyla birlikte yüzebilir, ancak cesaretli olanlar akıntıya karşı yüzmeyi deneyenlerdir.
149 – Mark Twain
Yarın, geride kalan hayatımızın ilk günüdür.
150 – Aristophanes
Akıllı insanlar düşmanlarından birçok şey öğrenebilirler.
151 – Saint Antoine de Exupery
Çölü güzel yapan şey, bir yerlerde su kuyusu saklıyor olmasıdır.
152 – Herodotus
Koşullar insanları idare eder, insanlar koşulları değil.
153 – Aristoteles
İyi, basit; kötü ise çok yönlüdür.
154 – Lao Tzu
Bilmediğini bilmek en iyisidir. Bilmeyip de bildiğini sanmak tehlikeli bir hastalıktır.
155 – Alexandre Dumas
Hiçbir şey başarı kadar başarılı olamaz.
156 – Sokrates
Bir şey biliyorsam o da hiç bir şey bilmediğimdir.
157 – Arksilaos
Hiçbir şey bilmediğimi de kesin olarak bilmiyorum.
158 – Erich Fromm
Ancak kendinden birşeyler verebilen kişi zengindir.
159 – Albert Camus
Aşk; akıllı, aptal demeden, bütün insanlara bulaşan bir hastalıktır.
160 – Friedrich Nietzsche
Ebedi gerçeklik olmadığı gibi, mutlak doğru da yoktur.
161 – Giovio
Zamanında bir adım atmayan tembel, sonradan yüz adım atmak zorunda kalır…
162 – Lord Byron
İnsan, tebessümle gözyaşı arasında gidip gelen bir sarkaçtır.
163 – Graham Greene
Uçuşu ne kadar sessiz olursa, yırtıcı kuş da o kadar tehlikeli olur.
164 – Bertrand Russell
Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir.
165 – Aristoteles
Cesaret kuvvetle birleşince büsbütün artar.
166 – Denis Diderot
Yalnız iyilik yapmak yetmez, iyiliği aynı zamanda zarafetle yapmak lazımdır.
167 – Charles Dickens
Kalbini açtıklarına dudaklarını kapama.
168 – Konfüçyüs
Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil.
169 – Stefan Zweig
Gözler az gördüğü, kulaklar az duyduğu ölçüde hayal gücü artar.
170 – Eflatun (Plato)
Kötülüklerin ilki ve en büyüğü haksızlıkların cezasız kalmasıdır.
171 – Leo Buscaglia
Yarın sabah, ne sevdiğiniz kişilerin yüzleri ne de kendi yüzünüz aynı olacaktır.
172 – Robert Burton
Başkalarını yönetmek isteyen insan, herşeyden önce kendisinin ustası olmalıdır.
173 – Saint Antoine de Exupery
Gerçek aşk, karşılık olarak hiçbir şey beklemediğin yerde başlar.
174 – Mark Twain
Eğitim kafayı geliştirmek demektir. Belleği doldurmak değil.
175 – Erich Fromm
Sevgi olmadan insanlık bir gün için bile varolamaz.
176 – William Shakespeare
Herkese kulağını, çok azına sesini ver.
177 – Samuel Smiles
İnsanın değeri ömrünün uzunluğu ile değil, bıraktığı eserlerle ölçülür.
178 – Albert Einstein
Büyük güce sahip bağımsız uluslar bulunduğu sürece, savaş kaçınılmaz bir şeydir.
179 – Mark Twain
Herkes aya benzer. Karanlık bir tarafı vardır ve onu kimseye göstermez.
180 – Herodotus
Maharete (becerikliliğe) ihtiyaç olan yerde fazla güce ihtiyaç yoktur.
181 – Erich Fromm
Anne sevgisi koşulsuzdur, koruyucudur, sıcak bir sığınaktır. Koşulsuz olduğu için denetlenemez, ya da elde edilemez.
182 – Charles Dickens
Dil, pek küçük doğal olayları bile tarif edebilecek kadar güçlü değildir.
183 – Earle Wilson
Dün yaptığınız şey size hala çok iyi görünüyorsa, bugün yeterli değilsiniz demektir.
184 – Montaigne
Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez.
185 – Eflatun (Plato)
Yeryüzünde iki kuvvet vardır; kılıç ve zeka… Çoğu zaman kılıç zekaya yenilmiştir.
186 – Lord Byron
Bir devleti kurmak için bin sene ister, yıkmak için bir saat yeter.
187 – Napoleon Bonaparte
Sulh, sulh diye bağırmakla elde edilemez.
188 – Voltaire
Hırs, bir sandalın yelkenini şişiren rüzgara benzer; fazlası gemiyi batırır, azı da gemiyi olduğu yerde tutar.
189 – Emerson
Rüyaları gerçekleştirmenin en kısa yolu uyanmaktır.
190 – Samuel Smiles
Beklemeye en çok değen meyva, en yavaş olgunlaşır.
191 – Çin Atasözü
Öğrenmek, akıntıya karşı yüzmek gibidir ilerleyemediğiniz taktirde gerilersiniz.
192 – Robert Nicoll
İnsanı insan eden huzur değil, gayrettir; kolaylık değil, güçlüktür.
193 – Tolstoy
Nasıl kafa sayısı kadar düşünce çeşidi varsa, kalp sayısı kadar da sevgi çeşidi vardır…
194 – Denis Diderot
Kör, tehlikeyi görmediği için cesur olur.
195 – Marcel Proust
Sevdiğiniz zaman aşk o kadar büyüktür ki bir bütün olarak içimize sığmaz ve sevdiğimiz insana doğru yayılır.
196 – Ahmet Haşim
Karanlık ölümün bir parçasıdır, bu yüzden dinlendiricidir…
197 – La Rochefoucauld
Öğüt vermek kolay, örnek olmak zordur.
198 – Georg Hegel
Tarihten aldığımız ders, tarihten ders almadığımızdır.
199 – Montaigne
İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, içleri doldukça eğilirler.
200 – Mark Twain
Hiçbir zaman okulumun eğitimimi engellemesine izin vermedim.
201 – Samuel Smiles
Tembellik insanoğlunun en büyük belasıdır. Çalışmayan insan yok olmaya mahkumdur.
202 – William Shakespeare
Konuşmadan önce düşün, hareket etmeden önce ölç.
203 – Lord Byron
Bütün trajediler ölümle biter, bütün komediler evlilikle.
204 – La Rochefoucauld
Gerçek aşk, tıpkı cinler, periler gibidir… Bahsini herkes eder, ama gözüyle görmüş olan pek azdır.
205 – Charles Bukowski
Tabii ki bir insanı sevebilirsiniz, eğer onu yeterince tanımıyorsanız.
206 – Niels Bohr
Kuantum fiziği kafanızı karıştırmadıysa onu tam olarak anlamamışsınız demektir.
207 – Bernard Shaw
Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır.
208 – William Shakespeare
Aşk bir deliliktir.
209 – Samuel Smiles
Mutsuzluk sabırsızlığın eseridir.
210 – Namık Kemal
İnsan ne söylediğini bilmeli, fakat her bildiğini söylememelidir.
211 – Ö M A
Kalite, imkanlar dahilinde en üstte tutulmalıdır…
212 – Winston Churchill
Dünyada ortalıkta dolaşan bir sürü berbat yalan var, en kötüsü de yarısının doğru olması…
213 – Doly Parton
Bu kadar ucuz görünmenin ne kadar pahalıya mal olduğuna inanamazsınız.
214 – Krişnamurti
Bir kitap size yazarın söyleyebildiklerinden fazlasını veremez.
215 – Erich Fromm
Bencil insanların başkalarını sevemedikleri doğrudur, ama onlar kendilerini de sevemezler.
216 – Mehmet Akif Ersoy
Edepsizliğin başladığı yerde edebiyat biter.
217 – Çin Atasözü
Ağaç ne kadar yüksek olursa olsun, yaprakları yine de yere dökülür.
218 – William Shakespeare
Nasıl bir at, üzerindeki zengin koşumların farkına varmazsa insan da içinde yaşadığı nimetlerin öyle farkına varmaz.
219 – Maria Montessori
Eğitim, öğretmenlerin çocuklara sözcüklerle anlattıklarıyla değil, çocukların fiziksel ve sosyal çevrede geçirdikleri yaşantılarla gerçekleşir.
220 – Antoine Bret
Aşkın ilk soluğu mantığın son soluğudur.
221 – Saint Antoine de Exupery
Mumun kalınlığı o kadar önem taşımaz benim için. Değerini yalnız aleviyle ölçerim.
222 – Anatole France
Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir.
223 – Goethe
İnsan babasına borçlu olduğu saygıyı ancak baba olduğu zaman duyar.
224 – Ümit Yaşar Oğuzcan
Sevgimi anlamadığın ve ona saygı göstermediğin anda ölebilirim. Karşılık vermediğin anda değil.
225 – Somerset Maugham
En surekli aşk karşılıklı olmayan aşktır.
226 – Victor Hugo
Bir milletin büyüklüğü, nüfusunun çokluğu ile değil, akıllı ve fazilet sahibi adamlarının sayısı ile belli olur.
227 – Montaigne
Sözümün akışını bozup güzel cümleler aramaktansa, güzel cümleleri bozup sözümün akışına uydurmayı tercih ederim.
228 – Konfüçyüs
Asıl bilgi, insanın cehaletinin sınırlarını tanımasında yatar.
229 – Cenab Şahabettin
Kendisini pek çok seven, çevresine pek az sevdirir.
230 – Isaac Meirer
Çirkefi istediğin kadar karıştır, yine çirkeftir.
231 – Krişnamurti
Sevmek, bir karşılık beklememektir. Sevdiğiniz zaman bir şey verdiğinizi bile düşünmemelisiniz.
232 – Mark Twain
Şaşılacak kadar çok aklım olmalı!.. Bazen, haftada bir kez aklımı başıma toplamam gerekiyor.
233 – William Shakespeare
Cehalet Tanrının laneti olduğuna göre, bilgi göklere uçabileceğimiz kanatlardır.
234 – Finley Peter Dunne
İyi kocalar bekar kalır, evlenemeyecek kadar düşüncelidirler.
235 – Oscar Wilde
Siyasi partilere bayılıyorum. İnsanların siyasetten konuşmadığı tek yer orası kaldı.
236 – William Shakespeare
İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için sevmekten korkuyor…
Düşünmekten korkuyor sorumluluk getireceği için…
Konuşmaktan korkuyor eleştirilmekten korktuğu için…
Yaşlanmaktan korkuyor gençliğin kıymetini bilmediği için…
Unutulmaktan korkuyor dünyaya iyi bir şey vermediği için…
Ve ölmekten korkuyor…Aslında yaşamayı bilmediği için…
237 – Cicero
Adaletin aşırısı, aşırı adaletsizliktir.
238 – Soren Kierkegaard
Mükemmel aşk, insanın kendisini mutsuz edecek kişiyi sevmesidir.
239 – Woody Allen
Ölmekten korkmuyorum, sadece gerçekleştiğinde orada olmak istemiyorum.
240 – Napoleon Bonaparte
Aşkta zafer kazanan, kaçıp giden erkektir.
241 – Thomas Szasz
Bazı kişiler henüz benliklerini bulamadıklarını söylerler… Ama benlik insanın bulduğu değil yarattığı bir şeydir…
242 – Erich Fromm
Sevgi kelimesinden daha belirsiz ve daha karışık bir kelime belki de yoktur.
243 – E. Burke
Hatalar miras değildir, savunulmaya değmez.
244 – William Shakespeare
En sahici şiir, uydurma olandır.
245 – Krişnamurti
Gerçek eğitim, nasıl düşünüleceğini öğrenmektir.
246 – Alan Bennett
Çok sıkı bir şekilde denetlendiği sürece özgür ifadeden yanayım.
247 – Coco Chanel
Bir kadının çıplaklığa en yakın olduğu an, en şık olduğu andır.
248 – Molly Mcgee
Bir erkek hiç neden yokken karısına çiçek getirmişse, bir nedeni vardır elbet.
249 – Saint Antoine de Exupery
Kıtlık ekmeğin paylaşılmasına yol açar, ekmeğin paylaşılması ise ekmekten daha tatlıdır.
250 – Elisabeth Marbury
Arkadaşlarınız ne kadar zenginse, o kadar pahalıya patlar.
251 – Tacitus
Devlet ne kadar yozlaşmışsa, o kadar çok kanun olur.
252 – Lao Tzu
Binlerce kilometrelik yolculuk tek bir adımla başlar.
253 – Andre Gide
Bilge kişi, her şeye şaşan kişidir.
254 – Eflatun (Plato)
Küçük şeylere gerektiğinden fazla önem verenler, elinden büyük işler gelmeyenlerdir.
255 – Brown
Mutluluk sorunsuz bir yaşam değil, onlarla başa çıkabilme yeteneği demektir.
256 – Somerset Maugham
Emin olduğum tek bir şey varsa, o da insanın emin olabileceği çok az şey olduğudur.
257 – Cesare Pavese
Kişi kendini koruma kaygısı ile kısıtlı davranır, bu yüzden de başarılı aşk serüveni olmaz.
258 – Krişnamurti
Yaşamak insanın doğru olanı kendi çabasıyla bulmasıdır. Bunu da ancak özgür olduğunuz zaman yapabilirsiniz.
259 – Fransız Atasözü
İdealler yıldızlar gibidir. Onları tutmak mümkün olmaz ama karanlık gecelerde yolumuza onlar rehberlik eder…
260 – Simon Cameron
Dürüst politikacı, bir kere satın alınınca taraf değiştirmeyen politikacıdır.
261 – Lionel Strachey
İstediğin kadını elde etmenin cezası, onu elinde tutmak zorunda olmandır.
262 – Krişnamurti
Çocukluğunu unutan ve çocuklara sevgi duymayan bir öğretmen ne çocukları eğitebilir, ne de çocuklara yardımcı olabilir.
263 – Napoleon Hill
İnsanın aklı neyi kavrar ve neye inanırsa onu gerçekleştirebilir.
264 – Bacon
Bütün vaktinizi çalışmaya adamak tembelliktir.
265 – Diane Ravitch
İşi nasıl yapacağını bilen adam her zaman bir iş bulacaktır… İşi neden yapacağını bilen adam ise her zaman patron olacaktır.
266 – Giovanni Boccaccio
En süslü, en cicili, en alacalı giysiyi sırtına geçiren, herkesten daha çok saygınlık kazandığını sanıyor. Bilmiyor ki, bu giysiler pekâlâ bir eşeğe de yaraşır, ama ona saygınlık kazandırmaz…
267 – Montaigne
Hitabet sanatı insanı söyleyeceğinden uzaklaştırıp kendi yoluna çeker.
268 – Krişnamurti
Kör inanç, dünyanın en büyük felaketlerinden biridir.
269 – Oscar Wilde
Dürtmediği sürece şeytana uymam…
270 – Krişnamurti
Siz sahip olma, üstün olma tutkusunda kendi güveninizin peşinde koşmaktan vazgeçmedikçe yeni bir dünya yaratmanın yolunu bulamazsınız.
271 – İngiliz Atasözü
Ancak birlikte oynamayı beceren çiftler birarada kalmayı başarır.
272 – Jacques Derida
Şair, kitabın, kitap şairin öznesidir.
273 – Kızılderili Şefi Kızıl Bulut
Beyaz adam bize sayısını hatırlayamadığım kadar çok söz verdi. Bunlardan sadece birini tuttu. Sonunda topraklarımızı elimizden alacağını söylemişti. Sadece bu sözünü yerine getirdi…
274 – Blaise Pascal
Bir işi yaparken öğrendiğimiz son şey, aslında o işe nasıl başlamamız gerektiğidir.
275 – Edouard Le Berquier
Yalnızca kültürlü insanlar öğrenmeyi sever, cahiller ders vermeyi tercih eder.
276 – Benjamin Franklin
Kardeş her zaman dost olmayabilir ama dost, her zaman kardeştir.
277 – Ben Sweetland
Başkasının önünü aydınlatırken kendi yolumuza da ışık tutarız.
278 – H.L. Mencken
Vicdan, içinizden geçen “Birisi bakıyor olabilir” sesidir.
279 – A.J. Cronin
Üzülmek, yarının sıkıntısından bir şey eksiltmez, sadece bugünün gücünü tüketir.
280 – Blaise Pascal
Kalbin kendine has nedenleri vardir ki, akıl bunları hiçbir zaman anlayamaz.
281 – Anatole France
Mantıklı düşünüp mantıksız davranmak insan yapısının özelliğidir.
282 – Winston Churchill
Düşen bir çığda, hiçbir kar tanesi kendisini olup bitenden sorumlu tutmaz.
283 – Arthur Asle
Aldıklarımızla hayatımızı kazanırız… Hayatı hayat yapan ise verdiklerimizdir…
284 – Eric Hoffer
Düşmanınızın neden korktuğunu anlamak için, sizi ne ile korkuttuğuna bakın.
285 – George Sand
Şiirin duyarlıklarından soylu tatlar alabilen kişi, gerçek bir şairdir; ömrü boyunca bir tek dize yazmamış olsa da.
286 – François de la Rochefaucould
Ciddiyet, zihin eksikliklerini örtmek için icat edilmiş bir tavırdır.
287 – Paulo Freire
Dünya, aç oldukları için uyuyamayanlarla, açlardan korktukları için uyuyamayanlar arasında ikiye bölünmüş durumdadır.
288 – Winston Churchill
Uçurtmalar rüzgar gücü ile değil o güce karşı koydukları için yükselirler.
289 – John Wooden
Karakteriniz, şöhretinizden önemlidir. Karakteriniz, siz ne iseniz odur. Oysa şöhretiniz, başkaları sizi ne sanıyorsa odur.
290 – Mignon McLaughlin
Akıl hiçbir zaman duyguları yönetmez, sadece onun suç ortağı olur.
291 – Christopher Morley
Güzel konuşmak için bir tek yol vardır; dinlemeyi öğrenmek…
292 – William Hazlitt
Düşmanlarınızı kötülemeyin, onlar sizin eserinizdir.
293 – Jurg Weber
Erkek çocuk ile babası arasındaki tek fark oyuncaklarının fiyatıdır.
294 – Mustafa Kemal Atatürk
Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. Bu satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.
295 – Albert Camus
Bazılarının, sadece normal olmak için ne büyük çaba sarf ettiğini kimse fark etmiyor.
296 – Pablo Picasso
Cisimleri gördüğüm gibi değil, düşündüğüm gibi boyarım.
297 – François de la Rochefaucould
İnsan, DENEMEDİĞİ her şeyde % 100 BAŞARISIZ olur.
298 – J.C. Watts
Kişilikli olmak, kimse görmediği zaman da doğru olanı yapmaktır.
299 – Baltasar Gracian
Nefretin kök salması, tıpkı kötü ün gibidir… Yok edilmesi zordur…
300 – Ruth Smeltzer
Birisine karşılık veremeyeceği bir iyilik yapmadıysan, mükemmel bir gün nedir bilmiyorsun demektir.
– Andy Rooney
Bilgisayarlar çoğu işi kolaylaştırır, ancak kolaylaştırdıkları işlerin büyük çoğunluğu gereksizdir.
302 – Goethe
Az şey bilirsek, bir şeyin doğruluğuna emin olabiliriz… Bilgi artınca kuşku da artar.
303 – Benjamin Franklin
Hayatın en büyük trajedisi çok çabuk yaşlanmamız, ama çok geç akıllanmamızdır.
304 – Victor Hugo
Ne yazık ki, yükselmiş olmak düşmeyi önlemez…
305 – Friedrich Nietzsche
Dünyada hiçbir şey insanı kin besleme duygusu kadar yıpratmaz.
306 – Oscar Wilde
Nerede otorite varsa, orada otoriteye direnen bir adam vardır.
307 – Çin Atasözü
Fısıldanan sözler, çok kere yüksek sesle söylenenlerden daha uzağa gider.
308 – Tommy Lasorda
İmkânsızla imkân dahilinde olanın arasındaki tek fark, insanın kararlılık derecesidir.
309 – Leo Alkman
Bir insan hakkında, başkalarının onun için söylediklerinden çok, onun başkaları için söylediklerinden fikir edinilebilir…
310 – Mark Twain
Eğer aç ve kimsesiz bir köpeği alıp bakar ve rahata kavuşturursanız sizi ısırmaz. İnsan ve köpek arasındaki temel fark budur.
311 – Moğolistan Atasözü
İnsan dışı ile karşılanır, içi ile uğurlanır.
312 – Portekiz Atasözü
Evlenmeden evvel gözlerini dört açın. Evlendikten sonra yarı yarıya kapatın.
313 – Yunan Atasözü
Hak yenir ama hazmedilemez…
314 – Meksika Atasözü
Felek sana hayat diye ekşi bir limon uzattıysa, sen üstüne tekila ve tuz iste…
315 – Dennis Wholey
İyi bir insan olduğunuz için dünyanın size adil davranmasını beklemek, vejetaryen olduğunuz için bir boğanın size saldırmamasını beklemek gibidir…
316 – Latin Atasözü
Damlayan su, taşı deler… Taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir…
317 – Eflatun (Plato)
Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır.
318 – Nelson
Olgun bir adamı dost edinmek isterseniz eleştirin, basit bir kimseyi dost edinmek isterseniz övün. Cehaletiniz ve saldırganlığınız görünsün istiyorsanız sövün.
319 – Jean Jacques Rousseau
Büyük iyilikleri tanımak için, küçük kötülükleri tanımamız gerekir.
320 – Cicero
Hayatta herkes yanlışlık yapar, ne var ki ahmaklar yanlışlıklarında ısrar eder.
321 – Dante
Zamanın kaybolduğunun bilenler, en çok üzüntü duyanlardır.
322 – Pitigrilli
Kavramak için görmek, görmek için de dikkatle bakmak gerek.
323 – La Bruyere
Gerçeğe ancak tek yoldan gidilir, ama ondan uzaklaştıran binlerce yol vardır.
324 – Montaigne
Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe ulaştıramayan okçudan daha başarılı sayılamaz.
325 – Euripides
Kızgınken karar veren, fırtınalı havada yelken açan bir insandır.
326 – Elbert Hubbard
Her zaman kalp kıran adam, ayakkabı içindeki taşa benzeyen bir arkadaştır.
327 – Augier
İnsan güçlü olmadığı zaman, uysal olmayı bilmek zorundadır.
328 – Theodor Walker
Size en çok yardım eden kitaplar, sizi en çok düşündüren kitaplardır.
331 – Goethe
Sevgiye ve tutkuya açık bir kalp kadar dünyada değerli bir şey yoktur.
332 – Fenelon
Ne kadar çok söylersen karşındaki o kadar az hatırlar. Az söyle de kazancın çok olsun.
333 – Alain
Dinlemeyi öğrenirsen, kötü konuşmalardan bile yararlanabilirsin.
334 – Talleyrand
Bir adamın ünü, gölgesine benzer, yükseldikçe büyür, düştükçe küçülür.
335 – Neron
Zevki kararında bırakmalı, yoksa zevkin sonu ıstıraptır.
336 – Alfred de Vigny
Hiçbir insana rastlamadım ki, onda öğrenilecek bir şey olmasın.
337 – Goethe
Her zaman güvensizlik göstermek, her zaman güvenmek kadar büyük bir yanlışlıktır.
338 – La Rochefoucauld
Huzuru, kendi içimizde bulamazsak başka yerde aramak boştur.
339 – La Bruyere
Hayat, duygulananlar için bir trajedi, düşünenler için bir komedidir.
340 – Foostenelle
İnsanların elinden hayalleri alınacak olursa, başka ne zevkleri kalır?
341 – Georg Hegel
Büyük olayların etkisindeyken genel bir prensip yarar sağlamaz.
342 – Friedrich Nietzsche
Dağda en kestirme yol, tepeden tepeyedir, fakat onun için uzun ayak ister.
343 – Heinrich Heiene
Ulusların gelenekleri başka başkadır, fakat iyilik her yerde birdir.
344 – Henry Ford
Gerektiğinden çok kazanç getiren bir iş, ziyan eden bir iş kadar çabuk batmaya makümdur.
345 – Fenelon
Felaketler karşısında dayanıklı durmak ve kader diyerek eğilmemek, kahramanlıkların en büyüğüdür.
346 – Alain
Dünyanın en zor şeylerinden biri, herkesin düşünmeden söylediğini, düşünerek söylemektir.
347 – Ernest Renan
Hayattan yakınanlar, ondan olmayacak şeyler isteyenlerdir.
348 – Eflatun (Plato)
Sağlıktan daha tatlı bir şey yoktur derler, ama hasta olmadan önce hiç de öyle düşünmezler.
349 – La Rochefoucauld
Umutlarımıza göre söz verir ve korkularımıza göre haraket ederiz.
350 – Mirabeau
Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er geç varır.
351 – Lord Byron
Biz, insanları kendi değerleri için değil, bizde buldukları değerlerden dolayı severiz.
352 – Kant
Böcek olmayı kabul edenler, ayaklar altında kalmaktan ve ezilmekten yakınmamalıdırlar.
353 – Epictetus
Kimseyi övmeyen, kimseyi kötülemeyen, kimseden yakınmayan, kimseyi suçlamayan olgun insandır.
354 – Mustafa Kemal Atatürk (Ankara, 29 Ekim 1933)
Türk Milleti!
Ebediyete akıp giden her on senede, bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim.
Ne mutlu Türküm diyene!
355 – Carnot
Özgür bir ülkede yaygara çok, ıstırap az, baskı altındaki bir ülkede ise yakınma az, keder çoktur.
356 – Regnard
Büyük felaketler karşısında büyük cesaretler doğar.
357 – Flavius Severus
Deniz sakinken dümeni herkes tutar.
358 – A. Calaudius
Kendi kendinin efendisi olmayan bir kimse özgür değildir.
359 – Jimmy Durante
Yükselenlere karşı nazik davranın, çünkü onlara düşerlerken yine rastlayacaksınız.
360 – Syprus
Başkalarını sık sık affet, ama kendini asla…
361 – E. Burke
Yurdu savunmanın en ucuz yolu; eğitimdir.
362 – Maurice Maeterlinck
Kendimi bile yeterince tanıyamadım. Başkalarını davranışlarına göre nasıl yargılarım?
363 – George Macdonald
İsteklerimize sahip olursak zengin, ancak istediklerimiz olmadan yaşayabilirsek güçlüyüz demektir.
364 – Çin Atasözü
Haksızca edinilmiş servet, üzerine sıcak su dökülmüş kara benzer…
365 – Augustinus
Şurada burada güçlü adımlarla dolaşmaktansa, doğru yolda sekerek yürümek iyidir.
366 – Mustafa Kemal Atatürk
İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, ölümlü Mustafa Kemal; diğeri milletin içinde yaşattığı Mustafa Kemal ler ülküsüdür. Ben onu temsil ediyorum.Herhangi bir tehlike anında ben ortaya çıktımsa, beni bir Türk anası doğurmadı mı, Türk anaları daha Mustafa Kemal ler doğurmayacaklar mı? Mutluluk Milletindir, benim değildir.
367 – John F. Kennedy (A.B.D. Başkanı, 10 Kasım 1963)
Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır…
Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye nin doğması, yeni Türkiye nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan ve o zamandan beri koruması, Atatürk ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye de giriştiği derin ve geniş inkılaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.
368 – Avusturyalı Heykelci Krippel
Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez.
369 – Katimerini
Türkiye, dost ve düşmanlarının hayran olduğu bir deha adama sahip olmak bahtiyarlığına erişmiştir.
370 – Maurice Baumant (Fransız Profesör)
Eski Osmanlı imparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken, milli bir Türk Devleti nin kuruluşu, bu cağın en şaşırtıcı başarılarından birisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya koymuştur. Atatürk ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir örnek olmuştur.
371 – General Mc Arthur
Asker-devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi, Türkiye nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza O, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.
372 – Prof. Walter L. Wright Jr.
Atatürk, kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı.
373 – Franklin Roosevelt (A.B.D. Başkanı, 1928)
Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi.
374 – Goethe
Uşağım bile olsa, yanlışlarımı düzelten efendim olur.
375 – Turgenyev
Bencil insan, tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur.
376 – Van Loon
Yüz kelimeyle söylenemeyecek bir şeyin hiçbir zaman söylenmemesi daha iyidir…
377 – E. Burke
Hırsların sonuna erişmek, gökkuşağının ucuna erişmeye benzer. Biz ulaşırken onlar kaçıp gider.
378 – Anatole France
Alçak gönüllülük kendi gerçek değerini anlamaktır.
379 – Miguel de Cervantes
Balın varsa, sineğin bol olur…
380 – Mustafa Kemal Atatürk
Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.
381 – Novalis
Hayat bize verilen değil, bizim tarafımızdan yaratılan bir eser olmalıdır.
382 – Roussem
Yerinde konuşamayacak ve zamanında susmasını bilmeyecek kadar zekadan yoksun olmak, bir sefalettir.
383 – William Shakespeare
Dost yarası yaraların en derinidir.
384 – Goethe
Baskı ve şiddet yalnızlıktan doğar, karakter dünyanın fırtınaları ve dalgaları arasında şekil alır.
385 – Farabi
Önce doğruyu bilmek gerekir; doğru bilinirse yanlış da bilinir, ama önce yalnış bilinirse doğruya ulaşılamaz.
386 – L. Ron Hubbard
Basit bir kimse en küçük bir eleştiriye çıldırır, akıllı adam ise kendini eleştirenlerin, kendisiyle tartışanların düşüncelerini kapmaya çalışır.
387 – Henry Miller
Hastalık bir anlamda bahanedir. İnsanın düşmanı virüsler ve bakteriler değildir. Kıskançlığı, önyargısı ve akılsızlığıdır.
388 – Lao Tzu
Başkalarını bilen kimse bilgili, kendini bilen kimse akıllıdır.
389 – Ahmet Mithat
Sağlıklı olmak, hayat kavgasında başarının birinci şartıdır.
390 – Eliot
Korku ve azap dışında her his müzikle teselli bulur
391 – Cato
İstediğini değil, sana gerekeni al. İstemediğin şeyin fiyatı, pek az bile olsa yine senin için pahalıdır.
392 – Robert Walpole
Yaşama sanatı; binbir şeyle ilgilenmek, ancak birine karşı derin bir ilgi duymak demektir.
393 – De Mere
Zerafet vücuda ne ise, ince düşünce de zekaya öyledir.
394 – Yugoslavya Atasözü
Bir şekilde doğar, binbir şekilde ölürüz.
395 – Andersen
İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir.
396 – Blaise Pascal
Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir.
397 – Thomas Mann
Bir insanın ölümü aslında ondan ziyade hayatta kalanlara ait bir olay, bir meseledir.
398 – Mark Twain
Gerçek ayakkabılarını giymeden, yalan dünyayı üç kez dolaşır.
399 – Dostoyevski
Hayata yeniden başlasaydım , saniyelerin nabzını tutardım.
400 – Tayland Atasözü
Evlilik bir kale gibidir. Dışardakiler oraya girmek için, içindekilerde dışarı çıkmak için uğraşır dururlar.
401 – Friedrich Nietzsche
Babanın gizlediği şey, oğulda açığa çıkar.
402 – Sokrates
Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur.
403 – Napoleon Bonaparte
Şehitleri şehit yapan ölümleri değil, ölümlerinin sebebidir.
404 – Japon Atasözü
Üç taşınma bir yangına bedeldir.
405 – Lord Byron
Kılıcın kını kemirdiği gibi, ruh da göğsü yıpratır.
406 – Fransız Atasözü
Aşk, eşeğe bile dansettirir…
407 – Albert Einstein
İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz
408 – Andre Gide
Gerçeğin rengi gridir.
409 – Curt Goetz
Zaman büyük bir öğretmendir. Ne yazık ki tüm öğrencilerini öldürür.
410 – Saint Antoine de Exupery
Mumun özü izler bırakan balmumu değil, ışıktır.
411 – Stefan Zweig
Birini aldatan ötekini de aldatır.
412 – John Webster
Tabiatta taşkın bir öfke kadar insanı insanlıktan çıkaran, hayvanlaştıran bir şey yoktur.
413 – Victor Hugo
Kadınsız bir erkek horozsuz bir tabanca gibidir; erkeği ateşleyen kadındır.
414 – Arap Atasözü
Üç şey gizlenemez: Duman, aşk ve parasızlık…
415 – E. J. Phelps
Hiç hata yapmayan insan genellikle hiçbir şey yapmaz.
416 – J. Jenkins
Silginiz kaleminizden önce bitiyorsa yanlışınız çok demektir.
417 – Sabine
Sevgi karşılıklı verilen mutluluktur.
418 – Konfüçyüs
Elmas yontulmadan, insan ise yanılmadan mükemmelleşemez.
419 – Miron de Lenclos
Sevgi açlıktan değil, fazla tokluktan ölür.
420 – Panelon
Çocuk beyni rüzgarda yanan mum gibidir. Işığı her zaman titreşir.
421 – Alman Atasözü
Paylaşılan bir sevinç iki kat olur, paylaşılan bir acı da yarıya iner.
422 – Thomas Szasz
Kimi kişiler henüz benliklerini bulamadıklarını söylerler. Ama benlik insanın bulduğu değil, yarattığı bir şeydir.
423 – Goethe
Akılsızlar hırsızların en zararlılarıdır: Zamanınızı ve neşenizi çalarlar…
424 – Max Lemer
İnsanlar, yalnızca anladıkları konularda konuşsalardı, dünyadaki sessizlik dayanılmaz olurdu.
425 – Goethe
En iyi yönetim kendi kendimizi yönetmeyi bize öğretebilecek yönetimdir.
426 – H. L. Mencken
Değişim, gelişim anlamına gelmez
427 – Henry David Thoreau
İnsanlar nişan almadıkları şeyi seyrek olarak vururlar.
428 – Horatius
Öfke, geçici bir çılgınlıktır; hükmetmeye bak, yoksa o sana hükmeder.
429 – Jim Rohn
Yeteri kadar nedeniniz varsa, herşeyi yapabilirsiniz.
430 – John Christian
Silgi kullanmadan resim yapma sanatına hayat denilmektedir.
431 – Konfüçyüs
Durmadan devam ettiğin sürece, ne kadar yavaş gittiğin önemli değildir.
432 – Moliere
Zorluklar, başarının değerini arttıran süslerdir.
433 – Montaigne
İnsan, en az bildiği şeye en çok inanır.
434 – Nazım Hikmet Ran
Beraber yaşanır, dövüşülür beraber, ama herkes kendi payına ölür.
435 – R. L. Stevenson
Umutla yolculuk etmek, gidilecek yere varmaktan çok daha zevklidir.
436 – Robert Callier
Başarı, hergün toplanan küçük çabaların tekrarıdır.
437 – Andre Siegtried
Rüyanızın gerçek olmasını istiyorsanız, öncelikle uykudan uyanmanız gerekir.
438 – Chilon
Dostların sıkıntıda iken, onları mutlu oldukları zamankiden daha çok ara.
439 – Richard Bach
İnsan, yüreğinin inkar etmediği yere aittir.
440 – Cladue Bernard
Ne aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz.
441 – Simone de Beauvoir
Yıllar bütün omuzlara aynı ağırlıkta çökmez.
442 – William Shakespeare
En iyiyi bulmak için uğraşırken iyiyi kaybediyorsunuz.
443 – Özalp Aktekin
Ayvayı soymadan, elmayı yıkamadan yemeyeceksin…
444 – Al Schneider
Olumlu ve olumsuz, sadece aynı paranın farklı taraflara bakan yüzüdür.
445 – Albert Einstein
Güçlüklerin göbeğinde fırsatlar yatar.
446 – Dan Millman
Tırmanmayı göze alan, zirvenin hazzını yaşar.
447 – Isaac Bashevis Singer
Eğer her şeyin kötü olacağını söylemeyi sürdürürseniz, bir kahin olma şansınız artar.
448 – Will Rogers
Doğru yönde olsan bile, öyle oturup durursan ezilirsin.
449 – Aristophanes
Cesaret iyi bir şeydir ama ölülerin işine yaramaz.
450 – Oliver Cromwell
Bir insan hiçbir zaman, nereye gittiğini bilmediği zamanki kadar uzun yol gidemez.
451 – Miguel de Cervantes
Kuru pantalonla balık tutulmaz.
452 – Seneca
Herkes aynı şeyden hoşlanmaz ki… Kimi gider gülü kopartır, kimi dikeni…
453 – Friedrich von Schiller
Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır.
454 – Unamumo
Çocuk trajediye güler, ihtiyar komedide ağlar.
455 – William Shakespeare
Geçmiş dertler için yakınmak, yeni dertler edinmektir.
456 – Dale Carnegie
Şunu veya bunu yapacağım deme: Ne yapacaksan yap…
457 – Nixon
İnsan yenilince tükenmez, pes edince tükenir.
458 – Çin Atasözü
Kurbağa, gökyüzünü kuyunun ağzı kadar sanar.
459 – Çin Atasözü
Derin olan kuyu değil kısa olan iptir.
460 – Japon Atasözü
Dürüstlük en iyi siyasettir.
461 – Buryan
Aşağıda olan düşmekten korkmaz.
462 – Thomas Hardy
Aşktan kurtulmak, ona tutulmak kadar kolay değildir.
463 -Honore de Balzac
Aşk, büyüktür ama sonsuz değildir.
464 – S. Harris
İnsanların yaptığı sahte paralar kadar, paraların yaptığı sahte insalar da vardır.
465 – Golti
Hakiki arkadaşlık sıhatten farksızdır,kıymeti ancak elden gittikten sonra anlaşılır.
466 – Bernard Shaw
İnsanların ölmesi ile yaşamın gülünçlüğü nasıl değişmez ise, insanların gülmesi ile de yaşamın ciddiliği değişmez.
467 – Osho
Yaratıcı ol dediğim zaman, herkesin gidip büyük bir ressam ya da şair olmasını söylemiyorum. Ben sadece bırak hayatın bir resim, bir şiir olsun diyorum.
468 – Andre Gide
Sevmek insanların birbirlerine bakmaları değildir. Birlikte aynı yöne doğru bakmalarıdır.
469 – Konfüçyüs
En zor şey, karanlık bir odada bir kara kedi bulmaktır, özellikle odada kedi yoksa…
470 – Goethe
Kötü haber en güzel haberciyi bile çirkinleştirir.
471 – Napoleon Bonaparte
İnsanları yükselten iki büyük meziyet vardır. Erkeğin mert, kadınların iffetli olması.
472 – Albert Einstein
Geleceği hiç düşünme, ansızın geliverir.
473 – Eric Siegler
Hepimiz kardeşiz, hepimiz aynı gemideyiz, hepimiz aynı sona doğru yol alıyoruz. Hepimiz eşit değiliz ama kardeşiz. Bir sel ya da yangın felaketi düşünün; size bir yardım eli uzandığı zaman ele bakmaz, tutarsınız sadece…
474 – Dostoyevski
Gerçek, bir terazi gibidir. İnsan bununla bütün dayandığı şeylerin ciddiyetini, başından geçenleri ve neler kaybettiğini ölçebilir.
475 – Erich Fromm
Sevginin varlığı için sadece bir kanıt vardır: ilişkinin derinliği ve tarafların herbirindeki canlılık ve güç; sevgi bu meyvesinden tanınır.
476 – Calderon
Aşk istihzanın kollarında doğar, arzunun himayesi ile büyür; iltifatlarla yaşamaya devam eder ve kıskançlığın zehiri ile ölür.
477 – Samuel Johnson
Bilmediğimiz şeyler bizi felakete sürüklemez. Bizi felakete sürükleyen şeyler, gayet iyi bildiğimizi sandığımız fakat öyle olmayan şeylerdir…
478 – George Santayana
Geçmişi hatırlamayanlar, onu bir kez daha yaşamak zorunda kalırlar.
479 – Voltaire
Aşk bir tablodur, onu doğa çizmiş ve hayal süslemiştir.
480 – Laura Rooney
Cesaret, güçlüklerle başa çıkma gücüdür.
481 – Joseph Shearing
Aşk, hiçbir engel tanımaz, insanlar kalplerinin seçtikleriyle mutludurlar.
482 – Isaac Asimov
Dünyanın düz olmadığını, küre olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak, eğer dünya küre olduğu için düz olamayacağını düşünüyorsanız, yine yanılıyorsunuz.
483 – Douglas Ferrola
Aşk kızamığa benzer, insan ne kadar geç yakalanırsa o kadar ağır geçer.
484 – Robert A. Heinlein
Kadınlar ve kediler canları nasıl isterse öyle davranırlar; erkekler ve köpekler kendilerini bu fikre alıştırsalar iyi ederler…
485 – James Brewer
İnsanda hayallerin yerini anılar almaya başlamışsa, yaşlılık başlamış demektir.
486 – George Carlin
Fark ettiniz mi, otomobil kullanırken, sizden yavaş giden herkes aptal, sizden hızlı giden herkes de manyaktır.
487 – Miguel de Cervantes
Ufak bir numuneyi elimize alır ve bundan bütün hakkında fikir sahibi olabiliriz.
488 – Laura Rooney
Cesaret aklınızdan gelir, ve dış koşullardan çok daha güçlüdür.
489 – George Herbert
Babanın rolü, yüz öğretmeninkine bedeldir.
490 – Ezop
Ben, aynı zamanda hem sıcak hem de soğuk üfleyen bir insanla hiçbir işim olmasını istemem.
491 – Seneca
Çok az şeye sahip olan insan değil, asıl çok şeyin özlemini çeken insan fakirdir.
492 – Friedrich von Schiller
Büyük başarıların sahipleri, küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir.
493 – Calderon
Aşk ve onur birbirinden ayrı fakat gayeleri birdir. Aşka dokunan şey onura da dokunur.
494 – Gabriel Garcia Marquez
Bir adam yaşlandığını anlar, çünkü babasına benzemeye başlar.
495 – Voltaire
Tanrı, kadınları erkekleri evcilleştirmek için yarattı.
496 – Laura Rooney
Siz problemlerinizin herhangi birinden çok daha önemlisiniz.
497 – İtalyan Atasözü
Oyun bittiği zaman şah da piyon da aynı kutuya atılır.
498 – Benjamin Franklin
İleri bak; yoksa kendini arkada bulursun.
499 – Walt Disney
Hayal kurabilirsiniz, onu gerçekleştirebilirsiniz. Herşeyin bir fareyle başladığını asla unutmayın…
500 – Richard Wilkins
Birçok insan hayatının büyük bölümünü olduğundan farklı görünebilmek için heba eder.
501 – Margeret Oliphant
Bana bir mutluluk söyleyin ki, acı karşılığında elde edilmiş olmasın.
502 – Alman Atasözü
Herkes kendi mutluluğunun demircisidir.
503 – Mustafa Kemal Atatürk
Tiyatro, bir memleketin kültür seviyesinin aynasıdır.
504 – Euripides
Yalnız akıllar zenginliklerini kullanabilir.
505 – Victor Hugo
Kadını güzel yapan Tanrı, sevimli yapanda şeytandır.
506 – Pestallozi
En çok, kendine yapacağın kötülüklerden kork.
507 – İspanyol Atasözü
Hiçbir zaman kimseye savaşa gitmeyi ya da evlenmeyi öğütleme.
508 – Gabriel Garcia Marquez
Seni sen olduğun için değil, seninle birlikte olduğumda ben olduğum için seviyorum.
509 – Gabriel Garcia Marquez
Hiç kimse gözyaslarını hak etmez, onlara layık olan kişi ise zaten seni ağlatmaz.
510 – Gabriel Garcia Marquez
Sen istediğinde sana âşık olmaması, sana âşık olmadığı anlamına gelmez.
511 – Gabriel Garcia Marquez
Gerçek arkadaş, elini tutan, kalbine dokunandır.
512 – Gabriel Garcia Marquez
Birisine yabancilaşmanın en kötü biçimi yanında oturuyor olup ona hiçbir zaman ulaşamayacağını bilmektir.
513 – Gabriel Garcia Marquez
Hiçbir zaman gülümsemekten vazgeçme, üzgün oldugunda bile!.. Gülümsemene kimin, ne zaman aşık olacagını bilemezsin…
514 – Gabriel Garcia Marquez
Tüm dünya için sadece bir kişi olabilirsin, fakat bazıları için sen bir dünyasin…
515 – Gabriel Garcia Marquez
Zamanı, onu seninle birlikte geçirmeye hazır olmayan biriyle geçirme.
516 – Gabriel Garcia Marquez
Belki de Tanrı uygun kişiyi tanımandan önce yanlış kişilerle tanışmanı, onu tanıdığında minnettar olman için istedi.
517 – Gabriel Garcia Marquez
“Bitti” diye üzülme, “yaşandı” diye sevin.
518 – Gabriel Garcia Marquez
Her zaman seni üzecek birileri olacaktır, yapman gereken insanlara güvenmeye devam etmek, kime iki defa güveneceğine daha fazla dikkat etmektir.
519 – Gabriel Garcia Marquez
Birini daha iyi tanımadan ve bu kişinin senin kim olduğunu bilmesinden önce kendini daha iyi bir kişiye dönüştür ve kim olduğunu bilerek kendine güven.
520 – Gabriel Garcia Marquez
Kendini çok zorlama, en güzel şeyler onları en az beklediğinde olur.
521 – Gabriel Garcia Marquez
Yaşanan her şeyin bir sebebi vardır…
522 – Laura Rooney
Önünüzdeki engeller, sizin büyük yada küçük olmanıza göre büyür yada küçülür.
523 – H. Dunant
Öyle horozlar vardır ki, öttükleri için güneşin doğduğunu sanırlar.
524 – Benjamin Franklin
Yirmi yaşında istek, otuz yaşında zeka, kırk yaşında akıl önemlidir.
525 – Thomas Dekker
Yaş da sevgi gibidir; saklanamaz.
526 – İspanyol Atasözü
Horoz ötüp su içerse, yağmur yakındır.
527 – Zen Atasözü
Zihin Tarafından Yönetilmektense Zihnin Yöneticisi olun.
528 – Rus Atasözü
Yaşam satranç oyununa benzer, çoğu kez Şah dersin, fakat bir kez mat edersin.
529 – Friedrich von Schiller
Kaybettiğiniz anları sonsuzluk bile geri getiremez.
530 – Alphonse Karr
Herkesin üç kişiliği vardır: Ortaya çıkardığı, sahip olduğu, sahip olduğunu sandığı.
531 – Leonardo da Vinci
Doğa, hiçbir zaman kendi yasalarına karşı çıkmaz.
532 – John Ray
Sakin bir denizde herkes kaptan kesilir.
533 – Spinoza
Anlamak beğenmenin başlangıcıdır.
534 – Thoreau
Yalnızlıkta bulduğum dostluğu hiçbir dostumda bulamadım.
535 – Konfüçyüs
Düşünmeden öğrenmek zaman kaybetmektir.
536 – Albert Einstein
Gençliğimizde düşüncelerimizi oluşturan tüm konular sevgiyle ilgilidir. Sonraları ise tüm sevgilerimiz düşüncelerimiz olur.
537 – Laura Rooney
Problemlerinizden daha büyük olduğunuzu farkettiğinde, herşeyi yenecek cesareti kazanırsınız.
538 – E. Burke
Boş inançlar, cılız akıllıların dinleridir.
539 – Abraham Lincoln
Bir ulus; yarısı hür, yarısı tutsak olursa yaşayamaz.
540 – Covper
Boş mideyle kahraman olunmaz.
541 – Tagore
Güneşi kaçırdın diye gözyaşı dökersen, yıldızları da göremezsin.
542 – Syrus
Bizzat katlanamadığınız eziyete başkasının tahammül etmesini istemeyiniz.
543 – Enver Tunçalp
En tatlı renkleri tabiat bulur. Doğa filizlenir ve hayat bulur. HIDIRELLEZ denen altı Mayıs ta; gönüller dinçleşir, yeni tat bulur.
544 – E. Eschenbach
İnsan, gençliğinde öğrenir, yaşlandığında anlar.
545 – Emerson
Dost kazanmanın tek yolu, dost olabilmektir.
546 – T. Lowell
Düşüncelerini değiştirmeyenler yalnızca deliler ve ölülerdir.
547 – Sokrates
Cahil insan kendinin bile düşmanı iken, başkasına dost olması nasıl beklenir.
548 – Eflatun (Plato)
Yaşamak, yavaş yavaş ölmektir.
549 – Mark Twain
Arkadaşlık kuvvetli bir bağdır. Paraya ihtiyaç olunca başvurulmazsa, ömür boyu sürer.
550 – J. Jaubert
Öğretmek, iki kere öğrenmek demektir.
551 – Abraham Lincoln
Bana, okuduğum kitapların en güzelinin hangisi olduğunu sorarsanız, söyleyeyim: Annemdir.
552 – Zora Neale Hurston
Annem her fırsatta çocuklarına güneşe doğru zıplamalarını öğütlerdi. Güneşe ulaşamazdık ama hiç olmazsa ayaklarımız yerden kesilirdi.
553 – Rene Char
Sözcükleri boş yere harcayamayacak kadar çok seviyorum.
554 – Laura Rooney
Cesaret, hayal edilenin karşısında durma kapasitesidir.
555 – Xsentius
Kaybetmeyi, ahlaksızca bir kazanca tercih et. İlkinin acısı bir an, ötekinin vicdan azabı bir ömür boyu sürer. Bu dünyada bırakacağın en büyük miras onur ve dürüstlüktür.
556 – Türk Gençliği
“Ey büyük Ata m,
Türk gençliği olarak hürriyetin, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyetin ve İnkılâplarının yılmaz bekçileriyiz.
Her zaman, her yerde, her durumda, Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için; bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verir, kendimizi Büyük Türk Milletine adarız.”
557 – William Shakespeare
Bazı yıkılışlar, daha parlak kalkışların teşvikçisidir.
558 – Yunan Atasözü
Para her kapıyı açar ancak kilitleyemez.
559 – Seneca
Yalnız akıllı bir insan sevmesini bilir. Sevip de yitirmek, sevmemiş olmaktan daha iyidir.
560 – Kızılderili Atasözü (Cheyenne Kabilesi)
Su gibi olmalıyız. Herşeyden aşağıda, ama kaya gibi kuvvetli…
561 – Winston Churchill
Ne kadar geriye bakarsanız o kadar ilerisini görebilirsiniz.
562 – Virginia Wolf
Kendiniz hakkında doğruyu söylemezseniz, başkaları hakkında da doğruyu söyleyemezsiniz.
563 – Robin Williams
Komedi, iyimserliğin eyleme dökülmesidir.
564 – Benjamin Disraeli
Başarının sırrı ısrarla istemektir.
565 – Charles Fiel
En işe yaramayan günümüz hiç gülmediğimiz gündür.
566 – Chesterton
Susmak, dayanılması çok güç bir yanıttır.
567 – Erner Erchenbach
Herkes bir başkasına yardım etseydi, herkesin işi yapılmış olurdu.
568 – Ecclesiasticu
İşin başında düşünmek için harcanan zaman, gecikme sayılmaz.
569 – George Eliot
Hayvanlar en anlayışlı dostlardır. Ne soru sorarlar, ne de kusur, suç bulurlar.
570 – Konfüçyüs
Susmak, insanı ele vermeyen sadık bir arkadaştır.
571 – Nazım Himet Ran
“Yoldaşlar, ölürsem o günden önce yani,
-öyle gibi de görünüyor-
Anadolu da bir köy mezarlığına gömün beni
ve de uyarına gelirse
tepemde bir de çınar olursa
taş maş da istemez hani….”
572 – İbn-i Sina
Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir.
573 – Kızılderili Atasözü (Omaha Kabilesi)
Tembel insan kıskanç olmaya yatkındır.
574 – Can Dündar
“Hayatın havaya attığımız 5 topla oynanan bir oyun olduğunu düşünelim:
Bu toplar; İşimiz, ailemiz, sağlığımız, dostluklarımız ve benliğimizdir. Bu 5 top içinde bir tek “işimiz” lastik bir toptur. Düşürürsek zıplatabiliriz. Ancak diğer 4 top camdan yapılmıştır. Düşerse kırılır, yerine konulamazlar. Bunu farketmeli ve hayatımızı bu dengeye göre kurmalıyız. Oysa hepimiz o lastik topu tutabilmek uğruna diğerlerini kırıp dökmüyor muyuz?”
575 – Fransız Atasözü
Her şey üstüne üstüne geliyorsa, belki de sen ters gidiyorsundur.
576 – Çin Atasözü
“Bir saatliğine mutlu olacaksanız, şekerleme yapın…
Bir günlüğüne mutlu olacaksanız, balık avlamaya gidin…
Bir aylığına mutlu olacaksanız, evlenin…
Bir yıllığına mutlu olacaksanız, bir servete konun…
Tüm yaşam boyunca mutlu olacaksanız, işinizi sevin…”
577 – Amerikan Atasözü
Altın ateşle, kadın altınla, erkek kadınla imtihan edilir…
578 – Rus Atasözü
İnsanı elbisesine göre karşılarlar, bilgisine göre ağırlarlar.
579 – Çin Atasözü
Satın alırken kulaklarını değil, gözlerini kullan.
580 – Kızılderili Atasözü
Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak.
581 – Yunan Atasözü
Beyaz saç, aklın değil yaşın işaretidir.
582 – Arnavut Atasözü
Borç verirken ya paranı, ya dostunu kaybedersin.
583 – İsrail Atasözü
Bir gün su içeceğin çeşmeye çamur sıçratma.
584 – Danimarka Atasözü
Sağır bir kocayla, kör bir kadın mutlu bir çifttir.
585 – Alman Atasözü
Kadeh içinde, denizde boğulanlardan çok daha fazla insan boğulmuştur.
586 – George Herbert
Bir baba yüz öğretmene bedeldir.
587 – Arnavut Atasözü
Çabuk gelen kötü şans, geç gelen iyi şanstan iyidir.

http://www.hayalevi.com/_gs.asp?sayfa=1&grup=1

ACI

¦ Bütün acılara dayanılır, yeterki ekmeğin olsun. CERVANTES
¦ İşi çok olanların gözyaşları için vakitleri yoktur. LORD BYRON
¦ Acı çekmek, ölmekten daha çok cesaret ister. NAPOLEON
¦ Tatlı şeyler, sonu iyi biten acılardır. AESKHYLOS
¦ Hiçbir şey, acıdan daha hızlı gelemez. BAİLEY
¦ Dünkü acılar, bugünkü sevinçlerin kaynağını oluşturur. POLLOK
¦ Acı, acıyı bastırır. TÜRK ATASÖZÜ

AÇLIK
¦ Açlık, kılıçtan bile keskindir. BEAUMONT İLE FLETCHER
¦ Açlık, dünyanın en güzel salçasıdır. CERVANTES
¦ Aç tavuk düşünde darı ambarı görür. TÜRK ATASÖZÜ

AKRABALAR
¦ Akrabalarının sevmediği insanı kimse sevmez. PLAUTUS
¦ En kötü nefret, akrabaların nefretidir. TACITUS
¦ Akrabalar, ne yaşamasını nede ölecek zamanı bilen insanlardır. OSCAR WILDE

ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK
¦ Övülmek isterseniz,alçak gönüllülüğü yem olarak kullanabilirsiniz. CHESTERFİELD
¦ Gerçekten alçak gönüllü olan bir insan, kendisinden hiç söz etmeyen insandır. LA BRUYERE
¦ İnsan gururu yüzünden de alçak gönüllü olabilir. MANTAİGNE
¦ İnsan yüzü kızaran hayvandır. MARK TWAİN
¦ Bir adamın gerçekten büyük olup olmadığını, onun alçak gönüllülüğünden anlayabilirsiniz.
¦ Senden iyilere yerini vermesini bil. KEBLE

APTALLIK
¦ Her aptal onu beğenen başka bir aptal bulur. BOİLEAU
¦ Gençler, yaşlıların aptal olduklarını sanırlar, ama yaşlılar gençlerin aptal olduklarını bilirler.
¦ Bilgili bir aptal, bilgisiz bir aptaldan daha aptaldır. MOLİERE
¦ Büyük tehlike, yarı aptallarla yarı akıllıların arasında yatar. GEOTHE
¦ Eğer hiç aptal görmek istemiyorsanız, gözlüklerinizi kırın. RABELAİS
¦ İnsanlar aptal olarak yaşayabilirler; ama aptal olarak ölemezler. YOUNG
¦ Aptal ata binmiş, bey oldum sanmış. TÜRK ATASÖZÜ
¦ Kendini akıllı sanan herkes aptaldır. VOLTAİRE
¦ Yaşamanın tadını çıkarmaktan korkana aptal derim. ALBERT CAMUS

AŞK
¦ İlk ve son aşkımız kendimize karşı olandır. BOVEE
¦ Aşk, masraflarla çevrilmiş bir duygu okyanusudur. LORD DEWAR
¦ Gençlerin istekleri: Aşk, Para, sağlık. Yaşlıların istekleri: Sağlık, para, aşk. Erkekler aşka aşık olarak başlarlar,kadınlara aşık olarak bitirirler; kadınlarda erkeklere aşık olarak başlar, aşka aşık olarak bitirirler. REMY DE GOURMONT
¦ Aşk Fransa’da bir komedi, İngiltere’de bir trajedi,İ talya’da bir opera, Almanya’da bir melodramdır. MARGUERİTE BLESSİNGTON
¦ Aşk, deniz meltemleri gibidir; sesini duyarız, nereden nereye gittiğini kestiremeyiz. BORNE
¦ Aşkın gözü kördür. PROPERTİUS
¦ Aşk, yüreklerden gökyüzüne kadar uzanan ateşten bir merdivendir. E.GEİBEL
¦ Aşk, yepyeni kalabilen eski bir masaldır. H.HEİNE
¦ Aşkın gelişi, aklın gidişidir. ANTOİNE BRET
¦ Beni az, ama uzun sev. MARLOWE
¦ Aşk, geceyi bile gün ışığına boğabilir. A. SALLE
¦ Sevmeyi bilmeyen, ölmeyi de bilmez. ANONİM
¦ Aşk, sürekli bir mutluluktur. GEORGE SAND
¦ En tatlı gelen sevinç ve en kötü gelen acı aşktır. BAİLEY

BABALAR
¦ Baba bilgisiyle adam olunmaz. TÜRK ATASÖZÜ
¦ Baba malı tükenir. TÜRK ATASÖZÜ
¦ Babalar, doğanın yarattığı bankerlerdir. FRANSIZ ATASÖZÜ

BAĞIŞLAMAK
¦ Bir düşmanı bağışlamak, Bir dostu bağışlamaktan daha kolaydır. MME.DOROTHEE DELUZY
¦ Başkalarını hep bağışla; kendini hiç bağışlama. SYRUS
¦ Sevdiklerimiz, bizi aldattıkları zaman onları bağışlarız. Aslında en az bağışlanması gereken kişiler onlardır.

BASIN
¦ Basın, milletin müşterek sesidir. ATATÜRK
¦ Meclis, konuşma ve basın hürriyetlerini kısan kanunlar yapamaz. ABD ANAYASASI.
¦ Basın hürriyeti kalkarsa, vicdan, eğitim, konuşma hürriyetleri de kalkar. F.D.ROOSEVELT
¦ Basın hürriyeti, öteki hürriyetlerin emniyet sübabıdır; diktatör hükümetlerden başka hiçbir kuvvet onu kısamaz.GEORGE MASON
¦ Bizi idare edenler, hükümetler ve gazetelerdir. WENDEL PHİLLİPS
¦ Gazetesiz bir hükümet idaresine, hükümetsiz bir gazete idaresini tercih ederim. JEFFERSON
¦ İyi bir başyazıda insanlara kendi düşüncelerinizi değil, onların düşüncelerini verebilirsiniz.
¦ Hürriyetimiz, basın hürriyetine dayanır; basın hürriyetide kaybolmadan kısılmaz. A.BRİSBANE
¦ Üç gazete, beni yüz sancaktan daha çok korkutur. NAPOLEON

BAŞARI
¦ Hiçbir başarı kazanamayanlar için en tatlı şey, başarıdır. EMİLY DİCKİNSON
¦ Dünyada başarı kazanmanın iki yolu vardır: Kendi aklından faydalanmak, başkalarının akılsızlığından faydalanmak. BRUYERE
¦ Dünyada başarı kazanabilmek için aptal görünmeli, akıllı olmalıdır. MONTESQUİEU

BEKARLIK
¦ Bekar bir adam, son saniyede daha iyisini bulan kadınların bir hatırasıdır. ANONİM
¦ Topluma en büyük eserleri, çocuksuz adamların evlenmemiş olanları vermişlerdir. BACON
¦ Bekar gözüyle kız alınmaz. TÜRK ATASÖZÜ

BENCİLLİK
¦ Sevgililerin birbirilerinden hiç bıkmamalarının sebebi, hep kendilerinden söz etmeleridir.
¦ Herkesin sizden iyi bir şekilde söz etmesini mi istiyorsunuz? Öyleyse kendinizi övmeyin.PASCAL

BİLGİ
¦ Gençken bilgi ağacını dikmesek, yaşlandığımız zaman gölgesine sığınacak bir yerimiz olmayacaktır. S.R.CHAMFORT
¦ Bilgi, sevgiyle zekanın anasıdır. A.W.HARE
¦ Bütün bildiğim, bir şey bilmediğimdir. SOKRATES
¦ Bazı şeyleri yarım bileceğine, bir şey bilme daha iyi. NİETZSCHE
¦ İnsanın, cahil olduğunu bilmesi bilgiye atılmış ilk adımdır. DİSRAELİ
¦ Dünyada en zor şey, insanın kendini bilmesidir. THALES
¦ Bildiklerini saatin gibi kullan; kendine sakla. Herkesin ortasında sık sık çıkarıp caka satma. CHESTERFİELD
¦ Başkalarını bilen kimse bilgili, Kendini bilen kimse akıllıdır. LAO-TSZE
¦ Ne olacağımızı değil, ne olduğumuzu biliriz. SHAKESPEARE
¦ Bazı insanlar koca evreni bilirler de kendilerini bilmezler. LA FONTAİNE
¦ Çok bilenin,derdi de çok olur. LESSİNG

BOŞ İNANÇLAR
¦ Boş inançlar, cılız akıllıların dinleridir. BURKE
¦ Boş inançlarda, Tanrıya karşı duygusuz bir korku vardır. CİCERO

CEZA/CEZAEVİ
¦ Suçluları asmak onları iyileştiremez ki. VOLTAİRE
¦ En büyük cezaevi taş duvarların, demir parmaklıkların değil, insan kafasının içidir. LOVELACE
¦ Haklıların mahkum edildiği bir ülkede, bütün doğruların yeri cezaevidir. THOREAU

CUMHURİYET
¦ Cumhuriyetler zenginlikten, diktatörlerde yoksulluk yüzünden yıkılırlar. MONTESQUİEU

ÇOCUKLAR
¦ Çocuklar iyi yapmanın en iyi yolu onları sevindirmektir. OSCAR WILDE
¦ Çocukları eleştirmecilerden çok, örneklere ihtiyacı vardır. JOUBERT
¦ Bir çocuk sütle ve övgüyle beslenir.LAMB
¦ Çocuk mantığın uykusudur. ROUSSEAU
¦ Mutlu çocuk! Beşik ne büyük geliyor sana; büyü de bakalım dünyaya sığabilecek misin?
¦ Çocuklar uyuya uyuya büyür, ihtiyarlar uyuya uyuya ölür. TÜRK ATASÖZÜ
¦ Çocukları duymayınız, görünüz. İNGİLİZ ATASÖZÜ

DAVRANIŞLAR
¦ Erkekler yasaları, kadınlar davranışları şekillendirir. DE SEGUR
¦ Davranışlar herkesin kendini seyrettiği bir aynadır. TERENCE

DEDİKODU
¦ Dünyada, kendi hakkında konuşulmaktan daha kötü bir şey vardır; kendi hakkında konuşulmamak.OSCAR WILDE

DEĞİŞME
¦ Irmaktan geçerken at değiştirilmez.TÜRK ATASÖZÜ
¦ Her gün değişiyoruz; düşüncelerimizle eserlerimiz nasıl aynı kalabilir? CARLYLE
¦ Yüksek bir mevkiye yerleşen alçak bir kişiden daha kötü bir şey olamaz. CLAUDİANUS

DEMOKRASİ
¦ Demokrasi, halkın halk tarafından halk için iradesidir.LİNCOLN
¦ Demokrasinin kusurları, yine demokrasiyle kapatılır. ALFRED E.SMİTH
¦ Demokrasi demek, ”sende benim kadar iyisin” demektir. THEODORE PARKER

DENEY
¦ Deneyler, en iyi öğretmenlerdir. Yalnız okul masrafları biraz çoktur. CARLYLE
¦ Başkalarının deneylerinden yararlanmayı bilecek kadar akıllı kimse var mı şu dünyada.

DİKTATÖRLÜK
¦ Nasıl güneş batmadan akşam olmazsa; basının elinden özgürlüğü alınmadan da diktatörlük olmaz. COLTON
¦ Bir ulusu tek kişinin idare edebileceğine inanırım, şu şartla: O adam ayaklarında çizme, elinde kırbaç, O ulus sırtında semerle doğarsa.
ALGERNON SİDNEY
¦ İyi bir anayasa, en iyi diktatörlükten kat kat iyidir. MACAULAY

DİL
¦ Kendi dilini tam olarak bilmeyen, başka dili de öğrenemez. G. BERNARD SHAV
¦ Kuşlar ayaklarıyla, insanlar dilleriyle yakalanırlar. THOMAS FULLER
¦ Dil sürçeceğine ayak sürçsün daha iyi. HERBERT
¦ Dilsiz olmak, çok söylemekten yeğdir. TÜRK ATASÖZÜ

DİLENCİLER
¦ Ölü bir imparator olmaktansa, yaşayan bir dilenci olmak daha iyidir. LA FONTAİNE
¦ Bir dilenciyi at sırtına koy da bak, nasıl dört nala sürüyor. BURTON
¦ Dilencilerin seçmeye hakkı yoktur. BEAUMONT İLE FLETCHER

DOKTRİNİN
¦ Doktrinin derisi soğukluktur, ama içi tıka basa samanla doludur. HENRY W.BEECHER DOSTST
¦ Üç gerçek dost vardır: Yaşlı bir eş, yaşlı bir köpek, hazır para. FRANKLIN
¦ Dostu olmayanın düşmanı da olmaz. TENNYSON

DÜŞMAN
¦ İnsanın en büyük düşmanı kendisidir. CİCERO
¦ Bir tek düşmanı olan, her yerde onunla karşılaşır. EMERSON
¦ Tanrı’ya ettiğim dua pek kısadır: ”Tanrım, düşmanlarımı gülünç duruma düşür. ”VOLTAİRE
¦ Düşmanın eline kılıç verilmez. TÜRK ATASÖZÜ
¦ Düşmanın karınca gibi ise sen onu fil gibi san. TÜRK ATASÖZÜ
¦ Düşmanım dost olacağına, düşman olsun daha iyi. BİAS
¦ Uyuyan köpeği uyandırmaya gelmez. ALLESSANDRO ALLEGRİ
¦ Unutma ki, ağzında bal olan arının kuyruğunda da iğnesi vardır. LYLY

DÜŞÜNCE
¦ Fikirler cebir ve şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez. ATATÜRK
¦ Büyük işler gibi, büyük düşüncelerinde davula ihtiyaçları yoktur. BAİLEY
¦ Uyuyan düşünce, bir daha uyumaz. CARLYLE
¦ Düşünceler iyi ve cesur olanların beyinlerinde, kollarında gelişmelidir; yoksa rüya olmaktan ileri gidemezler. EMERSON
¦ Hiçbir ordu, zamanı gelmiş bir düşünceye karşı koyamaz. VİCTOR HUGO
¦ Düşüncelerini değiştirmeyenler sadece aptallarla ölülerdir. LOWELL
¦ Düşünüyorum, öyleyse varım. DESCARTES
¦ Düşünmeden öğrenmek, vakit kaybetmektir. KONFİÇYUZ
¦ Herkes düşüncelerinde yanılabilir. Ama aptallar bir türlü yanıldıklarını anlayamazlar. CİCERO
¦ Soylu düşünceleri olan kişiler yalnız değildirler. SİR PHİLİP SİDNEY
¦ Büyük düşünceler, yürekten doğar. VAUVENARGUES
¦ İnsan, savaşmadığı düşüncelerini değiştiremez. THOMAS MANN
¦ Düşünce rüzgar, bilgi, yelken, insanlık bir kayığın kendisidir. A.W.HARE
¦ Ölümsüz olarak bildiğim tek şey, düşüncedir. MEREDİTH
¦ Acayip şeyler, acayip düşüncelerden doğar. SHELLEY
¦ Düşüncelerle karşılaşınca, zayıflar korkar, aptallar karşı gelir, akıllılar karar verir. J.ROLAND
¦ Alçakgönüllü yüreklerde yaşayan düşünceler, yüksek düşüncelerdir. MONTAİGNE

GECE
¦ Gecenin kara pelerini herkesi aynı şekilde örter. DU BARTAS
¦ Sabah yaklaştıkça, gece kararır. LONGFELLOW
¦ Gece, kadınlarla yıldızları güzel gösterir. LORD BYRON
¦ Gecenin binlerce gözü vardır. W.BOURDİLLON

GEÇMİŞ
¦ Geleceğin en iyi peygamberi geçmiştir. JOHN SHERMAN
¦ Geçmişi hatırlamayanlar, onu bir kere daha yaşamak zorunda kalırlar. GEORGE SANTAYANA
¦ Geçmiş, bir kova külden başka bir şey değildir. CARL SANDBURG

GELECEK
¦ Dünyada her şey yıkılsa bile, gelecek yerinde durur. BOVEE
¦ Geleceği hiç düşünmem; ansızın geliverir. ALBERT EİNSTEİN
¦ Bu günü görmek.geleceği görmekten daha kolaydır. FRANKLİN
¦ Geleceği satın alabilecek tek şey, bugündür. SAMUEL JOHNSON

GENÇLİK
¦ Geçlik, insanın başına hayatta bir kere gelir. LONGFELLOW
¦ Gençliğimizin rüyalarından ayrılmalıyız. SCHİLLER
¦ Ne kadar uzun yaşarsanız yaşayın; ilk yirmi yıl ömrünüzün en uzun yarısıdır. SOUTHEY
¦ Gençlikte, güzellikte akıl arama! HOMEROS

GÖZLER
¦ Gözler kendilerine, kulaklar başkalarına inanırlar. ALMAN ATASÖZÜ
¦ İnsan, gözleri kapalı olduğu zaman da görebilir. COLERİDGE
¦ Bütün mesele, ruhları görebilecek gözler edinmektir. LORD BYRON
¦ Gözler insan ruhunun penceresidir. DU BARTAS

GÖZYAŞLARI
¦ Gözyaşları, acının sessiz sözleridir. VOLTAİRE
¦ Gözyaşları, insan ruhuna yağan yaz yağmurlarıdır. ALFRED AUSTİN
¦ En çabuk kuruyan şey, gözyaşıdır. CİCERO

GURUR
¦ Gururla zayıflık, ikiz kardeştirler. LOWELL
¦ Küçük insanların büyük gururları vardır. VOLTAİRE
¦ Bütün büyük yanlışlıkların altında gurur yatar. RUSKIN

KADIN
¦ Bir kadın sevgisine ulaşmak için geçilen yolların en kısası”acındırmak”tır. B.I.FLETCHER
¦ Kadını güzel yapan Tanrı; sevimli yapanda şeytandır. VİCTOR HUGO
¦ Kadınların aşkları suya yazılmış inançlarıda kuma çizilmiştir. AYTOUN
¦ Kadınların üzüntüsü yaz fırtınası gibidir; şiddetli ama kısa olur. JOANNA BAİLLİE
¦ Kadın insanın gölgesi gibidir; kovalarsanız kaçar, kaçarsanız kovalar. CHAMFORT
¦ Erkekler, kadınlara istediklerini söylerler; kadınlar, erkeklere istediklerini yaparlar. DE SEGUR
¦ Kadınların çoğu, resimleri kadar genç değildir.SİR MAX BEERBOHM
¦ Kadınlar, gururlarını kurtaran yalanlardan hoşlanırlar. G.F.ATHERTON
¦ Kadınların ellerine düşeceğine kucaklarına düş. BİERCE
¦ Kadınların en büyük suçları erkeklere benzemek istemeleridir. DE MAİSTRE
¦ Kadının namusunu erkeklere karşı koruması, ününü kadınlara karşı korumasından çok daha kolaydır. ROCHEBRUNE
¦ Kadının kötüsü kadar kötü, iyisi kadar da iyi bir yaratık yoktur. EURİPİDES
¦ Bir kedinin dokuz canı, bir kadının da dokuz kedi kadar canı vardır. FULLER

KALEM
¦ Kalem, kılıçtan daha güçlüdür. BULWER-LYTTON
¦ Kalem, acemi avcıların elinde hedefini şaşıran bir ok da olabilir. BARACCİO
¦ Dünyayı yönetenler kalem, mürekkep ve kağıttır. JAMES HOWELL

KAN
¦ Kan dökenin kanı temiz kalmaz. BARACCİO

KANDIRMA
¦ İnsanı kendisi kadar kimse kandıramaz.GREVİLLE

EVLİLİK
¦ Bütün bildiklerini karısına söyleyen koca, az şey biliyor demektir. THOMAS FULLER
¦ Karılar; gençlerin sevgilisi, orta yaşlıların arkadaşları, yaşlılarında dadısıdır. BACON
¦ Kötü kızdan iyi karı olmaz. FRANKLIN
¦ Bütün kocalar aynıdır, yüzleri değişik olmazsa birbirinden ayırt edemezsiniz. ANONİM
¦ İyi bir koca sağır, iyi bir karıda kör olmalıdır. ANONİM
¦ İyi bir koca geceleyin ilk uyuyan, sabahleyin de son kalkan kişi olmamalıdır. BALZAC

KOMŞU
¦ Arkadaşsız ederiz, ama komşusuz edemeyiz. THOMAS FULLER
¦ Komşunun tarlası daha verimli, komşunun sütü daha çok görünür. OVİDİUS

KONUK
¦ Misafir misafiri istemez; ev sahibi hiçbirini istemez. TÜRK ATASÖZÜ
¦ Hiçbir konuk üç günden fazla çekilmez. PLAUTUS
¦ Fırtınanın kapınıza attığı konuklara iyi davranın. HORATİUS

KONUŞMAK
¦ Konuşmak, öğrenmeye yol açar; ama dehanın okulu yalnızlıktır. GİBBON
¦ Sessizlik de bir çeşit konuşma sanatıdır. HAZZLİTT
¦ İnsan ne kadar az düşünürse, o kadar çok konuşur. MONTESQUIE
¦ Her insanın düşündüğünü söylemeye, her dinleyenin de ona karşı çıkmaya hakkı vardır. SAMUEL JOHSON
¦ Söylediklerini kabul etmeyebilirim; ama söyleme hakkını ölünceye kadar desteklerim. VOLTAİRE
¦ Konuşma, insanın aklını kullanma sanatıdır. EFLATUN
¦ Çok konuştukça, düşünce ölür. HALİL CİBRAN

KÖTÜLÜK
¦ Biri sana kötülük ederse unut, ama sen birine kötülük edersen hiç unutma. HALİL CİBRAN
¦ Kötü olaylar, kötü sebeplerden doğar. ARİSTOPHANES
¦ Çamur atma; hedefini şaşırır, kirli ellerinle kalıverirsin. JOSEPH PARKER
¦ Kötü kazanabilir.ama üstün gelemez. JOSEPH ROUX
¦ Kötülüğün içine kolayca girilir, ama güçlükle çıkılır. MME.DE.MAİNTENON.
¦ En çok, kendine yapacağın kötülüklerden kork. PESTALLOZİ
¦ Kimse bir birinden kötü olamaz. JUVENAL
¦ Kötülükle ancak kötülük uyuşabilir. LİVY

MODA
¦ Modadan ayrılmayan bir kadın, kendine aşık olmuş bir kadındır. LA ROCHEFOUCAULD
¦ Moda öyle dayanılmaz, öyle çirkin bir şey ki, altı ayda bir değiştirmek zorunda kalırız. O.WILDE

MUTLULUK
¦ Bana bir mutluluk söyleyin ki, acı karşılığında elde edilmiş olmasın. MARGERET OLİPHANT
¦ Herkes mutluluktan bahseder, ama pek az kimse bilir onu. MME.JEANNE P.ROLAND.
¦ Herkes kendi mutluluğunun demircisidir. ALMAN ATASÖZÜ
¦ Talihli olanların horozları bile yumurtlamaya başlar. RUS ATASÖZÜ
¦ Mutluluk, sağlamlığı yaratır. C.W.CURTİS
¦ Mutluluk, paylaşılmak için yaratılmıştır. CORNEİLLE
¦ Mutluluk, bizi zorlayan kadere karşı kazanılan zaferlerin en büyüğüdür. ALBERT CAMUS
¦ İnsanlar için en ideal düzen, onların mutlu olduğu düzendir. ALBERT CAMUS
¦ Başkalarının mutluluğundan kendine pay çıkaran insan, en mutlu insandır. GEOTHE

NAMUS
¦ Namuslu davranmak en iyi siyasettir. CERVANTES
¦ Namuslu bir adam, Tanrı’nın en soylu eseridir. ALEXANDER POPE

NÜKTE
¦ Keskin nükteler de ,keskin bıçaklar gibi sık sık sahiplerinin parmaklarını keser. ARROWSMİTH
¦ Nükte, konuşmanın yemeği değil, tuzudur. HAZZALİT
¦ Bir gram nükte, bir kilo acıya bedeldir. RİCHARD BAXTER
ÖĞRENMEK
¦ Herkes öğrenmek ister; kimsede karşılığını vermeye kalkışmaz.JUVENAL
¦ Öğrenmenin üç kaynağı vardır; çok görmek, çok acı çekmek, çok çalışmaktır. CATHERALL
¦ İnsan, kendi yanlışlarından çok şey öğrenebilir. FREUDE

ÖĞÜT
¦ Verilen öğütlerden yalnız akıllılar yararlanır. SYRUS
¦ Hiçbir zaman kimseye savaşa gitmeyi ya da evlenmeyi öğütleme. İSPANYOL ATASÖZÜ
¦ Konuşacak zamanı bil; krallara öğüt vermek tehlikelerin en büyüğüdür. HERRİCK
¦ Sakın bir toplulukta öğüt vermeye kalkma. ARAP ATASÖZÜ
¦ Sersemler bile ara sıra iyi öğütler verir. BOİLEAU
¦ Ne öğüt verirsen ver, yalnız kısa olsun. HORİTUS
¦ Öğüt, geçer akçelerin en küçüğüdür. BİERCE
¦ Aklı az olanın verdiği öğüt çok olur. BOİLEAU
¦ En iyi öğüdü ancak kendine verebilirsin. CİCERO
¦ En iyi öğüt verenler kadınlardır. CELDERON
¦ Salım limanda olanlar, rahat öğüt verirler. SCHİLLER

ÖVGÜ
¦ Akıllı erkeği arkasından, kadını da yüzüne karşı öv. GAL ATASÖZÜ
¦ Bütün seslerin en tatlısı övgüdür. KSENOPHON
¦ Beni daha az övseydin, seni daha çok överdim. LOUİS XIV

ÖZÜR
¦ Özür, yalandan daha korkunç, daha kötüdür; üstü örtülmüş bir yalandır çünkü. ALEXANDER POPE
¦ Akıllı bir kimse, hiçbir zaman özür dilemek zorunda kalmaz. EMERSON

PARA
¦ Para iyi bir uşak, kötü bir efendidir. BACON
¦ Paranın değerini öğrenmek isterseniz, borç almaya çalışın. FRANKLIN
¦ Varlığında bu kadar gururlandığın paran, senin dcğumunu değiştiremez ki. HORATİUSUS
¦ Para konuşunca, doğruluk susar.

RUS ATASÖZÜ
¦ Para arttıkça, para sevgisi de artar.JUVENAL
¦ Para önden gidip insana bütün yolları açar. SHAKESPEARE
¦ Çoğu kötülüğün başı, para sevgisidir. ANONİM

PARTİLER
¦ Ülkenin yararlı olan, partisine de yararlı olur. R.B.HAYES
¦ Siyasi partiler birbirini kontrol etmek için kurulurlar. HENRY CLAY
¦ Partiler, düzenli düşüncelerdir. DİSRAELİ

PAZARLIK
¦ Pazarlık etmek için, en az iki kişi olması gereklidir. İNGİLİZ ATASÖZÜ
¦ Kimsenin kazançlı olmadığı pazarlık, kötü bir pazarlıktır. İNGİLİZ ATASÖZÜ
¦ Az samimiyet tehlikeli, çok samimiyet de, çok tehlikelidir. OSCAR WİLDE
¦ Samimiyetin dili yoktur. O, gözlerden anlaşılır. ATATÜRK
¦ Samimiyeti yitirmek, gücünü yitirmektir. BOVEE

SANAT
¦ Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. ATATÜRK
¦ Sanat ne kadar uzun tanrım, hayat ne kadar kısa.! GOETHE
¦ Sanatı duyan insanlarla, sanatı anlayan insanlar çoktur; ama sanatı hem duyan, hem de anlayan insan pek azdır . G.S. HİLARD
¦ Sanatçıya iki göz yetmez. LAMARTINE
¦ Sanatlar, hürriyet tarafından emzirilince büyürler. SCHİLLER
¦ Sanatın düşmanı bilgisizliktir. BEN JOHNSON

SAVAŞ
¦ Harp zorunlu ve kaçınılmaz olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeyle karşı karşıya kalmadıkça harp bir cinayettir. ATATÜRK
¦ Savaşta bütün gecikmeler tehlikelidir. DRYDEN
¦ Savaşı bilmeyen, barışı da bilmez. JAPON ATASÖZÜ
¦ Savaş, bulduğu ülkeyi bir daha bırakmaz. BURKE
¦ Savaşta yasalar susar. CİCERO
¦ Kötü bir barış, savaştan daha berbattır. TACİTUS
¦ Akıllılar dövüşmeden önce kazanırlar, cahiller kazanmak için dövüşürler. ZHUGE LİANG

SIR
¦ Başkaları senin sırrını açıklamasını istemiyorsan, sen kendi sırrını açıklama. SENACA
¦ Bir insan sarhoş olunca ya da aşık olunca sır tutamaz. ANTİPHANES

SİYASET
¦ Her siyasi parti, kendi yalanını yutarken ölür. JOHN ARBUTHNOT
¦ Bir siyasetçi gelecek seçimi, bir devlet adamı gelecek kuşağı düşünür. JAMES F.CLARKE
¦ Devlet adamı koyunu kırpar; siyasetçi koyunun derisini yüzer. AUSTİN O’MALLEY
¦ Çağdaş siyasi toplum, ”insanları umutsuzluğa düşürme makinesi” dir. ALBERT CAMUS
¦ Muhalefetin görevi, muhalefet etmektir. RANDOLPH CHURCHİLL
¦ Siyasetle ahlakı ayıranlar, ikisine de bir şey anlamamışlar demektir. JOHN MORLEY

SONUÇ
¦ Küçük bir kıvılcım, yangına sebep olur. DANTE
¦ Koca selleri meydana getirenler, küçük dereciklerdir. SHAKESPEARE

SÜSLENMEK
¦ Çok süslenenlere bakın; hepside gizlenmek istiyordur. ARİSTO
¦ Hiç giyinmeyen bir güzel, en iyi biçimde giyinmiş demektir. PHİNEAS FLETCHER
¦ Aynaya bakacağına, üstündeki elbiselere bak. BARACCİO

ŞEREF
¦ Her aşık, şairdir. EFLATUN
¦ Şairlerin yalan söylemek için ehliyetleri vardır. PLİNİUS
¦ Şiir şeytanın şarabıdır. ST AUGUSTINE
¦ Şiir, güzelliğin ülkesinde yaşayan gerçektir. GİLFİLLAN

TARAFSIZLIK
¦ Yürek hiçbir zaman tarafsız değildir. SHAFESBURY
¦ Tarafsızlık, bir ilke olarak sürüp giderse, zayıflık olur. KOSSUTH
¦ Tarafsızlık, geri tepen bir armağandır. BARACCİO

TARIM
¦ Gerçek çiftçi, ürününü göremeyeceğini bildiği halde, toprağını eken adamdır. CİCERO

TARİH
¦ Tarih, olmayan olayların, o olayların geçtiği yerde bulunmayan kişiler tarafından yazılışıdır.
¦ Tarih insanların, düşlerin en aydınlık olanların gerçekleştirmek için giriştikleri umutsuz bir çabadan başka bir şey değildir,ALBERT CAMUS

TARTIŞMA
¦ Herkes benim düşünceme katılırsa, yanılmış olmaktan korkarım. OSCAR WILDE
¦ Akıllılar, sebepler konusunda tartışır; aptallar da karar verir. ANARCHASİS
¦ Güçlü, acı kelimeler zayıf bir sebebe dayanır. VİCTOR HUGO
¦ Sakın sofrada tartışmaya kalkmayın; nasıl olsa aç olmayan kazanacaktır. WHATELY
¦ Tartışırken, doğruluk hep kaybolur. SYRUS
¦ Tartışmalarda yapılan benzetmeler, aşkta söylenen şarkılara benzerler. Hiçbir şeyi kanıtlamazlar. PRİOR

TUTSAKLIK
¦ Bir tutsağın boynuna geçirdiğiniz zincirin öteki ucu, kendi boynunuza takılıverir. EMERSON
¦ Bir ulus; yarısı hür, yarısı tutsak olursa yaşayamaz. LİNCOLN
¦ Zayıfların haklarını korumak için konuşmayanlar, tutsaklardır. LOWELL

ULUS
¦ Ulusların çoğu çocuklara benzerler. Büyüdükçe huylarını değiştiremez olursunuz. ROUSSEAU
¦ İnsanlar gibi uluslar da deneylerle güçlenirler. S.SMİLES
¦ Bir ulusun değeri, o ulusu meydana getiren bireylerin değeriyle ölçülür. JOHN STUART MİLL

UMUT
¦ Umut, yoksulun ekmeğidir. THALES
¦ Hastalar için hayat oldukça, umut da vardır. CİCERO
¦ Umut olmadan, umut edilen ele geçirilemez. LİESHERAK
¦ Umut, çalışkanların rüyasıdır. PLİNİUS
¦ Kadınların umudu gün ışığında örülmüştür; bir gölge, onları karartır. GEORGE ELİOT
¦ Umut,genç tutkuların dadısıdır. BİCKERSTAFF

UMUTSUZLUK
¦ Yaşayanlar için umut her zaman vardır. Umutsuzluk, ölüler içindir. THEOKRİTOS
¦ Umutsuzluk, sersemlerin elde ettiği bir sonuçtur. DİSRAELİ

ÜLKÜ
¦ Bir insanı bulunduğu mevkiyle değil, göz koyduğu mevkiyle ölçmek gerekir. TOLSTOY
¦ Ülkü, dünyayı yaşatan bir güçtür. J.G. HOLLAND
¦ Ülkülerimiz bizden daha temizdirler. A.B. ALCOTT

ÜN
¦ Öldükten sonra unutulmak istemiyorsanız ya okumaya değer şeyler yazın yada yazılmaya değer şeyler yapın. FRANKLIN
¦ Ansızın yükseliveren kişiler pek beğenilirler. Ama toprağa hızla basın bir kere, tozun, samanların, tüylerin yükseldiğini göreceksiniz. HARE

ÜZÜNTÜ
¦ Zamanın azaltamadığı, yumuşatamadığı üzüntü yoktur. CİCERO
¦ Üzüntü bir ilaçtır. WİLLİAM COWPER
¦ Ağır bulutlar gibi, ağır yüreklerde sularını akıtınca rahatlarlar. RİVAROL

VERMEK
¦ Malını veren az vermiş sayılır. İnsanın kendisini vermesi gerekir. HALİL CİBRAN
¦ Yalnız verilene bakma; verene de bak. SECENA
¦ Büyük armağan veren, büyük armağan umar. MARTİAL
¦ Hediye atın dişlerine bakılmaz. ST.JEROME

VİCDAN
¦ Temiz bir vicdan kadar yumuşak hiçbir yastık yoktur. FRANSIZ ATASÖZÜ
¦ Kendi yüreğinden korktuğum kadar ne papadan,ne de papazlardan korkuyorum. LUTHER

YAŞ
¦ En iyi yananlar, eski odunlar; en güvenilen kimseler, eski dostlar; en rahat okunanlar da,eski yazarlardır. BACON
¦ Yirmi yaşında yakışıklı, otuz yaşında güçlü, kırk yaşında zengin, elli yaşında akıllı olmayan insan hiçbir zaman yakışıklı, güçlü, zengin ve akıllı
olamaz. HERBERT
¦ Yirmi yaşında istek, otuz yaşında zeka, kırk yaşında akıl önemlidir. FRANKLIN
¦ Çizgiler, yüreklerimizde değil, yalnız alınlarımızda belirir. Çünkü insanın ruhu hiçbir zaman yaşlanmaz. JAMES A.GARFİELD
¦ Gençlikte günler kısa, yıllar uzun; yaşlılıkta da günler uzun, yıllar kısadır. PANİN
¦ İnsanın kırk yaşına kadar geçen yılları bir kitap, geri kalan yılları da o kitabın eleştirmesidir. SCHOPENHAUER
¦ Yaşlılar her şeye inanırlar; orta yaşlılar her şeyden kuşkulanırlar; gençler de her şeyi bilirler.
¦ Herkesi bıktırıncaya kadar yaşayan, çok yaşamış demektir. H.GEOGE BOHN
¦ Yaş da sevgi gibidir; saklanamaz. THOMAS DEKKER
¦ Kalbin yaşı yoktur. EUGENE IONESCO
¦ Eğlence, gençlikte günah, yaşlılıkta çılgınlıktır. SAMUEL DANİEL
¦ Pek az kimse yaşlanmasını bilir. LA ROCHEFOUCAULD
¦ Yaşlanmak isteriz.ama yaşlılıktan korkarız; bu hayatı ne kadar sevip, ölümden nasıl kaçmak istediğimizi gösterir. LA BRUYERE
¦ Hiçbir akıllı adam, daha genç olmayı istememiştir. JONATHAN SWİFT
¦ Yaşlanmadan önce iyi yaşamak; yaşlandıktan sonra da iyi ölmek istedim. SENECA
¦ Kimse, yaşlı bir adam kadar sevemez. SOFOKLES
¦ Yaşlılık ölümden çok daha korkunçtur. JUVENAL
¦ Yaşlılar için, öğretmenimin zamanı hiç geçmez. AESKHYLOS
¦ Kadınlarla müziğin yaşı yoktur. GOLDSMİTH

YEMEK
¦ İnsanın kalbine giden yol, midesinden geçer. SARAH P .PARTON
¦ Bana ne yediğini söyle, nasıl bir adam olduğunu söyleyeyim sana. BRİLLAT SAVARİN
¦ Yaşamak için yemelisin, yemek için yaşamalısın. CİCERO

YEMİN
¦ Yeminine bakıp insana inanma; insana bakıp yeminine inan. AESKHYLOS
¦ Çok yalan söyleyenin ettiği yemin de çok olur. ALFİERİ
YENGİ/YENİLGİ
¦Kendi kendine yenmek, zaferlerin en büyüğüdür. EFLATUN
¦Yenilgi, eğitimden başka bir şey değildir. WENDELL PHİLİPS
¦Yenilgi, bir umutsuzluk kaynağı değil, taze bir başlangıç olmalıdır. SOUTH

YOLCULUK
¦Başka ülkeleri ne kadar çok görürsem, kendi ülkemi o kadar çok severim. MME.DE STAEL
¦Yolculuk ederken gözlerini yanına almayı unutma. A.B. ALCOTT

YÖNETİM
¦İşin içine çok aşçı girdi mi, çorbanın tadı tuzu kalmaz. İNGİLİZ ATASÖZÜ

ZAMAN
¦Zamanı sıkıştırmaya kalkma; hayatı meydana getiren şey zamandır. FRANKLİN
¦Zaman, tutsaklar için yaratılmıştır. JOHN B.BUCKSTONE
¦Vakitsiz açan gül, tez solar. TÜRK ATASÖZÜ
¦Zamanın mahvetmeyeceği bir şey yoktur. HORATİUS

ZENGİNLİK
¦İnsanın hayatını düzenleyen akıl değil, zenginliktir. CİCERO
¦Yalnız akıllar zenginliklerini kullanabilir. EURİPİDES
¦Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar. TÜRK ATASÖZÜ
¦Zenginlik insanı ya destekler ya da yönetir. HORATİUS
¦Hayat kısadır.İnsan zenginliğini kullanmaya ne kadar erken başlarsa o kadar iyidir. SAMUEL JOHNSON
¦Zenginliğin zevkleri yoksulların gözyaşlarıyla satın alınır. THOMAS FULLER
¦Madem ki bu zenginlikler senin, neden öteki dünyaya götürmüyorsun? FRANKLİN
¦Zengin adamlarda sağduyuya pek rastlanmaz. JUVENAL
¦Yoksullara pek cömert davranan zenginlere güvenme. PLAUTUS
¦Dünyada okuduğum en güzel kitap nedir diye sordular. “Annem” adlı kitaptır dedim A.LINCOLN.

http://sevgiliye.com/guzelsozler-ozlusozler-8.html

Adalet ile ilgili güzel sözler

Tanrı’nın değirmeni ağır ama iyi öğütür.
GEORGE HERBERT
Adaletin gecikmesi, adaletsizliktir.LANDOR
Adalet olmadan düzen olmaz.ALBERT CAMUS
Adalet, önce devletten gelir.ARİSTO
Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar verse bile adaletsizlik etmiş sayılır.SENECA
Adil olmayan ulus hür de olamaz.E. J. SİEYES
Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine, adaletle hareket edip tek başına kal, daha iyi. -GANDİ
Tanrı, hak ve adaletle idare edenleri sever. kur’an
Bir tek kişiye yapılan hksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir.
MONTESQUIE
İnsanların çoğunda adalet sevgisi, adaletsizlik korkusu yüzünden vardır.
LA ROCHEFOUCAULD
Adaleti, aklın yardımı olmadan kullanmak imkânsızdır.FREUDE
İnsancıl olmadıkça adil olamazsın.VAUVENARGUES

Akıl için Güzel Sözler
Akıl, yalnız doğrulukta bulunur.GOETHE
Aptallar, akıllılardan pek az şey öğrenirler; ama akıllılar aptallardan çok şey öğrenirler.CATO
Akıl akıldan üstündür.TÜRK ATASÖZÜ
Gençlikte, güzellikte akıl arama.HOMEROS
Akıl, kişiye sermayedir.TÜRK ATASÖZÜ
Aklınla gör, kalbinle işit.TÜRK ATASÖZÜ
Ancak, kendi kendini idare edebilen akıllı insanlar hürdür.HORACE

Alkış için Güzel Sözler
Alkış, zayıfların amacı ve sonudur. C. C. COLTON
Alkışı en sessiz şekilde karşılayan, alkışı hak etmiş demektir.EMERSON

Ana-Babalar için Güzel Sözler
Hayatımızın ilk yarısını ana-babalar, ikinci yarısını da çocuklar mahvediyor.
CLEARENCE S. DARROW
Ana-babaların çocuklarına gösterebileceği en büyük sevgi, onlarla kuracağı arkadaşlıktır.HENRY WARD BEECHER

Anıtlar için Güzel Sözler
Anıtlara ihtiyaç duymayanlar, anıtlarının dikilmesini hak etmişlerdir.
HAZZLİTT
Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir.MOTLEY

Arkadaşlık için Güzel Sözler
Arkadaş, sizin hoşlanmadığınız kimselerden hoşlanmayan insandır.ANONİM
Gerçek bir arkadaş, iki gövdede yaşayan tek bir ruhtur.ARİSTO
Ana-babalarımız tesadüfle, arkadaşlarımız seçimle kazanılır.DELİLLE
Arkadaşlarınızı kaçırmamanın tek yolu şudur: Ne borç alacaksınız, ne de borç vereceksiniz.PAUL DE KOCK
Arkadaş edinmenin tek yolu, arkadaş olmaktır.EMERSON
En iyi arkadaşlar hayvanlardır; ne soru sorarlar, ne de kusur kabahat bulurlar.GEORGE ELİOT
Tanrım, beni arkadaşlarımdan kurtar ki, kendimi düşmanlarıma karşı koruyabileyim.MAREŞAL DE VİLLARS
Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.CERVANTES
Arkadaşlar kavun gibidir. Neden mi?
Bir tane iyisini bulmak için yüzlercesini yoklarsınız da ondan.CLAUDE MERMET
Arkadaşlık her zaman gölge veren bir ağaçtır.COLERİDGE
Arkadaşlık, hayatın şarabıdır.YOUNG
Nezaketle başlayan bir arkadaşlığın kökleri kolayca sökülebilir.GEORGE ELİOT
Arkadaşlık, yapılmaz; doğar.H. B. ADAMS
Çok ünlü bir kişinin hiç arkadaşı yoktur.GRAY
Düşman isterseniz, dostlarınızı geçmeye çalışınız. Dost isterseniz, bırakın, dostlarınız sizi geçsin.LA ROCHEFOUCAULD
Kadınlar da, krallar gibidir. Bir türlü arkadaş edinemezler.LORD LYTTLETON

Banker için Güzel Sözler
Banker, güzel havalarda size bir şemsiye verip yağmurlu bir günde geri alan adamdır.ANONİM
Banka hesapları, ordulara karşı koymaktan daha tehlikelidir.JEFFERSON

Barış için Güzel Sözler
Barışı korumanın en iyi yolu, savaşa hazır olmaktır.WASHINGTON
Barış bile, büyük ücretle satın alınır.FRANKLİN
En kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir.CİCERO

Baş için Güzel Sözler
Başa gelmez iş olmaz, ava gelmez kuş olmaz.TÜRK ATASÖZÜ
Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.TÜRK ATASÖZÜ
Başıboşluk için Güzel Sözler
Başıboşluk, sersemlerin tatilidir.CHESTERFIELD
Yalnız işsiz olanlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur.
SOKRATES
Şeytan, işlerini gördürmek için işsiz elleri seçer.ISAAC WATTS

Başlamak için Güzel Sözler
Başlamak, yarı bitirmektir. HORATİUS
Bir hastalık başlamayagörsün, dünyanın bütün ilaçlarını getirsen yine faydasızdır.OVİDİUS
Her şeyin başlangıcı küçüktür.CİCERO
Hiçle başlayan, hiçle biter.CORNELIUS GALLUS
iyi bitirmek, iyi başlamaktan daha üstündür.OVİDİUS
Başlangıcı olan bir şey, nasıl olsa biter.OUİNTİLİAN

Beğenmek için Güzel Sözler
Bütün şeyler ya yeni ya da büyük oldukları için beğenilirler.BACON
Bildiğim tek sanat şudur: Beğenmemek.LORD BYRON
Bizi beğenenlerin hepsini severiz; ama beğendiklerimizin hepsini sevmeyiz.LA ROCHEFOUCAULD

Bilim için Güzel Sözler
Aptallar, eski olayları hatırlamayı, bir bilim sayarlar.PLANCHE
Sanat benim; bilim biziz.CLAUDE BERNARD
Bilim, bütün dünyanın malıdır; ulusların sınırlarını tanımaz.GOETHE
Bilim, deneylerin düzenli bir şekilde sıralanışıdır.GEORGE HENRY LEWES

Birlik için Güzel Sözler
Kötüler birleştiği zaman,
iyiler de bir araya gelmelidirler;
yoksa, teker teker giderler.BURKE

Borç için Güzel Sözler
Borç, en kötü yoksulluktur.M. G. LICHTWER
İnsan ölünce bütün borçlarından kurtulur.SHAKESPEARE
Borç ödemekten daha zor bir şey vardır: Borç almak!BARACCİO
Borç, dipsiz bir denizdir.CARLYLE
Ne borçlu, ne de alacaklı ol; yoksa hem paranı, hem de arkadaşını kaybedersin.SHAKESPEARE
Borç yiyen, kesesinden yer.TÜRK ATASÖZÜ
Borç vermekle tükenir, yol gitmekle.TÜRK ATASÖZÜ

Büyüklük için Güzel Sözler
Şimdiye kadar kimse taklit yoluyla büyüklüğe ulaşamamıştır.SAMUEL JOHNSON
Büyükler neden büyüktür, bilir misiniz?
Biz, dizlerimizin üstüne çökmüşüz de ondan.
Artık kalkalım!STİRNER
Büyüklere yaklaştıkça, bizler gibi birer insan olduklarını görürüz. Onlar, uşaklarına büyük görünürler ancak.LA BRUYERE
Büyükler, omuzlarımızda taşıdığımız için büyüktür; fırlatıp atınca yerde sürünmeye başlarlar.MONTANDRE
Bazıları büyük doğar, bazıları büyüklüğü kazanır, bazılarına da büyüklük yakıştırılır.SHAKESPEARE

Cesaret için Güzel Sözler
Cesaretin ölçüsü ölmek değil, yaşamaktır.ALFİERİ
Cesaretle dolu bir insan, inançla dolu bir insandır.CİCERO
İnsan, tehlikeyle karşılaşmadan cesur olup olmadığını anlayamaz.
LA ROCHEFOUCAULD
Cesaret her şeyi fetheder; gövdeye bile güç verir.OVİDİUS
Cesaret, cennete; korku ölüme sürükler.SENECA
Cesaret, bütün silahlardan üstündür.OVİDİUS
Cesaret, uçurtma gibidir; rüzgârla birlikte yükselir.J. S. SENN

Çalışmak için Güzel Sözler
Alınteriyle kazanılan ekmek, başıboşluğun getirdiği ekmekten daha tatlıdır.
CROWQUİLL
Çalışmadan, ne yapabileceğini kestiremezsin.HAMERTON

Çirkinlik için Güzel Sözler
Çirkinlik bürünür, güzel görünür.TÜRK ATASÖZÜ
Çirkin kadın evini toplar, güzel kadın düğün gezer.TÜRK ATASÖZÜ
Kimsenin sevgilisi çirkin değildir, j. j. vade

Deha için Güzel Sözler
Deha, sabrın bir başka çeşididir.BUFFON
Kafasına çılgınlık girmemiş dâhi yoktur.ARİSTO
Dehanın yüzde biri hüner, yüzde doksan dokuzu da terdir.EDİSON
Dehanın fitili, hayatın fitilinden daha çabuk yanar.SCHİLLER
Başkaları için zor olanı yapmak kabiliyetli olmaktır;
kabiliyetliler için imkânsız olanı yapmak da,dâhi olmaktır.HENRİ FREDERIC AMİEL
Deha, insanın kendi ateşini yakmasıdır.JOHN FOSTER

Devlet için Güzel Sözler
Devlet başkanı olmaktansa, haklı olmayı tercih ederim.HENRY CLAY
Bir insan devlet başkanı olurken getirdiği ünü, ayrılırken götüremez.
JEFFERSON
Bir devletin yıkılışıyla birlikte yasaları da çoğalır.TACİTUS

Devrim için Güzel Sözler
Yirmi yaşındaki bir insan, dünyayı değiştirmek ister.
Yetmiş yaşına gelince, yine dünyayı değiştirmek ister, ama yapamayacağını bilir.CLARENCE S. DARROW
Devrim, içten gelmelidir.JAMES C. GİBBONS
Devrimler hiç gerilemez.WENDELL PHİLLİPS

Dikkat için Güzel Sözler
Ağır ağır hızlan.AUGUSTUS CAESAR
Akıllı insan, bütün yumurtalarını bir tek sepete koymaz.CERVANTES
Satın alırken, kulaklarını değil, gözlerini kullan.ÇEK ATASÖZÜ
Dilin ağır, gözün çabuk işlesin.CERVANTES
Küçük balıklar, kıyıya yakın durmalıdır.FRANKLİN
Dikkat, aklın en büyük çocuğudur.VICTOR HUGO
Dikkat, içine bir kere girmeyegörsün; ne yaparsan yap, kolay kolay çıkaramazsın.BEN JONSON
Başkalarının yanılmalarına bak, dikkati öğrenirsin.SYRUS

Dikkatsizlik için Güzel Sözler
Bir çivi yüzünden bir nal, bir nal yüzünden bir at, bir at yüzünden bir atlı gidiverir.FRANKLİN
Dikkatsiz bir adamın karısına dul desen yeridir.MACAR ATASÖZÜ
Din için Güzel Sözler Her din, öteki dinler kadar doğrudur.BURTON
İnsanlar din hakkında yazarlar, savaşırlar, ölürler de, din için yaşamasını bilmezler.COLTON
Din, Tanrı’ya ve insanlara karşı duyulan sevgiden başka bir şey değildir.
WILLIAM PENN

Diplomatlar için Güzel Sözler
Diplomat, kadınların doğum günlerini hatırlayan, ama yaşlarını unutan adamdır.ANONİM
Bir diplomat evet derse, belki anlamını çıkarın;belki derse de hayır. … Eğer bir diplomat hayır derse,o adam diplomat değildir.ANONİM

Doğa
İnsanı daha az değil, doğayı daha çok severim.LORD BYRON
Doğa, Tanrı’nın yazdığı bir kitaptır.HARVEY
Bir ağaç, herhangi bir prensten daha soyludur.ALEXANDER POPE
Doğanın en büyük armağanı, hayatın kısalığıdır.PLİNİUS

Doğruluk için Güzel Sözler
Doğru olduğuna inan da, ne istersen yap.
DAVİD CROCKETT
Doğruluk, sonsuzluğun güneşidir. Nasıl olsa doğar.WENDELL PHİLLİPS
Doğru olan, haklı olandır.ALEXANDER POPE
Zaman değerlidir; ama doğruluk daha değerlidir.DİSRAELİ
Yalan ölümlü, doğru ölümsüzdür.MARY BAKER EDDY
Doğruyu konuşmak için iki kişi ister: Doğru söyleyen, doğru dinleyen!
THOREAU
Doğru bilinmeyince eğri bilinmez.TÜRK ATASÖZÜ
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.TÜRK ATASÖZÜ

Duymak için Güzel Sözler
Neden iki kulağımıza karşılık bir dilimiz var,biliyor musunuz? Çok dinleyelim de az konuşalım diye.DİYOJEN
Kimse, duymak istemeyen kadar sağır olamaz.M. HENRY

Eğitim için Güzel Sözler
Ağaç yaşken eğilir.TÜRK ATASÖZÜ
Demir tavında dövülür.TÜRK ATASÖZÜ
Eğitim bir insanın diktatör olmasına değil, önder olmasına yarar.LORD BROUGHAM
Eğitim, öğrencilere saygıyla başlar.EMERSON
Eğitim, yoksullar için bir sermaye, zenginler için de bir faizdir.HEİNRİCH MANN
Biz mi çocuklarımızı eğitiyoruz, yoksa onlar mı bizi?SİGEİRNER
Eğitim ana kucağında başlar; her söylenilen kelime çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır.HOSEA BALLOV

Eller için Güzel Sözler
Bir el, öteki eli; iki el de bütün yüzü yıkar.JOHN FLO RİO
Tanrı, dolu ellere değil, temiz ellere bakar.SYRUS

Erdem için Güzel Sözler
Erdemin tek armağanı yine erdemdir.EMERSON
Erdemli kişinin uykusu tatlı olur.ADDİSON

Felsefe için Güzel Sözler
Bir yüzyılın felsefesi, bir sonraki yüzyılın sağduyusudur.HENRY WARD BEECHER
Az felsefe insanı Tanrıtanımazlığa, derinlemesine felsefe de Tanrı’ya götürür.BACON
Felsefe, hiçlikten gelip hiçliğe giden bir yoldur.BİERCE

Fırsat için Güzel Sözler
Fırsat, adamın kapısını iki kere çalmaz.CHAMFORT
Her insanın hayatında mutluluğa kavuşabilmesi için verilmiş bir saat vardır. İş, o saati kaçırmamakta. …BEAUMONT İLE FLETCHER

Gecikmek için Güzel Sözler
Birini bekletmek en büyük alçaklıktır. Zamanını çalacağına, parasını çal, daha iyi.HORACE MANN
Ben bu başarıyı, her toplantıya çeyrek saat erken gitmekle kazandım.
NELSON

Gerçek için Güzel Sözler
Gerçeğin rengi gridir.ANDRE GİDE
Gerçekler, aranmadıkları zaman da açığa çıkarlar.MENANDER
Gerçeğin dağlarına umutsuzlukla çıkılmaz.NİETZSCHE
Gerçek, çıplak dolaşır.ALMAN ATASÖZÜ
Göğün her yerde mavi olduğunu anlamak için dünyayı dolaşmanız gerekmez.GOETHE
İnsanı yaralayan tek şey, gerçektir.NAPOLEON
insanlığın, gerçeğe ihtiyacı vardır.BACON
Gerçek, gecikmeyi sevmez.SENECA

Gereksinme için Güzel Sözler
Gereksinme, buluşların anasıdır.ANONİM
Gereksinme, ürkekleri bile cesur yapar.SALLUST
Gereksinmenin yasası yoktur.CROMWELL

Görünüş ile ilgili güzel sözler
Bize öyle bir güç verin ki, kendimizi başkalarının gördüğü gibi görelim.
BURNS
Her parlayan altın değildir.CERVANTES
Bazı insanlar parlatılmış pirinci, altın külçelerinden bile üstün sanırlar.
CHESTERFIEL
Görünmek istediğin gibi ol.AESKHYLOS
Zırh kuşanıp kılıç takmak, adamı şövalye yapmaz.CHAUCER
Görünüşe göre karar verme.LA FONTAİNE
Bir eğlenceyi, kendilerini göstermek için görmeye gelenler de vardır.
OVİDİUS
Her kukuletalı keşiş değildir.SHAKESPEARE
Neden akıllılar aptal, aptallar da akıllı gibi görünmek isterler, anlamıyorum.
YOUNG

Güç için Güzel Sözler
Sabırla nezaket birleşince güç doğar.LEİGHT HUNT
Nerede yaşayan bir yaratık gördümse, orada güçlü olmak isteğine rastladım.NİETZSCHE
Yalnız güç tarafından desteklenen güç, titremeye mahkûmdur.KOSSUTH
Güç süreklidir; ama gücün kazandığı zaferlerin ömrü pek kısa olur.
LINCOLN
Gücü yaratan şey düşüncedir.PASCAL
Güç, yıkılır; mutlak güç, mutlaka yıkılır.LORD ACTON
Güçlü adamlarla dostluk kurmak kadar tehlikeli bir şey yoktur.PHAEDRUS

Güven için Güzel Sözler
Toplum, güven üstüne kurulmuştur.SOUTH
Herkese karşı iyi davran, çok az insanla yakınlık kur; güven bağlayacağın insanları da iyice dene.WASHINGTON
Tanrı’ya güven ama barutunu da kuru tutmaya bak.CROMWELL
Yeneceklerine inananlar, yenerler.VERGİLİUS
Bir insanı doğru yapmak isterseniz ona güveniniz; düzenbaz yapmak isterseniz ona güvenmeyiniz.G. BERNARD SHAW
Kendine güvenen herkes, dünyayı idare edebilir.VOLTAİRE
Güvenilmek, sevilmekten iyidir.GEORGE MACDONALD
Kendinden başka, kimden istersen kuşkulan.BOVEE

Güzellik için Güzel Sözler
Güzel bir şey, her zaman iyi değildir; ama iyi bir şey her zaman güzeldir.
NİNON DE l’eNCLOS
Güzellik doğruluk, doğruluk güzelliktir.KEATS
Güzellik, doğanın kadınlara ilk verip, ilk aldığı armağandır.ANONİM
Güzellik, güçtür; gülümseyiş de kılıcıdır onun.CHARLES READE
Soysuz güzellik kokusuz menekşe gibidir.SENECA
Işıklar söndüğü zaman, bütün kadınlar güzeldir.PLÜTARKHOS
Öfkeli bir kafayı, en çabuk yatıştıran şey güzelliktir.BEAUMONT İLE FLETCHER
Sevgililer, güzelliğe zamanla alışıp onu gözleriyle değil, duygularıyla görmeye başlarlar.ADDİSON

Hoşnutsuzluk için Güzel Sözler
İnsanlar melek, melekler de Tanrı olmak isterler.ALEXANDER POPE
Hoşnutsuzluk bir insanın ya da bir ulusun ilerlemesi için ilk adımdır.
OSCAR WILDE

Hükümet için Güzel Sözler
Kimse kimseyi rızası olmadan yönetemez.LINCOLN
Her ulus hak ettiği hükümet tarafından yönetilir.JOSEPH DE MAİSTRE
Hükümetler, sevilmeyenlerin, azınlığın haklarını
korumak için vardır. Sevilenlerle zenginlerin ihtiyaçlarıyoktur buna; çünkü onların arkadaşları çok,düşmanları azdır.WENDELL PHİLLİPS
Kimse beceremeyeceği ticarete atılmaz; ama herkes
ticaretlerin en zoru olan “hükümet” işine gözünü bilekırpmadan girmek ister.SOKRATES
Değişen bir toplumla, değişen bir dünyada hükümetler kalıcı olamazlar.
LEON BLUM
Hükümetlerin en iyisi, bize kendimizi idare etmeyi öğreten hükümetlerdir.
GOETHE

Hürriyet için Güzel Sözler
İnsanlar hür olarak doğar, ama her yerde zincire vurulmuş olarak yaşarlar.JEAN JACQUES ROUSSEAU
Kendi selameti için hürriyetten vazgeçmek isteyenler ne selameti, ne de hürriyeti hak etmişlerdir.FRANKLİN
Bana, hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin.MİLTON
Tanrı bize hem hayat, hem de hürriyet verdi.JEFFERSON
Ah hürriyet! Senin adına ne cinayetler işleniyor.EMME JEANNE ROLAND
Hürriyet, başkalarına vermedikçe alamayacağımız tek şeydir.
WILLIAM ALLEN WHITE
İnsanlar hür, hürriyetler de zincire vurulmuş olarak doğarlar.SCHILLER
Tanrı, hürriyeti ancak onu arayanlara verir.WEBSTER
Bir saatlik, bir günlük hürriyet, tutsaklık altındaki ölümsüzlüğe bedeldir.
ADDİSON
Hürriyet ağacı, yalnız zalimlerin kanıyla sulandığı zaman büyür.BARERE
Hürriyet, ancak halkın hükümeti kontrol ettiği yerlerde vardır.WOODROW WILSON

içki için Güzel Sözler
Sarhoşluk, geçici intihardır.BERTRAND RUSSELL
Üç kadehten fazla içip de sarhoş olmadığın? ileri süren herkes sarhoştur.
EPİKTETOS
Akıllı adamların tek içkisi sudur.THOREAU

İhanet için Güzel Sözler
İhanete uğramanın acısını yalnız hainler bilir.SHAKESPEARE
İhanet iyi başlar, ama sonunda kendine ihanet eder.LİUY
İhanet hep yenilir, yenilir krallara, eğer üstün gelirse kim ihanet eder ona.
SİR JOHN HARİNGTON
Hiçbir haine güvenmeyiniz.CİCERO
Bir krala ihanet için, bir tek bıçak yeter de artar bile.FULLER
Dikkat et, sözlerin sana ihanet edebilir.BARACCİO
İhanet kadar hızlı bir şey yoktur.CİCERO

İhtilal için Güzel Sözler
İhtilalin haklı olup olmadığı, başarı kazanıp kazanmamasından bellidir.
THOMAS B. REED
İhtilaller gül suyuyla mı yapılır sanıyorsunuz?SEBASTIAN CHAMFORT
İhtilaller yapılmazlar, gelirler.WENDELL PHİLLİPS
Devrimler, kusurların düzeltilmesi; ihtilaller de çoğu kere gücün el değiştirmesidir.BULWER-LYTTON

ilerlemek için Güzel Sözler
İnsan, kendinden başkasını örnek almadıkça ilerleyemez.GOLDSMITH
İnsan, hep kendini geçmeye çalışmalıdır.KRALİÇE CHRİSTİNA
Babalarınızın yaptığı çadırlarda uykuya dalmayın. İlerleyen dünyaya ayak uydurun.MAZZİNİ

İnsan için Güzel Sözler
İnsan, gülümseyişiyle gözyaşı arasında gidip gelen bir sarkaçtır.BYRON
Okumasını bilirsen, her insanın bir kitap olduğunu göreceksin.WİLLİAM E. CHANNİNG
Her insan, bir dünyadır.HERBERT
İnsan “ne ise o olma”yı reddeden tek yaratıktır.ALBERT CAMUS
Ne yazık ki insan, hâlâ insan olamamıştır.BROWNING
Bütün insanlığı tanımak, insanları teker teker tanımaktan daha kolaydır.
LA ROCHEFOUCAULD
İnsan, insanın kurdudur.PLAUTUS

İnsanlık için Güzel Sözler
Ülkemi, ailemden daha çok severim; ama insanlığı da ülkeme değişmem.
FENELEON
Dünya benim ülkem, insanlar benim kardeşlerim, iyilik yapmak da benim dinimdir.THOMAS PAİNE
Gerçek olan bir tek yarış vardır: İnsanlık yarışı.GEORGE MOORE

İsyan için Güzel Sözler
Zalimlere isyan etmek, Tanrı’ya itaat etmektir.JEFFERSON

Ara sıra çıkarılan küçük isyanlar, hükümetlerin sağlığını koruyan ilaçlardır.
JEFFERSON
Herkesin işi demek, hiç kimsenin işi demektir.ISAAC WALTON
Bir işe ne kadar az insan karışırsa, o iş o kadar çabuk biter.HOMEROS
Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.
ZİYA PAŞA

İyimserlik için Güzel Sözler
İyimser, her felakette bir fırsat; kötümser de her fırsatta bir felaket görür.
ANONİM
Yüzünü güneşe çeviren insan gölge görmez.HELEN KELLER

Kabiliyet için Güzel Sözler
Kabiliyetli bir insanın arkasında her zaman kabiliyetli başka insanlar vardır.ÇİN ATASÖZÜ
Biz kendimizi,neler yapabileceğimize bakarak yargılarız; başkaları da neler yaptığımıza bakarak yargılar.LONGFELLOW
Doğal bitkiler gibi, doğal kabiliyetler de bakılmak ister.BACON
Yaşımız ilerledikçe,kabiliyetlerimizin sınırları ortaya çıkar, j. a. proude
Her şeyi denerim; ama yapabildiklerimi yaparım.HERMAN MELVILLE
Kabiliyetli çırak, ustadan usta olur.TÜRK ATASÖZÜ
İnsanın kendi kabiliyetini saklaması, büyük bir kabiliyet işidir.LA ROCHEFOUCAULD
Cüce, dağa da çıksa cüce, dev, kuyuya da girse devdir.SENECA

Kader için Güzel Sözler
Kendi geleceklerimizi kendimiz hazırlar, sonra da kader deriz.DİSRAELİ
Dayanmak kaderi yenmektir.CAMPBELL
Kalbin atışı, kaderin sesidir.SCHİLLER

Kelimeler için Güzel Sözler
Kelimeler, insanların kullandığı en güçlü haplardır.KİPLİNG
Kelimelerden duvar yapılmaz.PLÜTARKHOS
Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsınız.
KONFUÇYÜS
Kelimeler değil, onları konuşan ağızlar önemlidir.BARACCİO

Kıskançlık için Güzel Sözler
Güveler elbiseleri nasıl kemirirse, kıskançlık da insanı öyle kemirir.
ST. CHRYS OSTOM
Acınmaktansa kıskanılmak daha iyidir.HERODOT
Küçük köpekler yabancılara nasıl havlarsa, topluluklar da büyük adamlara öyle havlar.SENECA

Kişilik için Güzel Sözler
İnsanların yalnız yüzlerine değil, içlerine de bakın.CHESTERFIELD
Herkesin üç kişiliği vardır: Ortaya çıkardığı, sahip olduğu, sahip olduğunu sandığı.ALPHONSE KARR
İnsan kendi kişiliğini en iyi, başkalarının kişiliğini anlatırken ortaya koyabilir.JEAN PAUL RİCHTER

Kitaplar için Güzel Sözler
Kitaplarım bana yetecek kadar büyük bir krallıktır.SHAKESPEARE
Ben, kitaplarımı yaratmadan önce, kitaplarım beni yarattılar.MONTAİGNE
Kitapsız yaşamak; kör, sağır, dilsiz yaşamaktır.SENECA
Kitap, ruhun ilacıdır.JAPON ATASÖZÜ
İyi bir kitabı öldürmektense, bir adam öldürmek daha iyidir.MİLTON
Bugünün gerçek üniversitesi, bir kitaplıktır.CARLYLE
Bazı kitaplar tad almak, bazı kitaplar yutmak, bazı kitaplar da çiğneyip sindirmek içindir.BACON
Yasalar ölür, kitaplar ölmez.BULWER-LYTTON
Kitap, tek ölümsüzlüktür.RUFUS CHOATE
Yabani uluslar dışında her ülke, kitaplar tarafından yönetilir.VOLTAİRE
Ahlaka uygun ya da aykırı kitap diye bir şey yoktur. Kitaplar ya iyi yazılmıştır, ya da kötü. Hepsi bu kadar!OSCAR WILDE
İyi satan bir kitap, orta değerde bir yazarın yaldızlı mezarıdır.LOGAN P. SMITH
Umutla açılıp kazançla kapanan bir kitap, iyi bir kitaptır.ALCOTT
Bir kitap yürekten gelmişse, ancak o zaman başka yüreklere ulaşabilir.
CARLYLE
Kitaplar, kaybolmuş kafaların anıtlarıdır.SİR WILLIAM DAVENANT
Kitaplar, hiç solmayacak bitkilerdir.HERRİCK
Kitap hiç aldatmayan bir arkadaştır.GUİLBERT DE PIXRECOURT
İyi kitaplar çok iyi, kötü kitaplar da çok kötüdür.EMERSON

Korku için Güzel Sözler
Korkacağımız tek şey korku olmalıdır.F. D. ROOSEVELT
Kimse, korktuğu adamı sevmez.ARİSTO
Korkak bir köpeğin ısırması, havlaması yanında hiç kalır.QUINTUS CURTUS RUFUS
Korku, bilgisizlikten doğar.EMERSON
Korkak, tehlikede olmadığı zamanlarda yumruğunu sallar.GOETHE
Bir şeyin haklı olduğunu bildiğin halde, o şeyden yana çıkmazsan, korkaksın demektir.KONFUÇYÜS
Kimseden korkmayan kişi, herkesi korkutan kişi kadar güçlüdür.SCHİLLER

Körlük için Güzel Sözler
Körlerin ülkesinde tek gözlü kral olur.ERASMUS
Kör, körün arkasından giderse, soluğu hendekte alırlar.İNCİL
Görmek istemeyenler kadar kör yoktur.SWIFT
Kör satıcının kör alıcısı olur.TÜRK ATASÖZÜ

Krallar için Güzel Sözler
Krallar idare etmezler; hükümdarlık ederler.BİSMARCK
Hükümdar yanlışlık yaparsa cezasını halk çeker.ÇİN ATASÖZÜ
Her taç, dikenlerden yapılmış bir taçtır.CARLYLE

Kumar için Güzel Sözler
Zar atmanın bir tek güzel yolu vardır: Zarı çöp tenekesine atmak.
CHATFİELD
Kumar, kötülüğün çocuğu, eşitsizliğin kardeşi, belanın babasıdır.
WASHINGTON

Kurnazlık için Güzel Sözler
Kurnazlık her işe yarar, ama hiçbir iş için yeterli değildir.AMİEL
Kurnazlık, akıllılık değildir.EURİPİDES

Kuşku için Güzel Sözler
Az bildiğimiz bir şeyden kuşkulanmayız. Ama bilgiyle birlikte kuşku da artar.GOETHE
Kuşku, umutsuzluk denilen şeytanın kardeşidir.JOHN BOYLE O’REILLY
Bir şeye inanmak için kuşkuyla başlamalıyız.STANISLAUS

Okumak için Güzel Sözler
Bilimde en yeni, edebiyatta en eski kitapları oku.BULWER-LYTTON
Okuma hevesini, Hindistan’ın bütün hazinelerine değişmem.GİBBON
Önce iyi kitapları okuyun; yoksa onları elinize almak için hiçbir istek duymazsınız.THOREAU

Orta için Güzel Sözler
Orta değerde olan bir şey, değersizdir.THOMAS PAİNE
Aşırılık, gerçek mutluluğu getirmez.GOETHE
Bir dilencinin yoksulluğundan olduğu kadar, bir sarayın zenginliğinden de uzak durmalısın.HORATİUS

Öfke için Güzel Sözler
Öfkeni arkadaşına söyle, geçsin; düşmanına söyle, artsın.WILLIAM BLAKE
Öfke, geçici bir çılgınlıktır; hükmetmeye bak, yoksa o sana hükmeder.
HORATIUS
Her istediğini söyleyen, istemediğini işitir.ANONİM
Sabırlı bir insanın öfkesinden kork!DRYDEN
Öfke, aptalları akıllı yapar; ama yoksul bırakır.LORD BACON
Öfkeli bir insan, ağzını açar; gözlerini yumar.CATO
Öfken geçmesin istiyorsan, onu ara sıra körüklemelisin.BURNS

Öğretmen için Güzel Sözler
Her ağaç kendi meyvesinden bilinir.ANONİM
Öğrencisini etkilemeden öğretmeye kalkanlar, soğuk demiri boş yere döverler.HORACE MANN
Önce kendi gideceğin yolu öğren; sonra öğretmeye kalk.BUDDHA

Ölüm için Güzel Sözler
Ölüm her şeyi eşit yapar.CLAUDİANUS
Ölümden niçin korkayım ki, ben varken o yok, o varken ben yokum.
EPİKUROS
Ölüm, bazen bir ceza, bazen bir armağan, bazen de bir iyilik olur.SENECA
Doğar doğmaz ölmeye başlıyoruz.MANİLİUS
Gerçekten ölmeden önce, binlerce kere ölüyoruz.W. E. HENLEY
Gençler ölebilir; yaşlılar ölmelidir!LONGFELLOW
Ölmeyi göze almazsan, yaşayamazsın.SCHİLLER

Rüzgâr için Güzel Sözler
Rüzgâra tüküren, kendi yüzüne tükürür.TÜRK ATASÖZÜ
Kaptanı usta olmayan gemiye, her rüzgâr kötüdür.HERBERT
Az rüzgâr ateşi körükler, çok rüzgâr da söndürür.HERBERT

Sabır için Güzel Sözler
Sabır, umut etmek sanatıdır.VAUVENARGUES
Bir avuç sabır, bir kova beyinden üstündür.HOLLANDA ATASÖZÜ
Sabır, kuvvetin bir başka adıdır.E. B. BROWNING
Roma bir günde kurulmadı.ANONİM

Saç için Güzel Sözler
Beyaz saç aklın değil, yaşın işaretidir.YUNAN ATASÖZÜ
İnsanın, sanki kel kafalı olmak
üzüntüsünü azaltacakmış gibi,
saçını yolması boşunadır.CİCERO
Bir tek kadın saçı, yüz çift öküzden daha iyi çeker.JAMES HOWELL

Sağduyu için Güzel Sözler
Sağduyu, kaba kuvvetin üstündedir.GALLUS
Doğrusunu isterseniz, sağduyuyu sağ olarak bulmak çetin bir iştir.
HORACE GREELEY
insanda yeteri kadar sağduyu olunca adı dâhiye çıkıyor.H. W. SHAW
İnsan, bazen sağduyusundan korkuyor.CERVANTES
Sağduyu, ata binen bir sarhoşa benzer: bir yandan biner, öteki yandan iner.MARTİN LUTHER
Sen sağduyuna bak; o zaman öteki duygular kendilerine bakarlar.LEWIS CARROLL
Sağduyusu olanlar için her şeyin bir faydası vardır.LA FONTAİNE

Sağlık için Güzel Sözler
Sağlık bir beden değil, bir kafa meselesidir.MARK BAKER EDDY
Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir.ARAP ATASÖZÜ
Sağlıktan büyük zenginlik yoktur.EMERSON
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Sarhoşluk için Güzel Sözler
Şarap Tanrısı Baküs, Deniz Tanrısı Neptün’den çok daha fazla insan boğmuştur.GARİBALDİ
Sarhoşluk, gönüllü çılgınlıktır.SENECA
Su içmek, insanın kendisini ne hasta, ne borçlu ne de karısını dul yapar.
JOHN NEALE
Belaların en büyüğü sarhoşluktur.JEFFERSON
Hep içki içenler, içkinin tadını bilmezler.PRİOR
Şarap içenler şarap gibi düşünürler.WASHINGTON İRVİNG
Sarhoşun mektubu, meyhanede okunur.TÜRK ATASÖZÜ

Sessizlik için Güzel Sözler
Söz gümüşse, susmak altındır.ANONİM
Sessiz sular, derinden akar.İNGİLİZ ATASÖZÜ
Sessizlik ihanet etmez.JOHN BOYLE o’rEİLLY
Konuşma; herkes seni filozof sansın.LATİN ATASÖZÜ
Konuşmadığım için değil, konuştuğum için pişman olurum.SYRUS
Boş fıçı çok ses çıkarır.JOHN JEWEL
İnsanın konuşacak kadar zekâya,
ya da susacak kadar akla sahip olmaması
büyük bir talihsizliktir.LA BRUYERE

Sonsuzluk için Güzel Sözler
Dünya, sonsuzluğun içinde küçük bir parantezdir.SİR THOMAS BROWNE
Geçmiş ya da gelecek yoktur. Sonsuz bir “şimdi” vardır.COWLEY
Bütün toplamların toplamı, sonsuzluğa eşittir.LUCRETİUS

Soru için Güzel Sözler
Sersemler, akıllıların yedi yılda cevaplandıramayacağı soruları bir günde sorarlar.İNGİLİZ ATASÖZÜ
Her soru cevaba layık değildir.SYRUS
Bana soru sorma ki sana yalan söylemeyeyim.GOLDSMITH
Çok soru sormak aklı başında insanlara yakışmaz.SAMUEL JOHNSON

Söz vermek için Güzel Sözler
Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem.JAMES HOWELL
Ağır söz veren, hızlı iş yapar.ROUSSEAU
Sözler, tutulmamak için verilir.SWIFT
Yapamayacağın işler için kimseye söz verme.WASHİNGTON

Suç için Güzel Sözler
Suçu toplum hazırlar, suçlu işler.BUCKLE
Bir suç her şeydir, iki suç hiçbir şey!EMME DELUZY
Asılan, hırsız değil, yakalanandır.ÇEK ATASÖZÜ
Hiçbir suç, hazırlıksız işlenmemiştir.SENECA
Suçluları yaratan yasalarımız, onları cezalandıran
yasalarımızın yanında ne kadar çokTUCKER
Ceza kaldırılabilir; ama suç, insanın içinde sonsuza kadar yaşar.OVİDİUS
Suç, bir insana ömrünün ilk yıllarında öğretilirse, o insanın kişiliğine yerleşir kalır.OVİDİUS

Taklit için Güzel Sözler
Kötüleri taklit eden, örneklerini bile aşar;
ama iyileri taklit eden hiçbir zaman hedefine ulaşamaz.GUİCCİARDİNİ
İyi bir taklit, kusursuz bir yaratıştır.VOLTAİRE

Talih için Güzel Sözler
Kötü talih her zaman yalnız başına gelmez.DRYDEN
Hayat değiştiği için, insanın talihi de ansızın değişebilir.PLAUTUS
Talih, bardağa benzer; çok fazla parladığı zaman kırılıverir.SYRUS
insanın hayatını yöneten akıl değil, talihtir.CİCERO
Talih, vermediğini geri alamaz.SENECA
İyi talih yüzünden mahvolanlar da vardır.TACİTUS
En kötü talihsizlikler, insanın başına hiç gelmeyenlerdir.LOWELL

Tanrı için Güzel Sözler
Tanrı’dan korkmayanlardan kork.ABD-ÜL-KADİR
Sen kendi kendine yardım et ki, Tanrı da sana yardım etsin.ANONİM
Tanrı’yı ararsın bulamazsın; bir gün korunun birinde küçük bir çiçek olarak ansızın karşına çıkıverir.BLİSS CARMAN
Namuslu bir Tanrı, insanların en soylu düşüncesidir.İNGERSOLL
Herkes Tanrı’nın küçük bir görüntüsüdür.MANİLİUS
Tanrı olmasaydı, yaratmak zorunda kalacaktık.VOLTAİRE
Allah ilmi dileyene, malı istediğine verir.TÜRK ATASÖZÜ

Tat için Güzel Sözler
Her acının bir tatlı, her tatlının da bir acı yanı vardır.EMERSON
Kusursuzluğun arkasından gitmek, tadın arkasından gitmektir.MATTHEW ARNOLD
Tatlı etin suyu ekşi olur.BEN JOHNSON

Tehlike
Ürkek biri tehlikeden önce çekingen, tehlike sırasında korkak, tehlikeden sonra da cesurdur.JEAN PAUL RİCHTER
Tehlikeye karşı tehlikeye atılmak dünyanın en saçma şeyidir.LEİGH HUNT
Herkes, hiç olmazsa bir kişi için tehlikelidir.MME DE SEVİGNE

Tilkiler
Uyuyan tilki rüyasında tavuk görür.RUS ATASÖZÜ
Tilkinin yüz masalı varmış, doksan dokuzu tavuk üstüne.TÜRK ATASÖZÜ

Tokluk
Zengin denizciler, yoksul çobanları sevindiren yağmura küfrederler.EDMUND WALLER
Toprak

Bir insan toprak sahibiyse, toprak da o insanın sahibidir.EMERSON
Tutku
İnsanların, büyük tutkuları olmasaydı, küçük işleri başarırlardı
LONGFELLOW
Eğer en yüceye ulaşmak istiyorsan, en aşağıdan başlamalısın!SYRUS
Tutku, aşka meydan okuyan tek kuvvettir.COLLEY CİBBER
Tutkusu olmayan bir erkek, güzelliği olmayan bir kadın gibidir.FRANK HARRIS
Tutku ile aşk, büyük işlerin kanatlarıdır.GOETHE
Tutkunun bittiği yerde mutluluk başlar.MACAR ATASÖZÜ
Tutku, bir köylü ile bir iş adamında kötülük; bir kralda ise fazilettir.PHİLİP MASSİNGER
Tutku, başarısızlığın son sığmağıdır.OSCAR WILDE
Tutku, evrensel bir hastalıktır. Onsuz din, tarih, sevgi, sanat olamaz.
BALZAC
İdare edilemeyen tutkuların başka bir adı da çılgınlıktır.THOMAS HOBBES
Tutku, dinlenmek bilmez.BULWER-LYTTON

Utanç
Bizi, bizden başka kimse utandıramaz.J. G. HOLLAND
Utanç, gençlerin süsü, yaşlıların yüz karasıdır.ARİSTO
Utanması olmayanın kendi de yoktur.PLAUTUS
Utanç, faziletin tamamlayıcısıdır.DİOGENES LAERTİUS

Uygarlık
Bir insanı uygarlaştırmaya karar verirseniz, işe ninesinden başlayınız.
VICTOR HUGO
Uygarlığın yerleşmesinde en büyük görev, kadınların üstündedir.EMERSON
Uluslar, bireyler gibi yaşayıp ölürler; ama uygarlık ölmez.MAZZİNİ

Yalan
Bana bir yalancı göster, sana bir hırsız göstereyim.HERBERT
Yalancı, doğru söylese bile kimseyi inandıramaz.CİCERO
Çok alan söyleyenin ettiği yemin de çok olur.ALFİERİ
Sözünü dinleyecek kimse olmadıktan sonra, söylenecek yalan da olmaz.
BEATTİE

Yanılmak
Hiç kimse yanılmadığmı düşünüyorsa, herkes yanılıyor demektir.ANONİM
Hiç yanlışlık yapmayan biri, hiçbir iş yapmamış demektir.EDWARD J. PHELS
Kabul edilen bir yanlışlık, kazanılmış bir zaferdir.C. L. GASCOİGNE
Yanılmak insanca, bağışlamak kutsalca bir iştir.ALEXANDER POPE
Yanlışlık fare deliğinden bile geçer; doğruluk kapılardan sığmaz.H. W. SHAW
En büyük yanlışlık, yanlışlık diye bir şey tanımamaktır.CARLYLE
Yanlışlık, bizim ilerlememize yardım eden disiplin kollarından biridirCHANNİNG

Yapmak
Başlamadan önce iyi düşün; ama bir kere başlayınca hemen bitirmeye bak.SALLUST
Sen, doğru bulduğunu yap; isterse dünya batsın.HERBERT
Yapılacak şeyler, yapılanların yanında ne kadar da çok!CECIL RHODES
Yaptıkların, söylediklerine uysun.MİLTON
Söylemek, yapmaktan daha kolaydır.PLAUTUS
İnsan denemeden ne yapacağını kestiremez.SYRUS
“Yapacağım,” deme; “Yaptım,” de.PLAUTUS
Yargıçlar
Bir yargıç: İyi niyetle dinlemeli,
akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli,
tarafsızca karar vermelidir.SOKRATES
Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli.GOETHE

http://www.siirci.net/guzelsozler.php

———————————————————
Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım.
(Necip Fazıl Kısakürek)
———————————————————-
Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür.
(Aristo)
———————————————————-
Yazı yazmayi öğrenmek, herşeyden önce düşünmeyi öğrenmektir.
(Amie Suche)
———————————————————-
Zorlukları karşılamanın iki yolu vardır; ya zorlukları değistirirsiniz ya da zorlukları çözmek için kendinizi.
(Phyllis Bottome)
———————————————————-
Isterseniz yanlıs düşünün, ama her durumda kendi kafanızla düsünün.
(Doris Lessing)
———————————————————-
Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsın.
(Confucius)
———————————————————-
Kıskançlıkda gururun payı aşktan fazladır.
(La Rochefoucauld)
———————————————————-
Erkekler kadınların ilk aşkı, kadınlar erkeklerin son aşkı olmak ister.
(Oscar Wilde)
———————————————————-
Akıllı olmak da bir şey degil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır.
(Descartes)
———————————————————-
Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim.
(Yilmaz Erdogan)
————————————————————
Baskalarını sık sık affedin, ama kendinizi asla…
(Publilius Syrus)
———————————————————-
Gerçek aşkta ne vefa vardır ne cefa….
(Mevlana)
———————————————————-
Insan ne kadar büyük ruhlu olursa, aşkı o kadar derin bir şekilde duyar.
(Leonardo da Vinci)
———————————————————-
Insanları iyi tanıyın, her insani fena bilip kötülemeyin, her insanı da iyi bilip övmeyin
(Mevlânâ)
———————————————————-
Olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen adamdır.
(Confucius)
———————————————————-
Yemine gerek görmeyecek kadar sözlerine sadık ol.
(Dale Carnegie)
———————————————————-
Sevgi insanlıgın, şiddet hayvanlıgın kanunudur.
(Gandi)
———————————————————-
Dostuna da düşmanına da yardım et.
Çünkü o zaman,dostunla daha yakın dost,
Düşmanınla da dost olursun.
(Cledbul)
———————————————————-
Eğer bir kimseyi kimse sevmiyorsa, bunun sebebini araştırmalıdır.
Eğer bir kimseyi herkes seviyorsa bunun sebebini de araştırmalıdır.
(King Dse)
———————————————————-
Ne söyleyeyim diye başta düşünmek, niçin söyledim diye sonunda pisman olmaktan iyidir!
(Sadi)
———————————————————-
Insanların mutlulukları yada mutsuzlukları,talihin olduğu kadar
Kendi karakterlerinin de eseridir.!!
(La Rochefoucauld)
———————————————————-
Mutlu olduğunuz zaman, size bu mutluluğu veren faziletleri sonradan kaybetmeyiniz!
(A.Maurois)
———————————————————-
Mal kaybeden, bir şey kaybetmistir, onurunu kaybeden birçok şey kaybetmiştir.
Fakat cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmistir.
(Goethe)
———————————————————-
Herşeyi bildiğini sanma! gerçekte çok bilgili olsanda kendine
Cahilim diyebilecek cesaretin olmalı.
(Ivan Pavlov)
———————————————————-
Kula bela gelmez Hak yazmadıkca,
Hak bela yazmaz kul azmadıkca.
———————————————————–
Gül sunan bir elde daima bir miktar gül kokusu kalır.
(Çin atasözü)
———————————————————–
Düşmanlarınızı affedin bu bir büyüklüktür. Ama onları unutmak büyük bir aptallıktır.
(J.f kennedy)
————————————————————
Üç kişinin bildiğini, bütün köy biliyor demektir!
(Alman atasözü)
————————————————————
Istediğini söyleyen, istemediğini isitir.
————————————————————
En çok hoşumuza giden insan kendimize benzettiğimiz insandır.
(Moliere)
————————————————————
Insanları yükselten iki büyük vasıf vardır; erkeğin mert, kadının namuslu olması.
(Napoleon)
————————————————————
Aşk, eşeğe bile dansettirir
(Fransız atasözü)
————————————————————
Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir.
(Balzac)
————————————————————
Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla, ışığından bir şey kaybetmez.
(Mevlana)
————————————————————
Hile, oyunu kazandırsa da, kaderi değistirmez.
(La edri)
————————————————————
Başarılı insanlar, başarılmayacak sanılan şeylerin başarılacağına inanan insanlardır..
————————————————————
Kötü bir cemiyetin bozamadığı insanı, Kötü bir arkadaş bozar
(La Edri)
————————————————————
Sanssizliga katlanabiliriz, çünkü disaridan gelir ve tümüyle rastlantisaldir.
Oysa yasamda bizi asil yaralayan, yaptigimiz hatalara hayiflanmaktir.
(Oscar Wilde)
————————————————————
Iyi agaç kolay yetismez;rüzgar ne denli güçlü eserse,agaç da o denli saglam olur.
(J.Willard Marriot)
————————————————————
Zor is, zamaninda yapmamiz gereken fakat yapmadigimiz kolay islerin birikmesiyle meydana gelir. (J.J.Rousseou)
————————————————————
Nankör insan, herseyin fiyatini bilen, fakat hiçbir seyin degerini bilmeyen insandir.
(Oscar Wilde)
————————————————————
Atalarindan sana kalani haketmeye bak! Yoksa senin olmazlar.
(Goethe)
————————————————————
Sevdiğini elde edemezsen, elde ettiğini sevmeye çalış.

(Corneille)
———————————————————-
Başa kakılan bir iyilik daima hakaret yerini tutar.
(Racine)
———————————————————-
Yaptığın iyiliği hatırlama, gördüğünü unutma.
(C.Chillon)
———————————————————-
Insanlar ağaçlardan ders almalıdırlar. Ne üzerinde barınan
kuşların, ne gölgesinde yatan insanların, ne de verdikleri yemişlerin hesabını
tutarlar.
———————————————————-
Çiçeğin dikeni var diye üzüleceğimize, dikenin çiçeği var diye sevinelim.
(Goethe)
———————————————————-
Hiçbir söz sessizliğin bilgisini taşıyamaz.
———————————————————-
İyimser bir insan ayakkabıları çalınınca
“ayaklarım var ya” diyebilen insandır.
(Sokrates)
———————————————————-
Karanlığı lanetlemektense, bir mum yakın.
(Konfüçyus)
———————————————————
Yüzünü güneşe çeviren insan, gölge görmez.
(Helen Keller)
———————————————————-
İyimser kişi, yaranın üstünde artık kabuk,
kötümser kişi ise kabuğun altında yine yara görür.
(Shakespeare)
———————————————————-
İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur; sağlık ve gençlik.
(Hz. Ali)
———————————————————-
Allah’a giden yol; gökteki yıldızların sayısı kadardır.
———————————————————-
Yemine gerek görmeyecek kadar sözlerine sadık ol.
(Dale Carnegie)
———————————————————-
Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızla çarpma, geri dönmek isteyebilirsin.
(Don Herold)
———————————————————-
Sevgi birliğe, bencillik yalnızlığa götürür.
(Schiller)
———————————————————-
Yalnız seni sevenleri sevmek sevgi değil, değiş tokuştur.
(Cenap Şahabettin)
———————————————————-
Dünya güzeldir, ama bir şairin gözüyle daha da güzel olur.
(Goethe)
———————————————————-
İnsanlar hatalarını mutluyken değil ancak mutsuzken anlar.

(Daniel Defoe)
———————————————————-
Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir.
(Oscar Wilde)
———————————————————-
İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, içleri doldukça eğilirler.
(Montaigne)
———————————————————
Aşk, imkansız birçok şeyi mümkün kılar.
(Goethe)
———————————————————-
Gerçek bir arkadaş, iki gövdede yaşayan bir ruhtur.
(Aristo)
———————————————————-
Dünyada başarı kazanmanın iki yolu vardır: Ya kendi aklından faydalanmak,
yahut da başkalarının akılsızlığından faydalanmaktır.
(La Bruyere)
———————————————————-
Hayat merdivenlerini çıkarken, insanlara iyi davranalım.
Çünkü inerken gene aynı insanlara rastlayacağız.
(Cenap Şahabettin)
———————————————————-
Güzel olan sevgili değildir, sevgili olan güzeldir.
(Tolstoy)
———————————————————-
Güzellik, çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür.
(Balzac)
———————————————————-
Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir.
(HZ.MUHAMMED)
———————————————————-
Zaman, bekleyenler için çok yavaş, korkanlar için çok hızlı,
yas tutanlar için çok uzun, sevinenler için çok kısa, ama sevenler için sonsuzdur.
———————————————————-
Kadın olsun , kitap olsun cildine aldanmayıp içindekilere bakılmalıdır.
(Cenap Şahabettin)
———————————————————-
Paraya ihtiyacınız yokmuş gibi çalışın, hiç incinmemiş gibi herkesi
sevin, hiç kimse sizi izlemiyormuş gibi dans edin.
———————————————————-
Aşk köprü kurmaktır.
İnsanlar köprü kuracakları yerde, duvar ördükleri için yalnız kalırlar.
(Newton)
———————————————————-
Ayni dili konuşan değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler.
(Mevlana)
———————————————————-
Para açlığı giderir, mutsuzluğu değil, yemek mideyi doyurur, ruhu değil.
(Shaw)
———————————————————-
Analar Yaratıcının ilahi merhametinden en fazla nasip almış
varlıklarıdır.
———————————————————-
Dostundan bir cefa gördünse, onun bin tane vefası olduğunu
hatırla.
———————————————————-
Gerçek sevgi iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde
eksilmeyendir.
———————————————————-
Sabır , yüzünü ekşitmeden acıyı yudumlamaktır.
———————————————————-
Hayat aynaya benzer, sen ona küsersen o da sana küser.
Sen ona gülümsersen o da sana gülümser.
———————————————————-
Hiç kimse yumrukları sıkılıyken net düşünemez.
(George Jean Nuthar)
———————————————————-
Bilgi insani şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak
korkudan kurtarır.
———————————————————-

http://www.sevgidenizi.com/guzel_sozler.htm

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in sosyal hayata ilişkin sözleri

Hadis-i Şerif’ler

. Âdem oğlunun bir dere altını olsa ikincisini ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah (c.c) tövbe edenin tövbesini kabul eder.

Ahirete nazaran dünyanın değeri, ancak sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağı ile denizden aldığı suyu göz önüne getirsin.

Akıllı kimse, kendisini sorguya çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz kimse, nefsini hevasına tabi kılar ve Allah (c.c)’tan, olmayacak şeyler bekler.

Allah (c.c)’a yemin ederimki, Allah (c.c)’ın bir kimseye senin sayende hidayet vermesi, senin için kırmızı develere malik olmaktan hayırlıdır.

Allah (CC) bütün işlerde yumuşaklığı sever.

Allah (CC) erkeklere benzeyen kadınlara ve kadınlara benzeyen erkeklere lanet etsin.

Allah bir kuluna hayır murâd ederse onun gönlüne zenginlik ve kalbine takvâ verir.Bir kuluna da şe dilediği vakit fakirliği iki gözünün önüne getirir.

Allah katında en sevgiliniz,ahlâkı güzel olan,halk ile geçinenler ve kendisiyle geçinilen,yumuşak huylu olanlardır.Ve Allâh yanında buğz . . edilenlerinizde, insanla arasında biribirine lâf götürüp getirmekle uğraşan, onların kusurlarını arayarak din kardeşlerinin aralarına tefrika sokanlardır.

Allah teala sizin kalıbınıza ve malınıza bakmaz, Kalbinize ve amellerinize bakar

Allah’a (CC) amellerin en sevimlisi, az da olsa devamlı olanıdır

Allah’ı (CC) zikir, kalplerin şifasıdır.

Allahu Teâlâ zâlimi imhâl eder (bir müddet cezasını tehir eder),taki gazabına uğrayınca onu kimse kurtaramaz.

Allahu Teale (c.c) buyurdu ki: Bir kimse benim velilerimden birine düşmanlık ederse, ona karşı harp ilan ederim. Hiçbir kulum, kendisine farz ettiğim şeylerden bence daha sevimli bir şeyle bana yakınlık kazanmamıştır. Nafile ibadetlerle durmadan bana takarrüb eder, nihayet onu severim ve onu sevince de işitir kulağı, görür gözü, tutar eli ve yürür ayağı olur, benden bir şey isterse elbette veririm, bana sığınırsa muhakkak korurum.

Allahü Teâlâ her hak sahibine hakkını vermiştir.Dikkat ediniz,varise vasiyet yoktur.

Ana babasına iyilik yapana ne mutlu! Allah onun ömrünü artırsın!

ancak kerim olanlar ikram ederler,onlara leîm olanlar ihanet eder..

Babalarınıza iyilik edin ki, oğullarınız da size iyilik etsin.

Bana itaat eden Allah’a itaat etmiş olur. Bana âsi olan da Allah’a asi olmuş olur. Emire (iş başındakilere) itaat eden bana itaat etmiş, Emir’e asî olan bana da asi olmuş olur.

Başkalarını doğruluğa çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Bununla beraber onların sevabından da hiçbir şey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimseye de ona uyanların günahı gibi günah verilir. Bununla beraber ona uyanların günahlarından hiçbir şey eksilmez.

Beş günah vardır ki,keffâreti yoktur.Bunlar; Allâh’a şerik koşmak,bigayri hakkın adam öldürmak,mü2mine bühtan ve iftira etmek, muharebe günü kaçmak ve yalan yere yemin ile hakkı iptal etmek.

Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz.

Biat etmeyerek ölen kimse cahiliyet zamanında ölmüş gibi olur. Müslimin diğer bir rivayetinde; Cemaatten ayrılarak ölen kimse cahiliyet zamanında ölmüş gibi olur.

Binekli yürüyene, yürüyen durana, az olanlar çok olanlara, küçük büyüğe selâm verir.

Bir adamın hayra sarfettiği paranın en efdali, iyaline infak ettiği para ile, Allah yolunda kullanacağı atı için verdiği ve bir de Allah rızası için (mücahid) arkadaşlarına sarfettiği paradır.

Bir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha iyi miras bırakamaz.

Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir.

Bir kul ki,Allâhü Teâlâ onun kalbinden beşere merhamet yaratmamıştır,haib ve hâsir olmuştur

Bir topluluk bir yere vardıklarında, içlerinden birinin onlara selâm vermesi yeterli olur. Oturanlardan birisinin onlardan selâm alması yeterlidir.

Bir topluluk bir yere vardıklarında, içlerinden birinin onlara selâm vermesi yeterli olur. Oturanlardan birisinin onlardan selâm alması yeterlidir.

Biri Allah (c.c) korkusundan ağlayan diğeri Allah (c.c.) rızası için gece nöbet bekleyen iki gözü cehennem ateşi yakmaz.

Büyüklerle oturunuz, alimlere sorunuz. Hikmet ehli ile düşüp kalkınız.

Cahiller cesur olurlar.

Cenabı Hakkın rızası aranan bir ilmi sırf dünya metaına nail olmak için öğrenen bir kimse, kıyamet gününde cennet’in kokusunu bile duymaz.

Cennet, onun ayakları altındadır.”

Dünya tatlı ve manzarası câziptir. Allah sizi dünyâda başkalarına halef kılacak ve nasıl muâmele edeceğinize bakacaktır. Binâen aleyh dünyâdan korkunuz ve kadınlardan korununuz.

Dünyada iki yüzlü olanlar, kıyamet günü ateşten iki yüzlü olarak gelirler.

Dünyanızı ıslah ediniz. Yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışınız.

Düşmanlarınızın en kuvvetlisi içinizdedir.

Eğer biriniz, hoşlanmadığı bir rüya görürse, hemen kalkıp namaz kılsın ve o rüyayı kimseye anlatmasın.

Eğer biriniz, hoşlanmadığı bir rüya görürse, hemen kalkıp namaz kılsın ve o rüyayı kimseye anlatmasın.

Evlâdım! Evine girince selâm ver ki, selâmın hem sana, hem de aile halkına bir bereket olsun.

Evlat kokusu, cennet kokusudur.

Ey insanlar! Allah’a tövbe ve istiğfar ediniz, ben günde yüz kere tövbe ediyorum.

Farz ibadetlerinden sonra Allâh yanında amellerin en sevgilisi (rızâsına muvâfık olanı) , müslümanın kalbine sevinç koymaktır.

Gece ile gündüz müsavi olduğu veya ahirzaman yaklaştığı vakitte mü’minin rüyası ekseriye doğru olur. Mü’minin rüyası nübüvvetin kırkaltıda bir cüz’üdür. Müslimin diğer bir rivayetinde: Sizden hanginiz en doğru sözlü ise onun rüyası da en doğrudur.

Gizli ve âşikâr her işinde,Allah’dan korkmayı tavsiye ederim..

Güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, belki hiddet anında kendini zapteden, iradesine sahip olan adamdır.

Günahlara tevbe eden günah işlemeyen gibidir. Günahlara tevbe ve istiğfar edip, o günaha devam eden,Rabbi ile istihza (alay) eden gibidir.

Haset, ateş nasıl odunu yer yutarsa iyilikleri yer yutar, mahveder.

Hayır büyüklerinizle beraberdir..

Hepiniz çoban ve muhafızsınız, maiyetinizde bulunanların hukukundan mesulsünüz. İş başındakilerde muhafızdır, memurlarından mesuldür. Erkek, ailesi efradının çobanıdır ve onlardan mesuldür. Kadın da kocasının evinde bir muhafızdır; O da ondan mesuldür. Hülasa hepiniz muhafızsınız ve maiyetinizdekilerden mesulsünüz.

Her duyduğu şeyi söylemesi, kişiye günah olarak yeter.

Her kim ilim tahsili için bir yola sülûk ederse, bu yüzden Allahu Teâla ona, Cennete gidecek yolu kolaylaştırır.

Her müslümanın sadaka vermesi lazımdır buyurdu. Tasadduk edecek bir şey bulamazsa ne yapar? dediler. Eliyle çalışır, kendiside müstefid olur ve sadaka da verirbuyurdu.Yapamazsa?denildi. Sıkıntıya düşmüş ihtiyaçlıya yardım eder buyurdu. Elinden gelmezse denildi. Hayrı emreder buyurdu. Bunu da yapamazsa denildi. Fenalık yapmaktan çekinir,bu da sadakadır buyurdu.

Herhangi bir cemaat Allah (c.c.)’ı zikir için toplanırlarsa muhakkak melekler onları kuşatır, onları rahmet kaplar ve onlar üzerine sükunet ve vakar iner. Cenabı Hakk da onları katında bulunan meleklere medhü sena eder.

Herhangi bir kimse,bir şahsı içlerinde bu şahıstan daha ehil kimse bulunduğunu bildiği halde , on kişi üzerinde âmir tayin ederse,Allah ve . . Resûlu’llah’a ve müslümanlara hıyanet etmiş olur..

Hiç kimse öfkeli olduğu iki kişi arasında hükmetmesin.

Hükümdar,Allâh’ın adl ve emânının yerde gölgesidir.

İhtiyara, sırf yaşından dolayı hürmet eden hiç kimse yoktur ki, Allah da ona yaşlandığında saygı gösterecek birini ihsan etmesin.

İki kimse gıbta edilmeye şayandır. Birisi Kur’an öğrenmiş olup onunla gece gündüz meşgul ve muktezasıyla amil olandır. Diğeri de Allah (c.c.)’ın kendisine mal ihsan ettiği kimsedir ki gece gündüz o malı Allah (c.c.) yoluna sarf eder.

İki müslüman bibirleriyle karşılaşıp da el sıkışırsa, ayrılmazdan evvel günahları bağışlanır.

İki nimet vardır ki,insanların çoğu o nîmetlerin kadrini bilmiyorlar da aldanıyorlar. Bunlar sağlık ve boş vakittir

İlim öğrenmek her Müslüman için farzdır. İlim öğrenen kişiye, denizdeki balıklara kadar her şey istiğfar eder.

İlmin kaldırılıp bilgisizliğin geçerli sayılması şarap (ve alkollü içkilerin ) içilmesi, zinanın açıktan yapılması kıyamet alametlerindendir.

İlminden faydalanılan bir alim, bin Abid’den daha hayırlıdır.

İman yetmiş küsür şubedir. Haya da imandan bir şubedir.

İmanın efdali: nerede olursan ol, Allah’ın (CC) seninle olduğunu bilmendir.

İnsan dilinin altında gizlidir.

İnsan öldüğü zaman üç şey hariç ameli kesilir: Sadaka-i cariye, faydalanılan ilim, salih evlat.

İnsanların en âcizi duada âciz olan, insanların en cimrisi de selâm vermekte cimri olandır.

İnsanların en hayırlısı, ahlakı en güzel olanıdır.

İş, ehlinin gayrına verildiği zaman kıyameti bekle.

Kanaate sarılınız. (Çünkü) Kanaat tükenmeyen bir maldır.

Kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa, hiçbir iyiliği hor görme.

Kıyamet Günü Cehennem’liklerin azabca en hafif olanı o kimsedir ki, ayak oyuklarına iki kor konur da (Onun te’siriyle) o adamın beyni kaynar. Hiç bir kimsenin kendisi kadar şiddetli azabda olduğunu hatırına getirmez ; halbuki o, azab görenlerin en ehvenidir.

Kıyamet günü, tacirler facir olarak ba’s olunurlar. Allah’ dan (CC) korkan, iyilik eden, ve tasadduk edenleri müstesna.

Kıyamet günü’nde Adam oğlu, şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz: Ömrünü nerede, ne sûrtle harcadığından, yaptığı işleri ne maksatla yaptığından, malını nerede kazandığın dan ve nerelere sarfettiğinden, Vücudunu, sıhhatını nerede ve ne sûretle yıprattığından.

Kıyamet gününde bana halkın en yakın olanları ve şefaatime hak kazananları benim üzerime en çok salavat getirenleridir.

Kıyamet yaklaştığında Müslüman’ın rüyası yalan çıkmayacak. Sizin en doğru rüya göreniniz, en doğru söyleyeninizdir.

Kim beni rüyasında görürse, beni gerçekten görmüş gibidir. Çünkü, şeytan benim şeklime girip görünemez.

Kim insanların kendisi için ayağa kalkıp saygı göstermelerini isterse, ateşteki yerine hazırlansın.

Kim ki Allah’a (CC) ve Ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sükut etsin.

Kim küçüklerimize merhamet etmez, büyüklerimizin hakkını tanımaz ise bizden değildir.

Kişi arkadaşının dini üzerinedir. Sizden her biriniz, kiminle arkadaşlık yaptığına baksın.

Kişi dostunun yolundadır.O halde sizden her biriniz dost edineceği kimseye iyi dikkat etsin.

Kişi yalan söylediği zaman o yalandan gelen kokudan, melek ondan bir mil uzaklaşır.

Kuvvetli insan, kendi kendini yenen insandır.

Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir!

Mazlumun bedduâsından sakın.Çünkü,onun duâsıyla Allah arasında (kabûlünde mani) bir perde yoktur.

Mazlumun bedduasından sakınınız. O dua ile Allah (CC) arasında perde yoktur.

Meddâhların (dalkavukların) yüzlerine toprak saçınız.(Hadisi Şerif

Mektuba cevap vermek,selama mukâbele etmek gibi haktır.

Melekler, nurdan yaratılmıştır. Cinler, dumansız ateşten yaratılmıştır. Âdem ise, size anlatılan şeyden yaratılmıştır.

Mü’minin ferasetinden kaçınınız, muhakkak o, Allah’ın (CC) nuruyla bakar.

Mükafatın büyüklüğü, belanın büyüklüğü nispetindedir. Allah Teala bir kavmi severse, onları belaya uğratır.Bir kimse mukadderata razı olursa, Allah ondan razı olur. Bir kimse belaya razı olmazsa, Allah’ın gazabına uğrar.

Münafıkın alemetleri üçtür: Söz söylerken yalan söyler, vaad ettiği vakit sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Diğer bir rivayette de Oruç tutsa, namaz kılsa ve kendisini Müslim sansa dahi ziyadesi vardır.

Münafıklığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, Va’d ettiği zaman sözünde durmaz, emanete hıyanet eder.

Müslüman Müslüman’ın (din) kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu düşman eline vermez. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını temin ederse Allah (c.c)’ta ona yardım eder. Her kim, bir Müslüman’ın sıkıntılarında birini giderirse Cenabı Hak buna mukabil kıyamet sıkıntılarından birini def eder. Her kim bir Müslüman’ın ayıbını örterse, Allahu Teala ahirette onun ayıbını örter.

Namaz, insan ile şirk ve küfür arasında bir perdedir. Namazı terketmek, bu perdeyi kaldırmaktır.

Nerede olursan Allah (c.c)’tan kork, fenalık yaparsan, arkasından iyilik yap, fena işi silip götürsün, insanlara karşı güzel ahlakla muamele et.

Nikahın hayırlısı,en kolay ve külfetsiz olanıdır.

Rüşvet alan da veren de cehennemdedir.

Rüya üç kısımdır: Allah’tan müjde olan doğru rüya, şeytanın sizi üzmek için gösterdiği rüya, kişinin kendi kendine konuştuğu şeylerden ileri gelen önemsiz rüya.

Selam, konuşmaktan önce gelir.

Siz kendiniz namuslu olun ki, kadınlarınız da namuslu olsunlar.

Siz ne haldeyseniz,başınıza o halde insanlar getirilir.

Sizden bir kimse çirkin bir iş görürse onu eli ile değiştirsin; eğer buna gücü yetmezse dili ile tağyir etsin; bunada gücü yetmezse kalben nefret etsin. Bu imanın en zayıf derecesidir.

Sizden biriniz kendisi için sevdiği bir şeyi başkası için de sevmedikçe, imanı kamil olmaz.

Sizden herhangi biriniz vurduğu zaman yüze vurmaktan sakınsın.

Sizden hiçbiriniz kendi nefsi için istediğini mü’min kardeşi için de istemedikçe kamil mü’min olamaz.

Size amellerinizin en hayırlısı, Allah nezdinde (sevap bakımından) en çok ve en temiz olan, derecelerinizi yükselten ve sizin için altın ve gümüşü infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp (İ’lâi Kelimetu’llah uğrunda) onların boyunlarını vurmanızdan daha hayırlı amelleri haber vereyim mi? Diye sordu.Ashab: Evet ya Resulâ’llah, dediler. Resuli Muhterem (s.a.v.): Allah’ı zikretmektir.

Sizin hayırlı olanınız,ehline hayırlı olandır.Ben de sizin ehline hayırlı olanınızım.Kadınlara

Sizin hayırlınız,hayrı umulan ve şerrinden emin olunan kimsedir.Şeririniz ise,hayrı umulmayan ve şerrinden emin olunmayandır.

Sizin hayırlınız,kadınlarına ve kızlarına hayırlı olandır..

Teenni Allah (CC) dan, acele şeytandandır.

Üç dua geri çevrilmez. Oruçlunun duası, misafirin duası ve mazlumun duası.

Üç kimsenin duası makbul dualardır. Bunların kabul edileceğine şüphe yoktur. Zulme uğrayanlar, Misafirler, Babanın evladına duası (Ana –Babanın çocuklarına duasıdır.)

Üç şey ölünün ardından (kabre kadar) gider: Âilesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malı, kalan de amelidir.

Vallahi eğer benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız az güler çok ağlardınız. Döşek üzerinde kadınlarla telezzüz edemez, Allah’a (c.c) feryat ederek yollara sahralara dökülürdünüz.

Yanında ana babası, ya da onlardan biri yaşlanıp da, gerekeni yaparak cennete giremeyen kimsenin burnu sürtülsün!

Yedi sınıf insan vardır ki, Allâhu Teâla onları hiçbir gölge bulunmayan günde, Arş’ının gölgesinde Gölgelendirir: Adaletli devlet reisi, Allah’a ibadetle büyüyen genç, kalbi mescidlere bağlı kimse, Allah için sevişen ve bu uğurda birleşip bu sevgi ile ayrılan iki kişi, mevki sahibi olan güzel bir kadın tarafından arzı nefs için çağırıldığı halde Ben Allah’tan korkarım. Cevabı ile mukabele eden kimse. Sağ elinin verdiği sadakayı sol eli duymayacak surette gizli sadaka veren kimse, tenha yerde Allah’ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimsedir.

Zengin, çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir.
————————————————————————

Hz.EBUBEKİR

Ne söylediğini, kime söylediğini ve ne zama söylediğini unutma.
Sabredin, her şeyin başı sabırdır.
Komşunla münakaşa etme; zira misafirler gider, o kalır.
Meşveret ettiğin kimseden bir şey saklama. Zira, başına bir bela gelirse, kendi kendine etmiş olursun.
Düşmana karşı cesaret göster. Korkaklık yanındakileri de korkak yapar.
Sırrını aşikare olan işlerle bir tutma; zira işin bozulur.
Nefsini ıslah et ki, halk da sana bağlanmış olsun.
Güzel yaparsam muavenet, hata edersem mukavemet edin.
Harama düşmek korkusundan yetmiş çeşit helali terk ederdim.
Zulüm, ahde riayetsizlik ve hile denilen üç kötü haslet kimde varsa, zararları yine kendisine dokunur.
Hakkı gözetenlerin kölesi ol.
Maiyetinle konuş ki, faydalı malumat edinesin.
Doğruluk emanet, yalancılık hıyanettir.
Şayet ben Allah’a ve Resulüne karşı gelirsem, bana itaat etmeyiniz.
—————————————————————————–

Hz.ÖMER

Sırrını saklarsan ona hakim olursun. Saklamazsan, o sana hakim olur.
İnsanların en akıllıları, insanların hareketlerini takdir edenlerdir.
Ahmakla dostluktan çekin, zira iyilik edeyim derken çok defa kötülük eder.
İnsan için iş çoktur, fakat tutacağı işten ak yüzle çıkmayı düşünmelidir.
Bugünkü işini yarına bırakma.
Başkasını ıslah etmeye kalkışmadan önce kendini ıslah etmeye bak.
Kötülüğü bilmeyen adam, onun tuzağına kolay düşer.
Kalbinizin sevmediği kimselerden sakınınız.
Bir insanın şöhretine ve görünüşüne aldanma: namaz ve niyazına bakma: Aklına ve doğruluğuna bak.
Olmamış şeyleri soracağına, olmuşlardan ibret almaya çalış.
Amirin en kötüsü, halkı kötü yola sevkedendir.
Halka karşı insaflı davranan, işinde muvaffakiyete erişir.
Başkasında görüp hoşlanmadığın ayıbın kendinde olduğunu görmemekten büyük ayıp olamaz.
Kibir ve gururlulukla haddini aşanı, Cenab-ı Hakk yerden yere çarpar.
Günahlarını azalt. Ölümün şiddeti sana kolay gelir.
Allah’ı anın, O’nu anmak şifadır.
————————————

HZ.ALİ

Adâlet, halkın dirliği ve düzeni, idârecilerin süsü ve güzelliğidir.
Adâlet; îmânın başıdır, ihsânın birleştiği noktadır ve îmânın en yüksek mertebesidir.

Affetmek fazîlettir. Kararlı olmak metâ’dır, sahip olunan maldır. Kararsız olmak ise zâyi olmaktır. Doğruluk emânet, yalancılık hıyânettir. İnsâf rahatlık, şer küstahlıktır. Emânete hıyânet etmemek, îmândandır, güler yüzlülük ihsândandır. Doğruluk kurtarır, yalan felâkete sürükler. Kanâat insanı zengin yapar, yerinde kullanılmayan zenginlik azdırır. Dünya aldatır, şehvet kandırır. Lezzet oyalar, nefsin arzuları alçaltır. Hased yıpratır, nefret çökertir.

Ahmaklık, dermânı bulunmayan bir dert, şifâsı olmayan bir hastalıktır.

Ahmaklık; herşeyi fuzûliymiş gibi hiçe saymak ve câhil insanlarla arkadaşlık kurmaktır.

Akıl ve ilim, birbirinden ayrılmayan ve zıt olmayan iki kardeş gibidir.

Akıl, mü’minin dostu; ilim, vezîri, sabır, askerlerinin komutanı ve amel ise silâhıdır.

Akıllı kimse, günâhlarını tövbe ile örtendir. Cömert, kötülük yapana iyilikle karşılık verendir.

Akıllı kimse, ibâdetle, nefsin arzusuna karşı gelendir. Câhil kimse, günâh işleyerek nefsin arzusuna uyandır.

Akıllı kimse; dilini kötü söz ve gıybetten koruyan, mü’min; kalbini şek ve şüpheden temizleyendir.

Akıllı, iyiliklerini canlandıran, kötülüklerini öldürendir.

Akıllı, sustuğu vakit tefekkür, konuştuğu vakit zikir eder, baktığı vakit de ibret alır.

Akıllı; alçak dünyadan el çeken, Cennet-i a’lâya göz dikendir.

Akıllı; şehvetten uzaklaşan, âhıreti dünya ile değişmeyendir. Akıllı, yalnız ihtiyâcı kadar ve delille konuşur, sâdece âhıretinin ıslâhı için çalışır. Akıllı, günâhlardan sakınır, ayıplardan uzak durur. Cömertlik günâhları siler, kalblere sevgi eker.

Âlim, câhili hemen tanır, çünkü daha önce o da câhildi. Câhil âlimi tanımaz, çünkü daha önce âlim değildi.

Âlim; sözü, işine uygun olandır. Âlim ilme doymaz.

Allah için dost olan, kişiye doğru yolu gösteren, fesattan uzaklaştıran ve ibâdetlerinde yardımcı olandır.

Allah için kardeş olanların sevgisi, sebebi dâim olduğu için devam eder. Dünya için kardeş olanların sevgisi, sebebi devam etmediği için, kısa sürer, bir an gelir son bulur.

Allah için seven bir kardeş, en yakından daha yakın, anne ve babalardan daha merhametlidir.

Allah korkusundan dolayı göz yaşı dökmek, kalbi nûrlandırır. Tekrar günâh işlemekten insanı korur.

Allaha kavuşmak, kötü insanlardan uzak durmakla olur.

Allaha tâatle uğraşmak en kârlı iş, doğru konuşan dil ise, en güzelidir.

Allahın azâbından korkmak, müttekîlerin, takvâ sahiplerinin nişânıdır.

Allahü teâlâdan hayâ etmek, insanı Cehennem azâbından korur.

Amel eden câhil kişi, yoldan başka yerde yürüyen gibidir. Bu yürüyüşü ona, ihtiyâcından uzaklaşmaktan başka birşey kazandırmaz.

Ârifin, yüzü nûr ve tebessüm, kalbi korku ve hüzün doludur.

http://www.geocities.com/harikasozler

http://harikasozler.cjb.net
——————————

Hz.OSMAN

Geçmişten ibret alın da hayra çalışın.
Çok söyleyen hakimdense, çok iş gören amire ihtiyacımız vardır.
Ben terazi değilim ki hata işlemeyeyim.
Sen ferahladığın zaman, kıskanç kimsenin kedere boğulması ne büyük intikamdır.
Suç işleyenin kulağını iyi çek; zira dünyada ceza görmek, ahiretteki cezadan daha kolaydır.
İçkiden kaçının, zira her kötülüğün anahtarı içkidir.
Sabredin, yoksa pişman olursunuz.
Her nimetin bir musibeti vardır.
Ecel erişmeden yapabileceğiniz hayırlı işler için acele ediniz.
İnsanların en hayırlısı, günahsız olan ve Allah’ın kitabı ile amel edendir.
Cenab-ı Hakk’dan başka hakiki sığınak yoktur.
Doğru alın, doğru verin.
En sonra varacağınız Hakk’dan korkun ki, fitne ve fesada düşmeyesiniz.
Mezar dünya duraklarının sonu, ahiret duraklarının ilkidir. Orada azap görenin ilerisi de kötü, iyilik görenin ilerisi de iyidir.
————————————————————

YUNUS EMRE… YUNUS EMRE…

Aşık olamayan adem benzer yemişsiz ağaca.
Türlü türlü cefanın Adını aşk koymuşlar.

Aşk aşıkı şir eder,

Aslanı zencir eder,

Katı taşı mum eder.

Dervişlik baştadır, tacda değildir,
Kızdırmak addadır, saçta değildir.

İlim, kendini bilmektir.
Dağlar nice yüksek ise,yol anın üstünden geçer.
Dünyada dertsiz baş olmaz.
Derd’olanın ahı dinmez.

Cümleler doğrudur sen doğru isen,
Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.

Bu dünyaya gelen gider.
Yürü fani dünya, sana gelende gülmüş var mıdır?
Eğer bir müminin kalbin kırarsan

Hak’ka eylediğin secde değildir.

Aklı olan korkmak gerek
Nefs elinden, hırs elinden.

Nefstir seni yolda koyan,
Yolda kalır nefse uyan.

Sabır saadeti ebedi kalır

Sabır kimde ise o nasib alır.

Eğer hor eğer hürmet
Kişiye sözden gelir.

Zehr ile pişen aşı
Yemeğe kim gelir.

Beni bende demen bende değilem,
Bir ben vardır bende benden içeri.

Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz.

http://www.geocities.com/harikasozler/
———————————————

MEVLANA

Ayıpsız dost arayan dostsuz kalır.

Bal yiyen, arısından gocunmaz.

Bir kişiyi tanımak istiyorsan, düşüp kalktığı arkadaşlarına bak.

Biz süt taşıyan memeye benzeriz. Bizi çeken ele göre süt veririz.

Bugün üstüne bastığın çimenler, yarın toprağının üzerinde bitecek.

Çoban uyudu mu kurt emin olur.

Dünya kehribar gibidir, bütün samanları çeker; ancak özlü buğday kehribarın çekişinden kurtulmuştur.

Gönlünü yıkayıp arıtmamışsan habire aptes alıp durmaktan fayda bekleme.

Gülün annesi, dikendir.

İki kişiyi aşan, bir başkasına da söylenen her sır, yayılır.

İyi ağaçtan talihli dal çıkar.

Körler çarşısında ayna satma , sağırlar çarşısında gazel atma.

Muhabbet ve merhamet insanlığın; hiddet ve şehvet de hayvanların sıfatlarıdır.

Nice insanlar gördüm üstlerinde elbise yok. Nice elbise gördüm içinde insan yok.

Sabır, kurtuluşun anahtarıdır.

Yüz kişinin içinde aşık, gökte yıldızlar arasında parıldayan ay gibi belli olur.

Yüzün rengi, kalplerin casusudur.
————————————-

AKŞEMSEDDİN

Her işe besmele ile başla!
Temiz ol daima iyiliği adet edin!

Dünyanın mutluluğuna mağrur olma!

Kimseye kızma eziyet ve cefa etme!

Ömrün uzun olsun istersen, kimsenin nimetine haset etme!

Kimseyi kötüleyip, atıp tutma!

Senden üstün kimsenin önünden yürüme!

Dişin ile tırnağını kesme!

Çok uyumak kazancın azalmasına sebep olur!

Akıllı isen yalnız yolculuğa çıkma!

Seher vakti Kur’an-ı Kerim oku!

Daima Allah-ü Teâlâ’yı zikret!

Kendini başkalarına methetme!

Namahreme bakma, harama bakmak gaflet verir.

Kimsenin kalbini kırıp, viran eyleme!

Edepli, mütevazi ve cömert ol!

Yanlız bir evde yatmaktan sakın!

Velî, insanlardan gelen sıkıntılara tahammül edip katlanan kimsedir. O, toprak gibidir.

Toprağa her türlü kötü şey atılır.

Fakat topraktan hep güzel şeyler biter…”
———————————————-

MEHMET AKİF ERSOY

Edepsizliğin başladığı yerde edebiyat biter.

Tükürün cephe-i lâkaydına şarkın, tükürün,

Kuşkulansın, görelim gayretleri halkın,

Tükürün milleti alçakça vuran darbelere,

Tükürün onlara alkış tutan kahpelere!..

Felakete sabreyleyenler insandır.

Bekayı hak tanıyan, sa’yi bir vazife bilir,

Çalış, çalış ki beka sa’y olursa hak edilir

Ya açar nazm-ı celilin bakarız yaprağına,

Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına,

İnmemiştir hele Kuran, bunu hakkıyla bilin,

Ne mezarlıkta okunmak nede fal bakmak için

Hakiki bahtiyar ancak o ademdir ki, dünyadan

Giderken mamelek namıyle terk eyler büyük bir nam.

Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır

Fazilet hıssi insanlarda Allah korkusundandır.

Adam aldırma da geç git, diyemem, aldırırım:

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım.

Hayat için elzem hayatı istihkar.

Hürriyetin, hakkın masun oldukça insansın.

Göz, yumulmakla kör olmaz.

“Tarih”i “tekerrür” diye ta’rif ediyorlar;

Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi.

Bize, Asım, ne şunun yumruğu lazım, ne bunun;

Birinin pençesi ister yalnız: kanunun.

Gamsız insanlara eğlence gelirmiş yaşamak;
Yüreğin hisli mi işkencedesin, talihe bak.

Adam mısın? Ebediyen cihanda hürsün, gez. Yular takıp seni bir kimsecik sürükleyemez.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bize zincir vuracakmış şaşarım.

http://www.geocities.com/harikasozler

http://harikasozler.cjb.net
——————————

FUZULİ

Aşıklar zelil ve bayağı olur. Safâ ve saygınlık, sevilene yaraşır.
Aşk ayıbı zamandır.
Aşk, canın belasıdır.
Aşksız güzellik bayağıdır; güzellikse aşk pazarında mezad…
Cana tamah etme, can elbet geçicidir.
Cesaret ve edep atalar mirasıdır.
Cihanda eski usuldür, fayda arayan, zararı da istemiş olur. Sevgili isteyen, eziyete hazırlanmalı; define arayan yılanı göze almalıdır.
Deliye hazine değil, virane gerektir.
Dünyada ümit bir direktir.
Dünyaya ümit tutmak olmaz; asla ölümü unutmak olmaz.
Ebedi sevgi ezelde takdir edildiyse, bu kader kaza ile önlenebilir mi?
Evlad can cevherine bedeldir; evlad bırakan ad bırakır.
Güzelliğin vasıflarını söylemek için söz çoktur; ama güzelliğin tatlılığına hiç söz yoktur.
Güzellik olmasa aşk ortaya çıkmaz; aşk olmasa güzellik yüz göstermez.
Hicran vuslatın gecesi ise; vuslat firakın şafağıdır, fecridir.
İyi haber karınca hızıyla yürüyemezken, kötü haber şimşek süratiyle yayılır.
Kızlar gizli gerek. Gizli olduğu için değerli değil midir hazine?

Nefes hesabıyla sona erince ömür, ya bir kurtuluş ve muştu; ya bir başlangıç ve korkudur.
Söylesm tesiri yok; Söylemesem, gönül razı değil.

Topraktan olanı toprağa vermek gerek.
Varlık gam tuzağıdır, hür olmak yoklukladır.
Vuslat olunca ayrılıktan korkmak gerek.
Vuslat! Ah! Ne efsunkâr bir kelime, ne kutlu bir an!..
Zaman!… Ah zaman!… Hem dost, hem düşman.
Zincir, deliye gerektir…

http://www.geocities.com/harikasozler

http://harikasozler.cjb.net
——————————

FİRDEVSİ

.Ebul Kasım Mansur Firdevsi

Akıllı bir adam, senin düşmanın bile olsa, cahil bir dosttan iyidir.

Akıllı olan her adam, özür dileyenin bir suçu olduğuna inanır.

Ateşten insana serinlik gelir mi?

Bilgili olan güçlü olur.

Bir kere ağaran saç bir daha kararmaz.

Dünya, baştanbaşa aslı olmayan bir masaldan başka bir şey değildir.

Dünyada en iyi kadın, anasından doğmayandır.

Dünyada vaktini boş işlerle geçirme; iyi insanların izinden ayrılma.

Gençlik şarabını tadan, dünyada kendisinden başka kimseyi görmez.

Ham düşünceleri, ancak akıl pişirir.

İnsanın, düşmanlarını sevindirecek şekilde yaşamasından sa, şerefiyle ölmesi daha iyidir.

Kedersiz, acısız olan var mı?

Küçük çocukların derdini küçük görmemeli.

Tatlı söz söyleyen, hiç kimseden kötü söz işitmez.

Tembellik bir insanı esir eder.

Yeryüzünde bütün ıstıraplar, aza kanaat etmemekten doğar.

Zehir balla, sevgi de düşmanlıkla beraber gelir.

http://www.geocities.com/harikasozler

http://harikasozler.cjb.net
——————————

NACİP FAZIL KISAKÜREK…

Tomurcuk derdinde olmayan ağaç, odundur.

Zaman insanları değil, armutları olgunlaştırır.

Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalişmak lazim.

Her ağızdan, her telde faillik mırıltısı, sonunda tek bir şarkı, tabutun gıcırtısı.

Hep nefs çıkar karşıma, ölüp ölüp dirilsem: İnsandan kaçmak kolay; kendimden kaçabilsem…

Tohum ek, vermezse toprak utansın.

Ne varsa çöplüğe at, belli başlı zamanlık,
Ölümü öldürmekte olanca kahramanlık.

Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek.
Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek?…

Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez.
Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez…

Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın
Gündüz geceye muhtaç bana da sen lazımsın.
Anladım işi, sanat Allah’ı aramakmış
Marife bu geri yalnız çelik-çomakmış.
Öyle bir devimki ben hakikatte pireyim
Bir delik gösterinde utancımdan gireyim.

http://www.geocities.com/harikasozler

http://harikasozler.cjb.net
—————————–

YAHYA KEMAL BEYATLI

Cihan vatandan ibarettir, itikadımca.
Güçlü olan, yenilmeyen yalnız azimdir.
İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar.
Nedir hayat uzayan ıztırabdan başka
Hiç şaşmayan saat gibi işler durur kader.
Ölüm, asude bahar ülkesidir bir rinde.
Rahatça dal, ölüm sonu gelmez bir uykudur.
Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler;
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.
Yaşamak zevki nedir bilmez, ölümden korkan.
—————————————————–

BÜYÜKLERDEN GÜZEL SÖZLER

Ayni dili konusanlar degil,Ayni duygulari Paylasanlar anlasabilirler~
Hz.Mevlana
Mal-ü hülya hostur amma,akibeti bos olmassa..
Müsevvid Efendi
Süphecilik ve vehim yasaminizi cehennem ederken; arastirmacilik, sorgulama, ilim ile cennetinizi genisletir.
Madem ki,bir kul ölüm haline varmamistir. o ne zaman tövbe etse Allah onun tövbesini kabul eder…
Hadis-i serif
Sadaka istenilmeden vermektir,istenildikten sonra vermek ise utançtandir ve kötüdür…HZ MEVLANA
Allaha olan inancini kaybeden herseyi kaybetmistir
Isevo
Iyi biri olmak istiyorsan, kötü oldugunu düsüneceksin.
Bilmiyorum
Ölmeden önce toprak ol, ölünce zaten toprak olacaksin
“Insanlara düsmanlik etmekten sakininiz; zîrâ düsmanlik güzellikleri örter, ayiplari ortaya çikarir.”
Hadîs-i Serîf
“En uygun davranis, kendine nasil davranilmasini istiyorsan, insanlara öyle davranmandir.”
Hazret-i Ali (R.A.)
“Affetmek, asâletin alâmetidir.”
Hazret-i Ali k.v
“Müslüman, müslümanlarin elinden ve dilinden selâmette oldugu kimsedir.”
Hadîs-i Serîf
Muhakkak ki Hz. Allâh, kendisine (duâ için) ellerini kaldiran kulunu bos çevirmekten hayâ eder.”
Hadîs-i Serîf
ARANIZDA EN HAYIRLINIZ KURAN I ÖGRENEN VE ÖGRE TENINIZDIR
HADIS-I SERIf
Aglayarak ibadet yapan gülerek cennete girer, gülerek günah isleyen Aglayarak cehenneme girer
Anonim
Dostunu severken ölçülü sev, günün birinde düsmanin olabilir.Düsmanina da bugzunu ölçülü yap, günün birinde dostun olabilir.”
Hadis- i serif
Bir ev kurulmuyor; Baslanmayinca. Bir kimse veli olmaz;taslanmayinca Bir kul murada ermez;Sabretmeyince…..
ABDULLAH BABA (K.S.)
her seyi maddede arayanlarin akillari gözlerindedir; göz ise maneviyata kördür
said nursi
gunah yasak oldugu icin aciverici degildir, aciverici oldugu icin yasaktir.
goethe
Insanlarin En Hayirlisi Insanlara En Faydali Olandir
Hadisi Serif
Iman Hem Nurdur Hem Kuvvetir,Gerçek Imana Sahip Olan Bir Kisi Bütün Dünyaya Meydan Okur
Bediüzzaman Said Nursi
arzularina karsi koyanlar varya onlarin varacagi yer cennetdir (naziat 37_41)
Allah c.c
Küçük insanlarin büyük gururlari vardir.
Voltaire
Kusuru kendine söylenmeyen adam ayibini hüner zanneder.
Sadi
Zaman Gösterdiki Cennet Ucuz Degil Cehennem Lüzumsuz Degildir.
B:SaidNursi
en güzel hayata kavusan dünya kendisini terk etmeden kendisi dünyayi terk edendir
hadisi serif
Egri cetvel düz çizgi çizmez.
Hz. Ali R.A.
ey rabimiz üzerimize sabir yagdir ve müslümanlar olarak canimizi al
Anonim
Kimseye kin gütme benim yolum ve sünnetim budur.Benim sünnetimi kim yasatirsa beni seviyor demektir.Beni kim severse cennette benimle olur.(H.Z muhammet)
Hadisi Serif
Güzel gören güzel düsünür, güzel düsünen hayatindan lezzet alir.
Bediüzzaman
Göz günah islemisse onu su ile yikayamazsiniz,onu ancak gözyasi temizler.
Mevlana
Baskalarinda iyilik, kendinde ise kötülük ara.
( Benjamin Franklin )
Alçak gönüllü insan kendini hiç söz konusu etmez.
( La Bruyere )
Allah Teala bir kalbi kendisinden hayayi gidermekle cezalandirdigi kadar hiç bir seyle cezalandirmamistir.
( M.b. Dinar )
Baskasini düzeltmek istiyosan önce kendini düzelt
Hz.Ömer (R.A.)
Alçak gönüllülük gururun perhizidir.
Voltaire
Üç sey vardir ki bütün günahlarin kaynagidir. Bunlar: kin, hirs ve hasettir.
hadisi serif
Iman, iki yarimdan meydana gelen bir bütündür. Onlarda sabir ve sükürdür. ibn-i mesud
————————–

TASAVVUFi SöZLER

. Algılanan varlığın, Hakkın vücudu olduğunu müşahade, vahdet-i vücud’dur.
Ahmed Hulûsi

Allah’ ı bilenler ise, ruhun beynin özü ve hakikatı olan Hak’ tan geldiğini müşahade ettiler..
Ahmed Hulûsi

Allah sizin kalıbınıza ve suretinize değil, kalbinizin temizliğine bakar. Hz. Muhammed

Allahım! İnsanlar seni verdiğin nimetler yüzünden severler; bense seni verdiğin belalar yüzünden severim. Hallac-ı Mansur

Aşka delilik diyen insan, hayatın sırrına ebediyen bigane kalsın. Muhammed İkbal

Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım, başım göğe değerdi. İmam-ı Azam

Bir gün nefsime dedim: gel seninle Rabbime gidelim. gelmedi. Ben de tek başına yürüdüm, gittim. Beyazıd-ı Bestâmi

Bir insanda görülen ameller ve takvadan başka, bir de onun cevher gibi güzel olan gizli amel ve takvası vardır. Bakış gücü olmayanların nazarları, görünen amellerdir. Halbuki biz onlara bakmıyoruz. Biz insanın içine, içindeki sırra bakıyoruz… Şeyh Hariri

Bir kimse kendi hakikatine arif olursa, hiçbir itikat ile kayıtlı olmaz. Muhiddin Arabi

Bütün maşuktur, aşık perdedir. Diri maşuktur, aşık ölüdür. Mevlâna

Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder. Gazâli

Eğer bir müminin kalbini kırarsan Hakk’a eylediğin secde değildir. Yunus Emre

Ey birader, sen ancak bir düşünceden ve fikirden ibaretsin. Üst tarafın kemik ve A’sab sinir ve adalât (kas) ve elyaftan (insan ve hayvanda adaleleri meydana getiren ince lifler) ibarettir. Mevlâna

Hakikât yolu, aranmakla bulunmaz. Ama Bulanlar ancak arayanlardır. Beyazıd-ı Bestâmi

Hakikatte Arş ve Beytullâh, Allah’ı bilen arifin kalbidir. Muhyiddin Arabi

Hakkın Rahmeti bizim günahlarımızdan büyüktür. Muhiddin Arabi

Her kişinin iki resülü vardır. Biri zahir, diğeri batın. Zahir dildir, Batın gönüldür. Dil Muhammed’e, gönül Cebrail’e benzer. Hacı Bektaş Veli

Her şey maşuktur , aşık bir perdedir. Yaşayan maşuktur , aşık bir ölüdür. Mevlâna

İnd-i Sânî’de, bütün mahlûk TEK bir NOKTADIR; Kâinâtın cümlesi bu, NOKTA da bir NÜKTEDİR!.. Ken’ân Rifâî

İstesem sırf fatiha suresinin tefsiriyle yetmiş beygiri yüklerim. Hz. Ali

Kendimi arıyorum, gören varmı? Erzurumlu İbrahim Hakkı

Kerem, dünyayı ona muhtac olana vermen ve kendisine muhtac olduğun Allah’a yönelmendir.. Ebu Hafs

Kimde sevgi varsa, Allah’ın varlığı ondadır. Mevlâna

Kimi aşık görürsen, onu maşuk bil. Zira o aşka nisbetle hem aşıktır, hem de maşuktur. Mevlâna

Kur’an insanlara pek çok şeyi sembollerle anlatırken; tasavvuf ise baştan sona, serâpa sembol ve mecazdır. Ahmed Hulûsi

Maddi hayata meyledenler için hayat deniz suyu içmeye benzer, içtikçe susarlar, susadıkça içerler. Muhiddin Arabi

Musibetin sevabına talip olmaklığın, musibeti çekmekte iken de varsa, zahidsin. Hz.Muhammed

Nazar ve nefes az kaldı kaderi geçecekti. Nefes ve nazardan Allah’a sığının. Hz.Muhammed

Nokta, tüm çizgilerin esasıdır. Hallac-ı Mansur

Okunacak en büyük kitap insandır.. Pir Haci Bektasi Veli

Ölüm, yaradılmışın Yaradan’a kavuşmasıdır,Seb-i arus’dur. Mevlâna

Sen insana ulaşmadan Allah’ı nasıl arıyorsun?. Muhammed İkbal

Sevgin yoksa, dost arama. Sâdi

Tasavvuf zamanı en uygun bir şekilde değerlendirmekten ibarettir. Ebu Siad-i Ebu’l Hayr

Tasavvuf, Allah ile olan muamelenin saflığıdır. Bunun aslı da dünyadan yüz çevirmedir. Cüneyd-i Bağdadi

Tasavvuf, bila-alaka (hiçbir bağ olmadan) tamamiyle Allah ile olmandır. Cüneyd-i Bağdadi

Tasavvuf, Hakk’ın, seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir. Cüneyd-i Bağdadi

Vücudun, ilmi ilahide, ilimden ibaret olduğunu müşahade, vahdet-i şuhud’dur. Ahmed Hulûsi
—————————–

SOCRATES

Ben bilmediğimi bildiğim için diğer insanlardan farklıyım.

Ben bir şey biliyorum, o da bir şey bilmediğimdir.

Fazilet ruhun güzelliğidir.

Galip asker, hiçbir zaman mağlup askerin üzerine eğildiği zamanki kadar yüksek değildir.

Görüp yapan, bilip yapan kadar muvaffak olamadığı gibi, bilip yapan da hissedip yapan kadar muvaffak olamaz.

Hayatta gütmemiz lazım gelen biricik gaye ruhumuzu yükseltmektir; düşüncemizin, ahlaki kudretlerimizin ilerlemesini sağlamak, düşüncemizi her an biraz daha aydınlatmak; kendimizi günden güne daha hür ve mükemmel duymaktır.

İnsanlar her zaman her yerde acıkmışlardır. Ama her zaman yer yerde erdemli olmamışlardır.

Kendini bil.

Kimse bile bile kötü değildir, her kötülük bilgi sanılan bir bilgisizlikten gelir.

Kötü insanlar yemek ve içmek için yaşar. İyi insanlar yaşamak için yer ve içerler.

Yalnız bir iyi vardır: bilgi, bir de kötü: cehalet.

Yeşillikler toprağın çirkinliğini kapattığı gibi, tatlı sözde insanın birçok kusurlarını örter.

http://www.geocities.com/harikasozler

http://harikasozler.cjb.net
——————————

KONFÜÇYÜS

Vefa ve samimiyet ilk prensipleriniz olmalıdır.
Eğer kusurların varsa, onlardan kurtulmaya çalışmalısın ve bundan korkmamalısın.
Yapılmış şeyler üzerinde konuşmak lüzumsuzdur, geçmiş şeyleri ayıplamak da manasızdır.
Bir insan sabahleyin doğru yolda ise, akşam saatlerinde de öyle kalacak ve bundan pişman olmayacaktır.
Tevazu ile konuşmayan bir kişi, zamanla bununla ilgili bütün kelimeleri de tamamıyla unutabilir.
Kelimelerin kuvvetini bilmeyen insanlarla esaslı bir konuyu konuşmak mümkün değildir.
İhtiyatlı insan nadiren hata işler.
Doğaya göre bütün insanlar birdir, fakat pratikte birbirlerinden dehşetli ayrılık gösterirler.
———————

ARTHUR SCHOPENHAUER…

Kin, kalpten gelir; küçümseme kafadan, ve her iki duygu da tamamiyle bizim kontrolümüz altında değildir.
İnsani mutluluğun iki düşmanı acı ve can sıkıntısıdır.
Evlenmek insanın haklarının yarıya düşmesi ve görevlerinin iki katına çıkmasıdır.
Her insan, kendi görme sahasının sınırlarını dünyanın sınırları olarak kabul eder.
Duygularını gizlemek, kadınların doğuştan bir özelliğidir; bu hem budalaca, hem de akıllıca bir nitelik taşır.
Her ayrılış, ölümün önceden alınan bir tadı gibidir, tekrar bir araya geliş de yeniden dünyaya gelişin önceden alınan bir tadı gibidir.
—————————————————————–

BERNARD SHAW

Eğer yürüdüğünüz yolda güçlük ve engel yoksa, bilin ki o yol sizi bir yere ulaştırmaz.

Yaşlanmadan akıllanmayı çok isterdim.
Yanlışlık fare deliğinden geçer, doğruluk kapılardan sığmaz
Susmanın kudretine inanıyorum. Bu mevzu üzerinde saatlerce konuşabilirim.
Dürüst insan her zaman gerçeği söyler, akıllı insan ise yalnız zamanında.
Bir kelime yeterlidir, gerisi laftır.
Moda kadınlara benzer, onun da havası vardır.
Her şeyi düşünmek, çoğun her şeyi düzene sokmak demektir.
Birçok insanın korkak olmaya cesareti yoktur.
Yazı ile insan daya iyi yalan söyleyebilir.
Zekanın sakıncası, insanı devamlı surette bir şeyler öğrenmeye zorlamasıdır.
Erkeğin de, kadının da terbiyesi birbirleriyle tartıştıkları zaman belli olur.
Aptallar, utanılacak bir şey yaptıkları zaman mazeret diye o işi her zaman yaptıklarını söylerler.
Akıllı adam aklını kullanır, daha akıllı adam başkalarının da akıllarını kullanır.
Ben şaka yaparken gerçekleri söylerim, çünkü gerçekler dünyanın en gülünç şakalarıdır.
Bu dünyada başarıya ulaşan insanlar istedikleri şartları yakalayan insanlardır. Eğer onları bulamazlarsa, kendileri yaparlar.
Parayı kazanmadan harcamaya nasıl hakkımız yoksa, mutluluğu da üretmeden tüketmeye hakkımız yoktur.
Değişmez kural, değişmez kuralın olmayacağıdır.
Çocuklarınıza ders vermek istiyorsanız (bu hiç de gerekli değil) kendinizi örnek gösterin. Ama sizin gibi olmaları için değil, sizin gibi olmamaları için.
Yapabilenler yapar; yapamayanlar yapmayı öğretir.
Benim en iyi dostum terzimdir. Çünkü ne zaman beni görse, derhal o andaki ölçülerimi alır. Oysa bütün öteki tanıdıklarım benim hala eskisi gibi olduğumu düşünürler.
Yalancının cezası; kimsenin kendine inanmayışı değil, asıl kendisinin kimseye inanmayışıdır.
Merhamet sevgiye yakınsa, minnet onun aksine yakındır.
Ahlak duygumuz, ihtiraslarımızı kontrol eder.
Aşk, insana vakar, ağırbaşlılık, hatta güzellik verir.
———————————————————–

Johann Wolfgang von Goethe

Akılsızlar hırsızların en zararlılarıdır: Zamanınızı ve neşenizi çalarlar.
Aşk imkansız birçok şeyi mümkün kılar.

Aşk ve sevinç büyük çabaların kanatlarıdır.

Ayrılık, aşk bağının yenilenmesi demektir.

Bilgi arttıkça, huzursuzluk da artar.

Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli.

Bir şey her şey için, her şey bir şey için vardır.

Biz, içimizdeki bir çelişkiden kaçamayız; onu dengelemek zorundayız. Başkaları bize karşı gelirse bu bizim değil, onların sorunudur.

Büyük yükleri kaldırabilmek için onların ortasını bulmak gerekir.

Çok soruyorsan, kötü bilgi almışsın demektir.

Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar.

Deli üfürür, bilgi konuşur.

Delilik çoğunlukla başka bir kılığa bürünmüş akıldan başka bir şey değildir.

dışarıda gereğinden az ya da pek fazla (olunabilir) Ama evde hep ölçü ve amaç (şarttır).

Duvarlaşmış delilikler vardır, akıcı delilikler görünmez delilikler! İlki en çok göze çarpar.

Dünya bir hapishanedir.

Dünya güzeldir, ama bir şairin gözüyle daha da güzel olur.

Dünyada başkalarının deliliklerinden çıkar sağlamaktan daha kurnazca bir şey olamaz.

En büyük zorluklar, onları aramadığımız yerlerden çıkar.

Gönlümüz bize aklımızdan daha yakındır.

Görev, içinde bulunduğumuz zamanın bizden istediği şeydir.

Hayatımda yeterince öğrendim ki deliler akıllı insanlardan ancak daha deli olmak için ne gerekiyorsa o kadarını öğrenip kabul ediyorlar.

Hayatın nimetlerinin değerini bize öğreten, ancak hayatın zahmetleridir.

Her dedikodu, orada olmayan biri hakkında yapılıyorsa, inanılmayacak kadar tatlı değil midir?

Her su olan yerde kurbağa yoktur, ama kurbağa sesi olan yerde su vardır.

Her türlü gösterişte ölçülü davranmalı, buna karşılık iç dünyayı, düşünce ve ruhu elden geldiğince yükseltmeli.

İnsan ancak anladığı şeyi duyar.

İnsan ilişkilerin hakiki temeli aslında kişilikte yer alır.

İnsan kendini hiçbir yerde, karıncalar gibi kaynaşan kalabalığı yarıp geçtiği zamanki kadar yalnız hissedemez.

İnsan, babasına borçlu olduğu saygıyı, ancak baba olduğu zaman duyar.

İnsanın bir şeyi öğrenebilmesi için her şeyden önce o şeyi sevmesi gerekir.

İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını, sonra da sağlıklarını korumak için paralarını harcarlar.

Kendi kendimize yardım edersek, Tanrı da bize yardım edecektir.

Keyfimin yerinde olduğu yer vatanımdır, derler. Bu teselli edici özdeyiş eğer “yararlı olduğum yer vatanımdır”, şeklinde olsaydı daha iyi söylenmiş olurdu.

Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanattır.

Mükemmel insanların aksayan tarafları daha çok göze batar.

Orta yol herhalde en çok sevdiklerimize karşı güven ver sır saklama konusunda istemeye değerdir.

Öğrencilerin bilmeleri gerektiğinden daha çok şey bilmeyen bir öğretmenden daha korkunç hiçbir şey olamaz.

Öğüdü de işi de herkes kendinde aramalı.

Ölçülülüğü ana ilke kabul eden kimse; kendini hiçbir tekyanlılıkla suçlayamaz.

Ölçülülük katkısız mutluluk kaynağıdır.

Önemli olan, hep ölçüdür; yoksa şampanya bile zehirli olabilir.

Ruh, hayatı hep yanında taşır, yani ölemez.

Samimi olmayı vaad edebilirim; tarafsız olmayı asla.

Sevgi her şeyi birleştirir.

Sevmek, inanmak demektir.

Siz kendinize inanın, başkaları da size inanacaktır.

Sözler şairin silahlarıdır.

Umutsuzluklarımız hiç beklemediğimiz yerde karşımıza çıkar.

Vatanını tanımayan insanın yabancı ülkeler için bir ölçüsü yoktur.

Zeki adam kendini frenledi mi mutlu oldu demektir.

KONULARA GÖRE GÜZEL SÖZLER

ALLAH

Allah, bildiğini saklamayacağına, herkese öğreteceğine dair söz ve vaid almadan hiçbir bilgine bilgi vermez.
HZ. MUHAMMED (s.a.v)
Allah, kesin olarak hiçbir kişiye bilgisizlikle yücelik, üstünlük vermez ve kesin olarak bilgiyle de hiçbir kimseyi alçaltmaz. HZ. MUHAMMED(s.a.v)
Allah ile olduktan sonra ölüm de, ömür de hoştur. MEVLANA
Allah kendi kendilerine yardım edenlere yardım eder. ALGERHON SYDNEY
Allah’a yakın olmak için, içimizde hakikat ve adalet aşkını yaşatmalıyız.
DEMOSTENES
Allah’ı hakkıyla tanımayan kimse, ondan hakkıyla korkmaz. İMAM GAZALİ
Allah’tan uzaklaşan, Allah’ı aramayan insan, ne kendisinde, ne de kendi dışında hakikati ve adaleti bulamaz. PASCAL
Allah’ın varlığı, bir hakikati ifade eden geometrik teorilerden daha hakikidir. DESCARTES
Bir tabiat kanununu izah eden her formül, Allah’ı öven bir ilahidir. MARIA MITCHELL
Eğer tanrı olmasaydı, bir insan aziz olabilir miydi? Bu benim bugün bildiğim tek samimi problemdir. ALBERT CAMUS
Herkes korktuğundan kaçar, yalnız Allah’tan korkan O’na yaklaşır. EBU’L KASIM
İnsan, Allah’a su ve hava kadar muhtaçtır. ALEXIS CARREL
Sade insanlar, Allah’ı, güneşin harareti ve bir çiçeğin kokusu kadar tabii hissederler. ALEXIS CARREL
Sevmek için Allah, arkadaş olmak için Kur’an, nasihat için de ölüm yeter. İBN ŞİRİN
Sevmesini bilene çok yakın olan, aklı ile anlamak isteyene de o kadar uzaktır, gizlidir. ALEXIS CARREL
Tabiat Allah’ı hem gösterir, hem gizler.
PASCAL
Yüce Tanrıyı anlamak çok zordur. O, esrarengizdir fakat hiç bir zaman kinci ve kötü değildir. EINSTEIN

http://www.geocities.com/harikasozler
http://harikasozler.cjb.net
——————————-

AHLAK… AHLAK…

Ahlak bakımından düşmüş olanlara manevi bir hayat bağışlamak. Ölüleri diriltmekten daha iyidir. CHANNING
Ahlak kanunlarını çiğnemeye hiç gelmez, hemen öçlerini alırlar. TOLSTOY
Ahlak olmayan yerde kanun bir şey yapamaz. NAPOLEON
Ahlak özel ve pahalı bir lükstür. HENRY B. ADAMS
Ahlak ve karakter sağlam olmadıkça, cemiyette esaslı bir hizmet görmeğe imkan yoktur. İSMET İNÖNÜ
Ahlak, insanları burunlarından sürüklemek için yaratılan bir araçtır. NIETSZCHE
Ahlakın ana temeli iyi niyettir ki, o da tabiatı gereği yalnızca doğruya yönelik olabilir. GOETHE
Ahlakın çoğaldığı yerde devletin masrafı azalır. CORCİ ZEYDAN
Asıl yetimler anadan babadan değil ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır. HZ. ALİ
Bir milletin ahlakı dişleri gibidir. Çürüğdü nisbette acısını hisseder. BERNARD SHAW
Bütün cihanı araştırdım, güzel ahlaktan daha üstün bir liyakat bulamadım. MEVLANA
Din ve ahlak duygularının zayıflaması, zekanın zayıflaması kadar tehlikelidir. ALEXIS CARREL
Güzel ahlak, başkalarına eziyet etmemek ve güçlüklere katlanmaktır. ŞAH ŞÜCA KİRMANİ
Her şeyde ahlak denilen kavram vardır; yeter ki aramasını bilin. LEWIS CAROLL
Hiçbir mücadele yoktur ki, ahlak esasına dayanmadan ilerleyebilsin. ATATÜRK
Kültürlü insanların ahlak çıkmazlarında yardımcı olmak, kültürsüzlere yardımcı olmaktan daha güçtür. GOETHE
Memleketler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çökerler.
CICERO
Sizin en hayırlınız, ahlakı en güzel olandır. HZ. MUHAMMED

ANNE

Cennet anaların ayakları altındadır. HZ.MUHAMMED
Kadının en büyük vazifesi analıktır. ATATÜRK
Bir anne yüreği, dibinde daima af bulunan bir uçurumdur. BALZAC
Dünyada öğretilen bütün bilgilerin hiçbiri bize, bir ananın bakışının, bir kelimesinin verdiği şeyi vermeye muktedir değildir. RAABE
Başarısızlık ve felaketlere rağmen, hayata karşı güvenlerini sonuna kadar saklayabilen iyimser insanlar, daha çok iyi bir anne tarafından büyütülmüş olanlardır. ANDRE MAUROİS
Bir anne, yüreği dibinde her zaman bir af bulunan bir uçurumdur. HONORE De BALZAC
Hiçbir süs ve makyaj bir kadını, analık sevgisi kadar güzelleştiremez. EMİLE BROCHVOGEL
Bana okuduğum kitapların en güzelinin hangisi olduğunu sorarsanız, söyleyeyim: Annemdir. ABRAHAM LİNCOLN
Hiç kimse kollarında bir çocuk tutan anne kadar muhterem ve saygıdeğer değildir. VON GOETHE
Kadınlar zayıftır ama analar kuvvetlidir. VİCTOR HUGO
Anneler, her şeyi görmeseler bile kalpleriyle duyarlar. OSTROVSKİ
Bir kadın, anne olana kadar çocuktur. STRİNDBERG
Çocuğunu kaybeden bir anne için her gün ilk gündür; bu ıstırap ihtiyarlamaz. VİCTOR HUGO
Anne kalbi, çocuğun okuludur. HENRY FORD BECHER
Analık sanatının ilk şartı çocuk uyuduktan sonra uyumaktır. ANATOLE FRANCE
Ana, hayatın ebediliğidir. EMİLE ZOLA
——————————————-

DİN

Kamil aklın en büyük hazinesi dindir. Bu sebeple insanın dini aklıdır. Aklı olmayanın dini de yoktur. HZ. MUHAMMED
Din her cihetten yükselmeyi emreder ve insanı yüceltir. HZ. ALİ
Bir dinin tabii olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır. ATATÜRK
Dinsiz bilim kör; bilimsiz din topaldır. EİNSTEİN
Her din, öteki dinler kadar doğrudur. BURTON
İnsanlar din hakkında yazar, savaşır, ölürler de din için yaşamasını bilmezler. COLTON
Ten din, iyi bir yaşayıştır. THOMAS FULLER
Din, Tanrı’yla insanlara karşı duyulan sevgiden başka bir şey değildir. WİLLİAM PENN
Din adamı, geçindiremeyeceği kadar büyük bir ailenin reisidir. SAMUEL JOHNSON
Din ve ahlak bir bütünün iki parçasıdır. HEİNRİCH HEİNE
Dinin aslını anlamaya imkan yoktur. Ona ancak hayran olunur. MEVLANA
Din, insanlık tarihine hakim olan ve toplumları ayakta tutan en büyük kuvvettir. BENJAMİN COSTANT
Din bir üsdür, sultan da muhafızdır. Üssü olmayan yıkılmış, bekçisi olmayan da kaybolmuştur. İMAM GAZALİ
Din ve ahlak duygularının zayıflaması, zekanın zayıflaması kadar tehlikelidir. ALEXIS CARREL
Allah, dinini düzelten kişinin dünyasını da düzeltir. HZ. ALİ
Ahlak ve hukukun ilk kaynağı dindir. LEİBNİZ
Dinin olmadığı yerde hiçbir şey yoktur; yokluk bile yok. şiir ve sanatsa hiç yok. NECİP FAZIL KISAKÜREK
Din bir milleti millet yapan unsurların arasındadır. RENAN
Din yüzünden gerilemedik, gerilediğimiz için dinden ayrıldık.
PEYAMİ SAFA
Din, onu kullanmasını bilen bir hükümet için her zaman en sağlam destek olacaktır. NAPOLEON
—————————-

DOĞRULUK

Her hususta doğruluğu iltizam edenlere, asla korku ve hüzün yoktur. KUR’ANI KERİM- Ahkaf: 13
Acı da olsa, doğruları söyleyiniz. HZ. MUHAMMED
Doğruları korumaktan korkmayınız. ATATÜRK
Doğruluk, her türlü şartlar altında meyve verir. SCHİLLER
Yanlış sonsuz şekillere girebilir, doğru ise yalnız bir türlü olabilir. ROUSSEAU
Hiçbir miras, doğruluk kadar zengin değildir. SHAKESPEARE
Yanlışlık fare deliğinden geçer, doğruluk kapılardan sığmaz. BERNARD SHAW
Gerçek başarıların en geçerli yolu doğruluktur. M. MOGE
Budur benim hayatta beğendiğim meslek, sözün odun gibi olsun doğrun tek. MEHMET AKİF
Doğruluğun en güzel meyvesi ruh sükunudur. EPİKUROS
Doğru olan şeyi görmek, fakat bunu yapmamak cesaretsizliktir. CONFUCİUS
Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen. YUNUS EMRE
Doğruluk, hayatta, iyi bir namın en iyi dostudur. JOHN WEBSTER
Doğruluk sonsuzluğun güneşidir, nasıl olsa doğar. WENDELL PHILLIPS
——————

ERDEM

Çocuklarınıza fazileti öğün. İnsanı ancak o bahtiyar eder. Para değil. Beethoven
Dostluğu hem doğuran, hem sürdüren erdemdir, erdem olmadan dostluğun hiçbir türlüsü olmaz. Cicero
Dünyada işlenen fenalıkların hepsi de faziletler namına işlenir. Bernard Shaw
Erdem ile mutluluk, anne ile kızı gibidir. Benjamin Franklin
Erdem, iyiyi elde etme gücüdür. Eflatun
Erdem, yaşlanmaz. George Herbert
Erdemin tek armağanı yine erdemdir. Emerson
Erdemli insan, tasaları silkip atandır. Konfüçyüs
Erdemli kişinin uykusu tatlı olur. Addison
Erdemli olmak güzel şeydir, fakat erdemli olmayı başkalarına öğretmek daha da güzeldir. Mark Twain
Fazilet ehlinin faziletini gene fazilet ehli bilir. Hz. Muhammed
Fazilet hiçbir zaman yalnız kalmaz, muhakkak bir komşu bulur. Kung Dse
Faziletler alışkanlık haline gelince saadet doğar. İbni Sina
Faziletlerin üstünü, sana gelmeyene gitmen, vermeyene vermen ve kötülük edene iyilik etmendir. Hz. Muhammed
Faziletli olmak, keskin bir kılıca oturmak kadar güçtür. Bhartriha
Faziletsiz saadet olmaz. Aristoteles
Güzelliği sevdiği kadar, erdemi de seven bir insanı daha görmedim. Konfüçyüs
Onur, erdemin armağanıdır. Cicero
Yaldızlı sözlerle erdem bağdaşmaz. Konfüçyüs
Yeryüzünde yegane solmayan çiçek erdemdir.
Cowper
———————

ERKEK

Kadınsız bir erkek horozsuz bir tabanca gibidir; erkeği ateşleyen kadındır. VİCTOR HUGO
Erkekler güzel şeyler söylemeyi bırakınca, onları artık düşünemez de olurlar. OSCAR WİLDE
Erkek olmadığına memnunum; yoksa bir kadınla evlenmek zorunda kalacaktım. MADAME DE STAEL
Erkek kadını, kadın kendisini yakalayıncaya kadar kovalar. MARCEL ACHARD
Bütün erkekler koca bebeklerdir. D.H. LAWRENCE
Erkeği erkek yapan kadındır. EMİLE ZOLA
Cömertlik, erkeğe yakışan erdemdir. GOETHE
Akıllı erkek haksız olduğu zaman erkeklerden, haklı olduğu zaman ise kadınlardan özür diler. H.L.MENCKEN
İyi bir karın mı olmasını istiyorsun? Öyleyse tam bir koca ol! GOETHE
Erkekler kalpleriyle değil fikirleriyle yaşarlar. ÇEHOV
Erkekler şaraba benzer, geçen yıllar kötülerini ekşitir, iyilerini olgunlaştırır. CİCERO
Bir kadına en uygun olan erkek, en çok sevdiği erkektir. SEAN O’CASEY
——————————

GENÇLİK

Gençliğin ve sağlığın kıymeti, elden gitmedikçe bilinmez. HZ. ALİ
Ey yükselen nesil gelecek sizindir! Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz. ATATÜRK
Gençlik, aşk iksirlerinin en etkilisidir. ANDRE MAUROİS
Gençlik, sahip olunmaya değer tek şeydir. OSCAR WİLDE
Gençliğinde genç olabilene ne mutlu. TURGENYEV
Gençliği anlamadığımız an, dünyadaki işimiz bitmiş demektir. GEORGE MC DONALD
Gençlikte insanlara saraylar kuracağımıza inanırız; iş başa düştü mü onların pisliğini ortadan kaldırmakla bitiremeyiz. GOETHE
Gençlikte günler kısa, yıllar uzun, yaşlılıkta günler uzun, yıllar kısadır. IMMANUEL KANT
Gençliğin ruhunu, işleyen bir tarla gibi, kendi haline bırakırsanız orada ısırgandan ve dikenden başka bir şey bulamazsınız. SNELLMAN
Gençlik kolay mutluluklar için parlak bir çağdır. ALBERT CAMUS
Güç de, akıl da onlardan yana, bırakalım meydanı gençlere: Yarışamayız onlarla. MONTAIGNE
Gençlik, rüzgarların savurduğu gül yapraklarının arkasından koşar. N. LENAU
Ah gençlik! İnsan yalnız bir zaman sahip olur ona, ömrünün gerisinde de onu çağırıp durur. ANDRE GIDE
İnsanların çoğu yaşlanınca gençliklerini unutur. BOCCACCIO

—————————————-

GÜNAH

Günahı vücut değil, irade işler. MACHIAVELLI
En masum tavrı ve en süslü elbisesiyle çıkar karşımıza günah. ALİ SUAD
Günah işleyen insandır, buna üzülen evliya olabilir, bununla övünen ise şeytandır. ALBERT HUBBARD
Günahsız insan kaygısız yaşar. IBSEN
Günahın küçüklüğüne bakma! Fakat kime isyan ettiğine, kime karşı günah işlediğine bak. BİLAL B.SA’D
Günahlarını terketmeden Allah’tan af ve mağfiret istemek, yalancıların istiğfarıdır. YAHYA BİN MUAZ
Ey insanoğlu! Bugün günahlarından korkar isen, yarın birşeyden korkmazsın. ŞEYH SADİ
Günah, yasak olduğu için acı vermez, acı verici olduğu için yasaktır. GOETHE
Günah arıya benzer, onun gibi ağzı ballı, fakat kuyruğu zehirlidir. LA ROCHEFOUCAULD
En az merhamet gösterenler en büyük günahları işleyenlerdir. BAEMARCHAIS
İnsanın günahları ardını bırakmaz. D.H. LAWRENCE
—————————–

KADIN….

Kadınlar sade bal değil, zehir tesiri de yaparlar. H.EDİP ADIVAR
Kadınlar kendilerini sevenler için değil, onlara hükmedenler için can verirler. H.EDİP ADIVAR
Kadın, her şeyi gören gözü bile aldatır. DOSTOYEVSKİ
Kadınların, süs ve aylaklıklarının bizim emeğimizle beslenmesi gülünç ve haksız bir şeydir. MONTAIGNE
Bir uygarlığın seviyesini ölçmek isterseniz, derhal kadının hayat şartlarına bakın. STUART MILL
Krallar gibi kadınlar da kendileri için yapılan her şeyin esasen bir borç teşkil ettiğine inanırlar. BALZAC
Güzel kadın gözü, iyi kadın gönlü okşar. NAPOLEON
Bir kadın için güzelliksiz gençlik veya gençliksiz güzellik işe yaramaz. LA ROCHEFOUCAULD
Kadın ilk öpücükte neler kazanacağını bilemez, ama son öpücükte neler kaybettiğini bilir. BALZAC
Kadın her şeyi affeder fakat asla unutmaz. CONFICIUS
Erkeklere sevgilerini söyleyen kadınlar en az seven kadınlardır. SHAKESPEARE
Pek az kadın vardır ki değeri güzelliğinden ömürlü olsun. LA ROCHEFOUCAULD
Kadını güzel yapan Allah, sevimli yapan şeytandır. VİCTOR HUGO
Bir kadının güzelliği, ancak sevmeye başladığı zaman meydana çıkar. LA BRUYERE
Kadınlar sevmedikleri adama hiç acımazlar. A. DUMAS FILS
Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı saliha kadındır. HZ. ÖMER
Kadınlar, erkeklerden daha çok hikmet sahibidirler, daha az bilir, daha çok anlarlar. J. DUHAMEL
Kadın kocasının, delikanlılıkta sevgilisi, olgun çağda arkadaşı, ihtiyarlıkta da hasta bakıcısıdır. BACON
İnsan gerçekten bir kadını severse, onun gözünde dünyadaki bütün öteki kadınlar kesin olarak manasını kaybeder. OSCAR WILDE
Kadınla müziğin yaşı olmaz. OLIVER GOLDSMITH
Kadın, insanın gölgesi gibidir; kovalarsanız kaçar, kazarsanız kovalar. CHAMFORT
Kadınlarda feci olan şey, ne onlarla ne de onlarsız yaşanabilmesidir. BYRON
———————————-

ZORLUK

Akıllı ve cesur bir işadamının her sabah masasının başına otururken çekeceği besmele şudur; “bakalım bugün karşımıza ne gibi zorluklar çıkacak!” GASSION
Bir işi en zor yanından düşün ki yaparken güçlük çekmiyesin. SAMUEL JOHNSON
Bir problemin güç olduğunu bana söyleme; eğer o güç olmasaydı, zaten bir problem olmazdı. F. FOCH
Dünyanın en zor üç şeyi şunlardır: Sır tutmak, kusur bağışlamak, boş vakitlerini değerlendirmek. CHILO
Eğer yürüdüğümüz yolda hiçbir engel yoksa, o yol sizi hiçbir yere götürmez. BERNARD SHAW
En büyük zorluklar, onları aramadığımız yerlerden çıkar. GOETHE
Hayatın çeşitli güçlüklerine karşı üç şey hediye edilmiştir; ümit, uyku ve gülmek. IMMANUEL KANT
Hayatın nimetlerinin değerini bize öğreten, ancak hayatın zahmetleridir. GOETHE
Hayatta en zor şey, gayesiz insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetinde kalmaktır. CENAP ŞEHABETTİN
Hiçbir şey zor değildir, yeter ki onu ufak parçalara ayırmasını bilelim. HENRY FORD
İnsanın kıymetini meydana çıkaran uğradığı zorluklardır.
A. THIERS
Zorluklara tahakküm eden kolaylıklara ulaşır. HZ. ALİ
İnsanların en büyük dostu, zorluklardır. Çünkü onları karşılaştıkları bu zorluklar kuvvetlendirir. GASSION
Karşınıza bir zorluk çıktı mı, şikayet etmeyin, bilakis Allah’a şükredin. Çünkü size zekanızı işletmek, güç ve kuvvetinizi göstermek fırsatını vermiştir. GASSION
Yaşamdan yakınmamızın nedeni, karşılaştığımız zorlukların büyüklüğü değil gücümüzün azlığıdır. CORNEILLE
Zaferin büyüklüğü, mücadelenin zorluğu ile ölçülür. GRILLPARZER
Zorluklar hayatımızın bileği taşıdır. Biz onlara sürtüne sürtüne keskinleşiriz. GASSION
Zorluklar, başarının değerini arttıran süslerdir. MOLIERE
Zorluklara karşı kızmak onu yenemeyeceğimizi anlamak demektir.
R. TAGORE

http://www.geocities.com/harikasozler
——————————————–

ZEKA…

Zeki bir adam ahmaklar meclisinde çok kere ne söyleyeceğini şaşırır. La Rochefoucauld
Zekasız kuvvet yıkabilir, fakat yapamaz. CENAP ŞEHABETTİN
Zeka kafanın içindeki altın madenidir. PİTİGRELLİ
Zeka dünyayı yerinden oynatmaya yarayan maniveladır. BALZAC
Zekasını inkar edenin büyük bir zekası var demektir. LESSİNG
Dünyanın üstünde durduğu yegane destek insan zekasıdır. JONATHAN EDWARD
Parlak zeka, insanı bütün nimetlere kavuşturmaz. J. JACK ROUSSEAU
Bir insanın zekası, vereceği cevaplardan değil, asıl soracağı sorulardan anlaşılır. De LEVIS
——————–

VİCDAN

Kötü bir işin en gizli şahidi vicdanımızdır. HZ. ÖMER
İnsan kendi vicdanından bir şey gizleyemez. ÇEHOV
Vicdan, adaletin en iyi vekilidir. LADY MARY MONTAGU
En mükemmel adalet vicdandır. ViCTOR HUGO
İyi bir vicdan en rahat yastıktır. C. BRENTANO
Vicdan, herkesin komşusunu dövmek için aldığı fakat asla kendine karşı kullanmadığı bastonlara benzer. BALZAC
Vicdanımız yanılmaz bir yargıçtır, biz onu öldürmedikçe. BALZAC
Vicdan azabı, insanın içinde bir cehennemdir. BYRON
Vicdan, saadet ve azaplarımızın ahirette de kaynağıdır. ROUSSEAU
Dünyanın en yoksul kölesi bile, kendi vicdanı içinde hürdür. BLEDSOE
İnsanlar kötülüğü, arzuları kuvvetli olduğundan dolayı değil, vicdanları zayıf olduğundan dolayı yaparlar. JOHN STUART MiLL
Varsa hatta beşerde bir vicdan,
Ya gümüştendir o ya altından.

TEVFiK FiKRET
Vicdan baki kaldıkça hiçbir günah affedilmiş sayılmaz. SETFAN ZWEiG
İnsanlar tuhaftır! Fena birşey yapmakta olduklarını hissedecek olurlarsa mutlaka en evvel vicdanlarını susturacak bir sebep bulurlar. HALiD ZiYA UŞAKLIGiL
Kapanmayan tek yara vicdan yarasıdır. PUBLiLiUS SYRUS
Vicdan Tanrı’nın tatlı fısıltısıdır. EDWARD YOUNG
En iyi ahlak kitabımız olan ve en fazla müracaat etmemiz gereken kitap, vicdandır. B. PASCAL
Vicdan azabı refah içinde uyur ve mücadele içinde açılır. J.J. ROUSSEAU
Hayata karakteri oluşmada karışanlar, başdöndürücü bir hızla vicdanlarını da kaybederler. F.W. FOERSTER
Vicdanlarınız sizi itham etmezse, başkalarının ithamının hiç bir değeri yoktur. PiERRE JEANNE
İradene hakim ol, fakat vicdanına esir ol. ARiSTO
Vicdan denilen şey birisinin bizi gözlediğini ihtar eden histir. MENKEEN
Vicdanın sesi bütün kanunların üstündedir. GANDHİ
Hiçbir suçlu kendi öz mahkemesinde (vicdanında) beraat edemez. JUVENAL

Başa dön

drmavi
ADMİN

Kayıt: 19 Eyl 2005
Mesajlar: 1762
Nerden: izmir
Tarih: 14 Tem 2006 01:08 am Mesaj konusu:

——————————————————————————–

Herkes, insanlığı değiştirmeye çalışıyor, kimse, kendini değiştirmeyi aklından geçirmiyor.

İnsanı hiç kimse, dostları kadar aldatamaz.

Bir düşmanı bağışlamak, bir dostu bağışlamaktan daha kolaydır.

Mükemmel bir kadın buluncaya kadar evlenmeyen bir adamın, Allah yardımcısı olsun, eğer bulursa
Allah daha çok yardımcısı olsun.

Gönlünü kuşku ve endişelerden soyutlayabilen insanlar, tıpkı güneşin ısısı, gülün kokusu gibi Allah’ı da duyarlar.

Hedefsiz gemiye hiç bir rüzgar yardım etmez.

Gençlikte günler kısa, yıllar uzun, yaşlılıkta yıllar kısa, günler uzundur. sakladığın sır, senin esirindir, açığa vurursan, sen onun esiri olursun. Hz. Ali

Akıllı adam aklını kullanır, daha akıllı adam başkalarının aklını da kullanır.

Taşı delen, suyun kuvveti değil, dalgaların sürekliliğidir.

Evinizin eşiğini temizlemeden, komşunuzun damındaki karlardan şikayet etmeyiniz.

Basit bir insanın elinden geleni yapmaya çalışması, zeki bir insanın tembelliğinden çok daha değerlidir.

Allah’ım bana iman ver ve onu bulmaları için başkalarına yardım etmeme müsaade et. Tolstay

Güçlü olan, zayıf yanını herkesten iyi bilendir; daha güçlü olan,zayıf yanına hükmedebilendir.

Olgun adam bilgisini saat gibi taşır, çıkarıp herkese göstermez, lüzumu olunca kullanır.

Kardeşlerimi Allah yarattı, Fakat dostlarımı ben buldum. Gothe

Ülkeler at üstünde fethedilir: fakat at üzerinden idare edilemez. Kubilây

Kimi insan odaya girdiğinde odayı aydınlatır, kimi insan da çıktığında. Çözümde görev almayanlar, sorunun bir parçası olurlar. Goethe

Servetin batırdığı insan sayısı, kurtardığından çok fazladır. Bacon

Dünyada hiç bir yol, kalp ile beyin arasındaki kadar uzun değildir. Para her şeyi yapar diyen adam, para için her şeyi göze alan adamdır. Benjamin Franklin

Silgi kullanmadan resim çizme sanatına, hayat diyoruz. John Chrishan

Hepimiz aynı gök kubbenin altında yaşıyoruz, ama hepimiz aynı ufka sahip değiliz. K. Adenaver

Hiçbir şey icat edilmedi, yeniden keşfedildi. Hakikate, yalnız bir yoldan gidilir, fakat ondan uzaklaştıran yol binlercedir. La Bruyere

Her istediğini söyleyen, istemediğini işitir.

Brütüs’ün yaşadığı yerde, Sezar ölmeye mahkûmdur. Schıller

Düşmandan kurtulmaktan daha mühim bir şey vardır: O da kurtarıcılardan kurtulmak. Necip Fazıl Kısakürek

Savaşta dövüşenlerden çok kaçanlar ölür. S. Lagerlöf

İman etmek gayba inanmaktır, mükafatı görülmeyeni görmektir. St. Agustine

Bir neslin kaderini, bir evvelki nesil tayin eder. Konfüçyüs

Ancak Allah’a inandığım zaman, yaşadığımı anladım. Tolstoy

Kalp ne ile doluysa, Dudaklardan 0 dökülür gider. Goethe

Kainatta Tesadüfe tesadüf etmek imkansızdır. Sokrat

Küçük şeylere gereğinden fazla önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir. Eflatun

Karısına haksızlık yapan baba, çocuğunu kaybetmiş demektir.

Aptallarla tartışmayın. Görenler aranızdaki farkı anlamayabilirler.

Söz uçar, yazı kalır. En basit şey insanın kendisini aldatmasıdır; çünkü insan istediği şeyin genellikle gerçek olduğuna inanır. Demestan

Büyümek için büyümek bir kanser hücresinin ideolojisidir. E. Abbey

Erdem, çıkarların çarpıştığı yerde meydana çıkar. M. Morgan

İyiliğin ilmine sahip olmayana bütün diğer ilimler zarar verir. Montaigne

Despot bir yönetimde yurt sevgisi söz konusu olamaz hiç. Onun yerini çıkar, ün, baştakine yaranmak duygusu alır. Nasıl ki bir yaprak, ancak bütün ağacın sessiz bilgisi ve isteği olmadan sararamazsa, suç işleyen de topunuzun gizli isteği olmadan o suçu işleyemez. Halil Cibran

Kadeh içinde, denizde boğulanlardan çok daha fazla insan boğulmuştur. Ümidini kaybetmiş olanın başka kaybedeceği kalmaz. Boise

Zekasız kuvvet yıkabilir, fakat yapamaz. Cenap Şahabettin

Cevizin kabuğunu kırıp özüne inemeyen, cevizin hepsini kabuk zanneder. İmam Gazali

Ümityar olunuz, şu istikbal inkılapları içersinde en yüksek sada İslam’ın sadası olacaktır. Said Nur-si

Nasıl bir hayat yaşıyorsanız, öyle ölürsünüz. Nasıl öldüyseniz, öyle de dirilirsiniz. Hz. Muhammed (s.a.v.)

Atalarının dindarlığı ile kurtulacağını zannedenler; babalarının yemesiyle kendi karınlarının doyacağını, onların içmesiyle susuzluklarının gideceğini, onların okumasıyla bilgili olacağını sananlara benzerler. İmam Gazali

Uzak mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür. İmam Gazali

En iyi nasihat; iyi örnek olmaktır. Malcolm X

Tarihte her hareket, hep bir kişinin ayağa kalkmasıyla başlar. Sezai Karakoç

Eğrinin gölgesi de eğridir. Hz. Ali

Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Mevlana

Tuhaf şey! Yabancı girmesin diye evlerinin kapılarını kilitliyorlar; Sonra da… Televizyonlarını açıyorlar.

Tarih değil, hatalar tekerrür ediyor. Abdülhamid Han

Geçmişin tehlikelerinden biri esir olmaktı, geleceğin ki, robot olmaktır. E. From

Allah, dinini düzelten kişinin dünyasını da düzeltir. Hz. Ali

Batı, tarihin en büyük günahıdır. R. Garaudy

Ey müslümanlar, sizin en hayırlınız olmadığım halde, sizi idare etmek üzere seçildim.
İyilik yaparsam bana yardım ediniz; kötülük yaparsam, beni doğrultunuz.

Doğruluk, emanet; yalancılık da hıyanettir.

Sizin yanınızda zayıf olanlar, haklarını alıncaya kadar benim yanımda güçlüdürler,

Yanınızdaki güçlüler de, onlar üzerindeki hakları alıncaya kadar yanımda güçsüzdürler.

Hangi İslam toplumu Allah yolunda cihadı terkederse, Allah ona zillet ve aşağılık verir.

Hangi müslüman toplum arasında fuhuş yayılırsa, Allah onlara vereceği bela ve cezayı umumileştirir.

Allah’a ve Resulü’ne itaat ettiğim müddetçe, bana itaat edin! Şayet ben, Allah’a ve Resulü’ne isyan edersem, artık bana itaat yoktur. Hz. Ebubekir (r.a)

Ümmetim adına en çok korktuğum şey, göbek iriliği, uyku düşkünlüğü ve tembelliktir. Hz. Muhammed (SAV)

Ölümden niye korkacağım ki? Ben varken o yoktur, o gelince de ben olmayacağım. Montaigue

Allah’a, emrine teslim olmakla yaklaşılabilir. Düşünmekle, hayal ile değil. İmam Rabbani

İslâm, bizden, ne tamamen ruhanileşerek melek olmamızı istemekte, ne de tamamen maddileşerek şeytanlaşmamızı. Çünkü bu ikisinden yeteri kadarını Allah zaten yaratmıştır. Muhammed Hamidullah

Öldürmek istediğiniz kuduz bir köpek dahi olsa ona işkence yapmayınız. Hz. Muhammed (S.A.V.)

Önemli olan, ” bir adamın imanı hakkında neler söylediği değil, aksine; bu imanın o adamı , ne yaptığı, ne hale getirdiğidir. … Roger Garaudy

Kaynaklara dönüş demek, ‘kuru ayin ve ibadetlere ‘ dönüş demek değildir.
Aksine, hem manevi hayatın, hem de kurtarıcı eylemin (amelin) mayasını oluşturan canlılığa, yani İslâm’ın doğuş yıllarının kusursuz canlılığına dönmektir. İşte ancak o zaman İslâm tekrar şahlanacaktır. Roger Garaudy

Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer. İbn Haldun

Benim için yatağımda ölmekle savaş meydanında ölmek arasında hiçbir fark yoktur… Çünkü ben Rabbimle buluşmaya gidiyorum.Abdülkadir Udeh

ya olduğun gibi görün,ya da göründüğün gibi ol.Mevlânâ

İslâm’ı konuşmakbir inanç ve kültür olayını konuşmak demek. değildir. İslâm’ı konuşmak bir varoluş davasını konuşmaktır. A. Müftüoğlu

Hoş saçma bir Allah’a neden inanalım ve ibadet edelim? Mevdûdi

En uzun yolculuklara bile, ufak bir adımla başlanır.

İnsan, gerçekten ağlamadığı müddetçe bir ruha sahip mi, değil mi bilinmez. M. De Unamuno

İnsan, meyvanın çekirdeğini taşıması gibi ölümü kendi içinde taşımaktadır. Rilke

Aşağıda olan, düşmekten korkmaz.

Yanlış, iktidarı artmakla hiçbir zaman doğru hale gelemez. Tagore

Yenilenlerin tarihini yenenler yazmıştır. Bertolt Brecht

zalimler için yaşasın cehennem. Said Nursî

Herkes herkese bir lokma birşey verebilir ama boğaz bağışlamak, ancak Allah’ın işidir. Mevlânâ

Devlet,soğukkanlı canavarların en soğukkanlısıdır: Kılı kıpırdamadan yalan söyler ve ağzından düşürmediği yalan da şudur: “Ben, Devletim, halkın kendisiyim.” F. Nietzsche

Hiç bir şeye gülmeyenden, bir de her şeye gülenden sakının.

Kanunlar doğru oldukları için değil, kanun oldukları için yürürlükte kalırlar. Montaigne

Muzzeffer olduğu zaman kendini de yenen, iki kere gâlip demektir. Pubfhus Syrus

Tanrının büyük kudreti, hafifçe esen rüzgardadır, fırtınada değil. Tagore

Bir srrrın ucunu veren tamamını elde tutamaz. Richter

Fakir insan malı az olan değil, arzusu çok olandır. Seneca

Hekimlerin yaptığı en büyük hata, ruhu düşürmeden yalnız bedeni tedâviye teşebbüs etmeleridir. Eflatun

Herkes dünyanın nizama girmesini ister, fakat gayreti başkasından bekler. Tardiezi

Beşer aklı dünyanın en tehlikeli vebasıdır. Calvin

Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe ulaştıramayandan daha başarılı sayılmaz.

İnsanın gözü karanlıkta da iyi görmez, fazla ışıkta da. Montaıgne

Kendine dost olan herkese de dosttur. Seneca

Bütün acılar azalır; yeter ki ekmeğin olsun. Cervantes

Hiç bir zafere çiçekli yollardan gidilmez.La Fontaine

Hepinize elveda yavrularım. Babanız: Che. Ernesto Che Gıcevnra

Büyük ve üstün insan daima memnun ve rahattır. Küçük insan ise daima üzüntü ve telaş içindedir.
Konfüçyüs

Tatlı suyun başı kalabalık olur.

Beyaz adamlarca enayi yerine kondum.
Ama bunun nedeni beyazların öğüdüne uymamdır. Shunka Wiutko (Enayi Köpek)

Batı bilimi, İnsanın insana tahakkümünü kökünden dünyayı daha iyi anlamamıza ya da daha iyi yaşamamıza imkân sağladığı için değil de daha iyi silâhlar ürettiği için kabul edildi. Bu bilimin altında, maddeci ve saldırgan bir uygarlık yatıyor.” Paul K. Peyerabeno.

Beşeriyetin gerçek yerini tekrar alacağı, insanların şerefle, özgürce, adalet ve kardeşlik içinde yaşayabileceği Kur’an-ı Kerim’in gösterdiği çizgi üzerinde, yeni bir dünya kuralım. Mevdûdi

Örneklerimizi hep yabancılardan ve okul kitaplarından vermeniz düpedüz ahmaklıktır. Örnekler, Homeros’un, Platon’un zamanında olduğu kadar boldur bugün de. “Ama biz düşüncenin doğruluğundan çok, örneklerin gösterişi peşindeyiz.” Montaigne

Bir adam yetiştir,bir kişiyi yetiştirmiş olursun, bir kadın yetiştir, bir aile yetiştirmiş olursun. Afrika Atasözü

Batı Batıdır Doğuda Doğu; bu ikisi asla biraraya gelemez Rudyard Kipliub

Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından birşey kaybetmez. Mevlana

Bildiğini bilenin arkasından gidiniz, Bildiğini bilmeyeni uyandırınız, Bilmediğini bilene öğretiniz, Bilmediğini bilmeyenden kaçınız. Konfüçyüs

Beyazlar zencileri, olimpiyattan olimpiyata severler

Kusuru kendisine söylenmeyen adam, ayıbını hüner sanır. Sadi

Para iyi bir hizmetkar, kötü bir efendidir. Demokrit

Çocuk geleceğin rüyasıdır. Mustafa Ruhi Şirin

Hikmetli sözler, taşa işlenen nakış gibidirler. Kürt Atasözü

Büyük devletlerin hükümetleri, insanlarını kendilerine bağlamak, onları korkutmak ve diledikleri işe sürmek için iki yola başvururlar. Biri kaba bir yol, ordu; öteki daha zekice bir yol, okul. F. Nietzsche

Şehit tarihin kalbidir. İnsan diliyle değil, Ali Şeriati

Yaptığı işlerle konuşmalı Stehr

Bir insan, parasını kaybetmişse hiç bir şeyini kaybetmemiş demektir. Bir insan, sıhhatini kaybetmişse hayatının yarısını kaybetmiş demektir. Bir insan, ümidini kaybetmişse herşeyini kaybetmiş demektir.

Bir insanı doyurmak istiyorsanız, ona hergün bir balık vermeyin ona balık tutmasını öğretin. Konfüçyüs

Vermesini bilmeyen, isteme hakkına sahip değildir. Psyrus

Ben müslümanım. Müslüman olduğum için istibdatla mücadele etmek, istibdadı kötülemek zorundayım. İslâm, ferdin (keyfi) otoritesini tanımaz. İslâm, bir sürü memurun, aldıkları maaş karşılığında, mensup oldukları (zalim) hükümeti ayakta tutmaya çalışmalarını tasvip etmez. Ebu’l Kelâm Âzâd

Eğer kekeme değilseniz, söylemek her zaman kolay, yapmak her zaman zordur. R. Lewton

Birinin kalbine girmek için iki yol vardır. Kahkaha ve gözyaşları.

Ölüm nereden ve nasıl, gelirse gelsin, Savaş sloganlarımız kulaktan kulağa yayılacaksa, Ve silahlarımız elden ele dolaşacaksa, Ve başkaları top sesleri ve mitralyöz sesleriyle, cenazelerimize ağıt yakacaksa, Ölüm hoş geldi safa geldi… Clre Guavera

zindanların en darı, ahlâkı, ahlâkına uymayan insanlarla birarada bulunmaktır. Ebu Ali Ruzbarî

Allah’a malik olan neden mahrumdur, Allah’dan mahrum olan neye malik?.. Abdülhakim Arvasî

Büyüklük, kuvvetli olmak değil, kuvveti yerinde kullanmaktır. Makr Orel

Doğru söyleyip zincire vurulmak, yalan söyleyerek
zincirden kurtulmaktan iyidir.
Şeyh Sâdî Şîrazî

Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Hz. Ali

Mal cimrilerde, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa işler bozulur. Hz. Ebubekir

Fazîlete yükselmek güç, rezalete alçalmak kolaydır. Hz. Ali

Halkın bahçesinden padişah bir elma yerse, adamları ağacı kökünden sökerler. Şeyh Sadi

Putların anası nefsinizin putudur. Mevlânâ

Kadınlaşan bu dünyada erkek seslere muhtacız. Fethi Gemuhluoğlu

Kendini yargılamak, başkalarını yargılamaktan daha zordur. Saint-Exupery

İnsan alışkanlıklarının çocuğudur. İbni Haldun.

Dünyada en zor olan şey, insanın kendini bilmesidir. Tlrales

Düşüncelerinizden nefret ediyorum fakat o düşünceleri savunma hakkını size kazandırmak uğruna ölmeye hazırım. Voltaire

Bilmediklerimi Bir milletin büyüklüğü, ‘ nüfusunun çokluğu ile değil, akıl ve fazilet sahibi insanlarının sayısıyla belli olur. Victor Hugo

Yahudiler mi dediniz? Onlar, yumurtalarını pişirmek için dünyayı ateşe vermıekten çekinmeyen lanetlilerdir. Necip Fazıl Kısakürek

ayağımın altına alsaydım başım göğe değerdi. İmam Azam

Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, bir peşin hükmü söküp atmak, atomu parçalamaktan daha zor. A. Einstein

Batıya giden bir trenle Doğuya varılamaz.

Sırf akıllı oldukları ve akıllarını gösterdikleri için bazı insanlar tutuklanır.

Birlikte olduğum insanlardan yalnızlığı öğrendim. Mevlana İdris

Eğer hemen değilse ne zaman..? Saint Fransuva Dasis

yaşamak için yemeli, yemek için yaşamamalı. Hz. İsa Alimin kötüsü hükümdarları ziyaret eden, iyisi de , hükümdarlar tarafından ziyaret edilendir.

Ecel verileni almadan önce, verilmesi gereken her şeyi vermek gerekir. Mevlânâ

Bugünkü kanunlar, büyük sineklerin delip geçtiği, küçüklerin de takılıp kaldığı bir örümcek ağı gibidir. Balzac

Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince, öbürleri de yanlış gider. Ciyordano Bruno

Mütefekkirlerin aydınlatmadığı toplumu, şarlatanlar aldatır. Condorcet

yaşanarak edinilen bilgiler, taş üzerine yontulmuş yazılara benzerler.

İhtiyaçları yüzünden küçülmeyen insan büyüktür.

Doğru yolda giden topal, yoldan sapan çabuk yürüyüşlüyü geçer. Bacon.

Tarih gösteriyor ki, mahkeme salonları, savaş alanlarından sonra en korkunç zulüm sahneleridir.

Savaş alanlarında nasıl ki birçok masum kanlar dökülüyorsa, mahkeme salonlarında da nice masum insanlar idama mahkûm ediliyor, öldürülüyor, zindanlarda çürütülüyorlar. Ebu’l Kelâm Âzâd

Nefis üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar.Mevlânâ

Bu gün, iki yarına bedeldir.Franklin

D inlemekten akıl, söylemekten pişmanlık doğar

İnsanı elbisesine göre karşılarlar, bilgisine göre ağırlarlar.

Asılan, hırsız değil, yakalanandır.

Bütün içilecek şeyler arasında en iyisi sudur. Elmas yontulmadan, insan yanılmadan mükemmelleşemez Konfüçyüs

yaşamak sanat, Büyük zekalar birlikte düşünürler. Hiç yanılmamış olan, büyük bir tehlike karşısındadır. birlikte yaşamak büyük sanattır Muhammed Said

Kusursuz dost arayan, dostsuz kalır. Mevlana

Tabiat, Allah tarafından insanların önüne konmuş büyük bir kitaptır. Kelime haline gelmeye çalışmayan düşünce, kötü bir düşüncedir. Ve eylem haline dönüşmeye kalkışmayan kelime, kötü bir kelimedir. Chesterton

Bir silah, bir kalkan gibidir ilk söz. Her insan, çağından sorumludur. Nuri Pakdil

Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, onu aramamak demektir. Mevlana

suyu hayal etmekle susuzluğunu gideremez, ateşi düşünmekle ısınamazsın. Ebubekir Nessec

Elimizde olan şeyleri çok seyrek düşünürüz, eksik olanları ise daima! Schopenhauer

Kesilmiş koyuna derisinin yüzülmesi elem vermez. Hz. Esma

savaşırken ölenleri kahraman yapan, ölümleri değil, ölümlerinin sebepleridir. Napolyon

Hiç bir el, gönülden gizli bir iş yapamaz. Mevlana

Şiddet göstermeksizin kuvvetli, zayıflık belirtmeksizin yumuşak ol Hz. Ömer

İyi bir Kızılderili ölü bir kızılderilidir. ABD Atasözü

Söz kalpten çıkarsa kalbe kadar ulaşır, dilden çıkarsa kulaktan ileriye gitmez

İlmi ile amel etmeyen alim; başkalarını giydirdiği halde kendisi çıplak olan iğne gibidir. İmam Gazali

Akıl tamamlandığında, söz noksanlaşır. Hz. Ali

Ancak içinden aydınlanan, dışına ışık verir. İsmet Özel

Sözü altın olanların susuşu intihardır. S. Ertürk

İnanıyorum, Eğer rüzgarlar artık yaşlanmışsa Ve denizler kurumaya yüz tutmuşsa Yine de sevgiyle dolu olacaksın Sorma, bana, neden? Çünkü Allah’a inanıyorum. Cat Stevens-(Yusuf İslam)

Eğer güneş parlaklığını kaybederse Ve etrafındaki ağaçlar ölmeye başlarsa Yine de ümitle dolu olacaksın.

Cinayete ses çıkarmayan, caninin suç ortağıdır. Cemil Meriç

Gecenin ne kadar uzun olduğunu ancak hastalar bilir Sadi

Yalnız çocuk doğurmak bir kadını anne yapmaz. Sheed

Herkesin her şey olduğu yerde hiç kimse bir şey değildir. Tecrübe herkesin hatalarına verdiği isimdir. Oscar Wilde

Düşmanlarım bana ne yapabilir? Hapsedilmem halvet, sürülmem seyahat, ‘ öldürülmem ise şahadettir. İbni Teymiye

Öğrenmek pahalıdır; ama cehalet çok daha pahalıdır. Henry Clausen

Hayat, inanmak ve mücadele etmektir. Hz. Hüseyin

Alemde, alimlerin yağcılığı olmasaydı, zalimlerin zulme cesaretleri olamazdı. Dağıstanlı Abdulfettah Efendi

Bir çocuğu eğitmek için işe önce büyük annesinden başlamak lazımdır. Ancak durgun su yıldızları yansıtır. Hiç bir insan dünyaya iyi eğitmiş bir aile kadar önemli bir miras bırakamaz. Paylaşılan bir sevinç iki kat olur, paylaşılan bir acı yarıya iner.İnsan düşeceği yere çıkmamalıdır.

Sevilmeyen yol kalabalıkta bile ıssızdır.Tagore

İnsanların yaptığı sahte paralar kadar, paraların yaptığı sahte insanlar da vardır.Sydney J. Harris

Allah dolu ellere değil temiz ellere bakar.

Gençler grup halinde, yetişkinler ikişer ikişer, ihtiyarlar ise tek başlarına yürürler.

Hicretin en faziletlisi Allah’ın sevmediği şeyleri terletmendir.Hz. Muhammed (s.a.v.)

Bir gün dünyada tüm dertlere çare bulunabilir.Ama servet,şehvet,şöhret mikrobuna yakalanmış olanlara deva bulunmaz.Eflatun

Kibir bele bağlanan taş gibidir. Onunla ne yüzülür, ne de uçulur…Hacı bayram veli

Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için, dünyadakiler birbirlerini kırıp kırıp geçirmektedirler.İmamı Gazali

Kaanatten kimse ölmedi, hırs da hiç kimseyi zengin etmedi. Hz. Mevlana

http://www.kalbinsesi.com/tarihten/tarihten1.htm

zengin güzel sözler sitesi
http://www.yuksekhedef.com/gsoz/index.html

Reklamlar
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. Ağustos 29, 2008, 2:44 pm

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: